Hotărârea nr. 148/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere ºi mansardare casã familialã – Etapa II - str. Adevãrului nr. 70, nr. cad. 20669 ºi 20670- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare casă familială - Etapa II - str. Adevărului nr. 70, nr. cad. 20669 și 20670- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 159823 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare casă familială - Etapa II - str. Adevărului nr. 70, nr. cad. 20669 si 20670- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2444/29.05.2008 la solicitarea beneficiarului Copos-Dumea Mircea, în vederea stabilirii condițiilor de extindere și mansardare a unei case familiale existente pe terenul situat pe str. Adevărului nr. 70, nr. cad. 20699, rezolvarea circulației carosabile și pietonale din str. Adevărului, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară,

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 165,0 mp s-a identificat cu nr. cadastral 20669 înscris în CF nr. 94767-Oradea în favoarea beneficiarului Copos-Dumea Mircea, ca teren intravilan cu casă, și nr. cadastral 20670 înscris în CF nr. 94768-Oradea în favoarea municipiului Oradea, ca drum public.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în apropierea intersecției străzilor Adevărului și Arinului, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire .

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, cu str. Adevărului. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Adevărului. Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare casă familială - Etapa II - str. Adevarului nr. 70, nr. cad. 20669 și 20670 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

  • -   regim de înălțime propus: S+P+M;

  • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U02- Reglementări:

  • -    limita de implantare a gardului s-a propus la 6,0m din axul străzii Adevărului;

  • -    retragerea minima a clădirii de locuit s-a propus la 6,0m de la limita trotuarului străzii Adevărului;

  • -    retrageri laterale: retragere lateral stânga 0,95m;

  • -    accesul la parcela se va realiza direct din strada Adevărului, lărgită la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 94768-Oradea aferent nr. cad. 20670;

  • -   POTmax = 32,20% si CUTmax = 1,02;

  • -    asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de detaliu, dl. Copos - Dumea Mircea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.148

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila