Hotărârea nr. 141/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare clãdire de birouri ºi locuinþe de serviciu- str. Menumorut nr. 35, nr. cad. 19974 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare clădire de birouri și locuințe de serviciu- str. Menumorut nr. 35, nr. cad. 19974 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 100530 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare clădire de birouri și locuințe de serviciu - str. Menumorut nr. 35, nr. cad. 19974 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 100530/08.01.2009, de către d-nul Tent Marian și întocmită de către arh.Szotak Barna,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 22/14.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare clădire de birouri și locuințe de serviciu, str. Menumorut nr. 35, nr. cad. 19974 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 22/14.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de: str. Menumorut - str. Orsovei - str. B.P.Hasdeu - str. Roman Ciorogariu;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea pe terenul identificat cu nr. cadastral 19974 a unei clădiri de birouri și locuințe de serviciu;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -  încadrarea propunerii în una din următoarele două variante recomandate:

 • - V1 - regim maxim de înălțime : S+P+1+M și CUT max - 1,20;

 • - V2 - regim maxim de înălțime: P+2+M cu păstrarea parterului liber, în vederea asigurării locurilor de parcare necesare (aferente funcțiunii);

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține aviz de la Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național;

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim =65%, CUT maxim = 1,20

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Tent Marian , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.141

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru