Hotărârea nr. 144/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare halã servicii, depozitare ºi birouri - Calea Borºului nr.36/B, nr. cad. 17598 si 17599 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală servicii, depozitare și birouri - Calea Borșului nr.36/B, nr. cad. 17598 si 17599 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102963 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală servicii, depozitare și birouri - Calea Borșului nr.36/B, nr. cad. 17598 si 17599 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 102963/27.01.2009, de către SC BIODERMOL SRL și întocmită de către SC ARMONIS COMTUR SRL - arh. Letea Dorin,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 95/28.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare hală servicii, depozitare și birouri

 • - Calea Borșului nr.36/B, nr. cad. 17598 si 17599 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 95/28.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: terenurile situate în zona străzii de acces (identificată cu nr.cad.12628), de la incinta SC Minosto SRL, în corelare cu documentațiile de urbanist aprobate în zonă - cu respectarea Legii 350/2001;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune zonare funcțională C8 și amplasarea unor hale de servicii, depozitare și birouri pe terenurile identificate cu nr. cadastrale 17598 si 17599;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelarea cu documentațiile de urbanism (PUD/PUZ) aprobate existente în zonă;

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim =55%, CUT maxim = 2

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC BIODERMOL SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr.144

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”