Hotărârea nr. 139/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str. Piscului, nr.cad.11353 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Piscului, nr.cad.11353 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 100958 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Piscului, nr.cad.11353 - Oradea,

Având în vedere documentația depusa cu nr. de înregistrare 100958/13.01.2009, de către d-na Gavris Viorica și întocmită de către arh. Viorica Zarnescu,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 36/14.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Piscului, nr.cad.11353 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 36/14.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: parcelele de la frontul străzii Piscului, de la intersecția acesteia cu strada N. Beldiceanu și până la intersecția cu străzile Frunzișului și Renașterii, cu respectarea Legii 350/2001;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune parcelarea terenului cu nr.cad.11353, pentru amplasare locuințe;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:


 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -  regim maxim de înălțime propus: S+P+M;

 • -   se solicită suprapunere topografică și cadastrală, ce va folosi ca suport pentru documentația de urbanism (PUZ);

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se solicită reglementarea profilului străzii Piscului, pe toată lungimea ei, conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;

 • -   se va întocmi Studiu de risc

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT = 35%, CUT = 0,70.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Gavris Viorica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.139.

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru