Hotărârea nr. 135/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale, str.Soarelui nr.12B, nr.cad.20941, 20942 ºi 20943 -Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str.Soarelui nr.12B, nr.cad.20941, 20942 și 20943 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102759 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale, str. Soarelui nr.12B, nr.cad.20941, 20942 si 20943 -Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 102759/26.01.2009, de către SC SIRACSIM SRL, SIFEH SRL, WST Imobiliare SRL reprezentate prin d-nul Pop Radu Florin și întocmită de către arh. Cobe Aurel Ioan,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 91/28.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Soarelui nr.12B, nr.cad.20941, 20942 si 20943 -Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 91/28.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: terenurile din zona străzii Soarelui până la drumul identificat cu nr. topo 6292 ce face legătura cu str. Branului, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea limitei intravilanului pentru terenurile identificate cu nr.cad.20941, 20942 și 20943, în vederea parcelării terenului pentru amplasarea de locuințe familiale;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

  • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, canalizare și energie electrică;

  • -   regim maxim de înălțime propus: D(S)+P+E(M), P+2E sau P+E+M, cu încadrarea în indicii urbanistici (POT max.=35%, CUTmax=0,60);

  • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

  • -   se solicită reglementarea profilului străzilor studiate prin PUZ conform prevederilor din PUG-ul municipiului Oradea;


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zona, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT = 35%, CUT = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC SIRACSIM SRL, SIFEH SRL, WST Imobiliare SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.135.

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru