Hotărârea nr. 140/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str. Dimitrie Anghel,nr.cad.19665,19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 20482, 20483,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Dimitrie Anghel,nr.cad.19665,19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 20482, 20483, 18943, 18944,18945 si 18946-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103774 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Dimitrie Anghel,nr.cad.19665,19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 20482, 20483, 18943, 18944,18945 si 18946-Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 103774/02.02.2009, de către d-nul Ciuciui Adrian și întocmită de către SC Gispro SRL, arh. Letea Dorin,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 124/04.02.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Dimitrie Anghel, nr. cad. 19665, 19666, 19667, 19668, 19669, 19670, 19671, 5745/4, 5745/5, 5745/6, 20482, 20483, 18943, 18944, 18945 si 18946 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 124/04.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de străzile D.Anghel, Murelor și Bulgarilor, cu respectarea Legii 350/2001;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune parcelarea terenului studiat în vederea construirii de locuințe familiale;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

  • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

  • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

  • -   se va corela propunerea cu rețeaua stradală existentă, reglementându-se atât traseul cât și profilurile drumurilor (existente și propuse);

  • -   se solicită reglementarea profilului străzii D.Anghel, conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT = 35%, CUT = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Ciuciui Adrian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.140

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila