Hotărârea nr. 142/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã P- Etapa II –str. Plugului nr.25, nr. cad. 17109 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P- Etapa II -str. Plugului nr.25, nr. cad. 17109 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 78881 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - elaborat la inițiativa beneficiarilor Veres Alexandru și Margareta, în baza certificatului de urbanism nr. 4254/11.12.2007-prelungit în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe strada Plugului și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în cartierul Episcopia Bihor pe strada Plugului care se leagă de artera principală str. Matei Corvin prin str. Torentului, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară este amplasat în vecinătatea intersecției străzii Torentului cu strada Plugului. In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime, P și P+1.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Terenul identificat cu nr. cadastral 17109 înscris în CF nr.89683 în suprafață de 926,0mp este proprietatea beneficiarilor Veres Alexandru și Margareta, ca si teren intravilan. Circulația în zonă se face pe strada M. Corvin și strada Torentului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există în apropierea zonei rețea de energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P- Etapa II - str. Plugului nr.25, nr. cad. 17109 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus Parter, în frontul II al străzii Plugului, cu înscrierea construcției pe configurația terenului, ținând cont de relația cu drumurile de acces existente;

 • -    amplasarea construcției se va realiza în frontul II al străzii Plugului, conform prevederilor din planșa U02- Reglementări :

 • -    limita de implantare a construcției se propune la 78,25m din axul străzii Plugului;

 • -    limita de implantare a gardului se propune la 6,0 m din axul străzii Plugului;

 • -   retrageri laterale: 7,50m față de mejdia stânga si 0,99m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -    accesul carosabil, pietonal este asigurat din str.Plugului;

 • -   POTmax = 30,0%, CUTmax = 0,50;

asigurarea utilităților, alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu energie electrică se vor realiza prin racord la rețelele existente în zonă iar apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Vereș Margareta și Vereș Alexandru, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.142

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”