Hotărârea nr. 134/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire centru comercial, str.Fabricilor, nr.cad.5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153 si 4928 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire centru

comercial, str.Fabricilor, nr.cad.5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153 si 4928 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102782 din data de 20.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire centru comercial, str.Fabricilor, nr.cad.5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153 si 4928 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 102782/26.01.2009, de către SC PROMT CONS SRL și întocmită de către SC CHRIS'ART SRL - arh. Cristina A. Buruiana,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 90/28.01.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire centru comercial, str. Fabricilor, nr.cad. 5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153 si 4928 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 90/28.01.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de incinta ISOPLUS, incinta CARBENTA , strada Fabricilor și limita liniilor CFR, conform planșei 2U- Plan de situație, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea unui centru comercial pe terenul identificat prin nr. cadastrale 5144, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152 si 5153;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

  • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

  • -   regim maxim de înălțime propus: P+1;

  • -   în vederea asigurării accesului la terenul situat pe strada Fabricilor, se vor analiza variante de acces fără amenajarea unui sens giratoriu;

  • -   reglementarea accesului se va analiza prin PUZ;

  • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

  • -   se va obține aviz de la Comisia de Circulație din cadrul Primăriei municipiului Oradea cu viza Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere;


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT maxim =30%, CUT maxim = 2,0.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC PROMT CONS SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.134.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila