Hotărârea nr. 138/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinþã familialã S+P+E, str.Ady Endre nr.40-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință familială S+P+E, str.Ady Endre nr.40-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103794 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuință familială S+P+E, str.Ady Endre nr.40-Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 103794/02.02.2009, de către d-nul Indrieș Mircea Sergiu cu soția Lucia Elena și întocmită de către SC Nova Proiect SRL - arh. Muth Octavian,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 117/04.02.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire casă S+P+E, str. Ady Endre,nr.40-Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.117/04.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona de pe str. Ady Endre, de la intersecția acesteia cu str. Malului și până la intersecția cu str. Moscovei, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unei locuințe unifamiliale pe terenul situat pe str. Ady Endre nr. 40;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -  regim maxim de înălțime propus: S+P+1E;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim propus = 50%, CUT maxim= 2,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Indries Mircea Sergiu cu soția Lucia Elena, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  Oradea, 26 februarie 2009

  Nr.138.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila