Hotărârea nr. 137/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare depozit de materiale de construcþii, str. Santãului, nr.cad.17582 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare depozit de materiale de construcții, str.Santăului, nr.cad.17582 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102787 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare depozit de materiale de constructii, str. Santaului, nr.cad.17582 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 102787/26.01.2009, de către d-nul Papp Zoltan Desideriu cu soția Iuliana și întocmită de către SC TEREZIA FAUST - arh. Crețu Nicolae,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 88/28.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare depozit de materiale de construcții, str. Santăului, nr.cad.17582 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 88/28.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de incinta REAL2, incinta restaurantului EPY BAR și str. Suișului, conform planșei 2/A- Plan de situație, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea unui depozit de materiale de construcții pe terenul identificat cu nr. cad. 17582;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

  • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

  • -   regim maxim de înălțime propus: P;

  • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

  • -   se solicită instituirea dreptului de servitute de trecere cu piciorul și auto (conform prevederilor din contractul nr. 3652/23.11.2007 autentificat notarial) și înscrierea acestuia în extrasele C.F., conform accesului propus și figurat în planșa 3/A - plan de situație propus aferentă proiectului nr. 287/2008 întocmit de către SC Terezia - Faust SRL - arh. Crețu Nicolae.


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT =22%, CUT = 0,22.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Papp Zoltan Desideriu cu soția Iuliana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.137.

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru