Hotărârea nr. 145/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare anexe agricole ºi pivniþã S+P, str. Livezilor, nr.3/C, nr. cad. 17895 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare anexe agricole și pivniță S+P, str. Livezilor, nr.3/C, nr. cad. 17895 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 100961 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare anexe agricole și pivniță S+P, str. Livezilor, nr.3/C, nr. cad. 17895 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 100961/13.01.2009, de către d-nul Danciu Ioan și d-na Danciu Gheorghina și întocmită de către arh. Viorica Zarnescu,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 35/14.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare anexe agricole și pivniță S+P, str. Livezilor, nr.3/C, nr. cad. 17895 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 35/14.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: parcelele de la frontul străzii Livezilor, de la intersecția acesteia cu strada Adevărului și până la intersecția cu str. Piatra Craiului, cu respectarea Legii 350/2001;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasare unor anexe agricole și a unei pivnițe pe terenul identificat cu nr. cad. 17895;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -  regim maxim de înălțime propus: S+P;

 • -   se solicită suprapunere topografică și cadastrală, ce va folosi ca suport pentru documentația de urbanism (PUZ);

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se solicită reglementarea profilului străzii Livezilor, pe toată lungimea ei, conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT = 35%, CUT = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, d-nul Danciu Ioan și d-na Danciu Gheorghina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.145

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”