Hotărârea nr. 133/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu rezidenþial, str. Piatra Craiului nr. 15 – 17, nr. cad. 3215 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu rezidențial, str. Piatra Craiului nr. 15 - 17, nr. cad. 3215 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105042 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire ansamblu rezidențial, str. Piatra Craiului nr. 15 - 17, nr. cad. 3215 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 105042/09.02.2009, de către SC INTERGECO CONS SRL și întocmită de către SC Poliart SRL - arh. Tivadar I. Daniel,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. nr. 144/11.02.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire ansamblu rezidențial, str. Piatra Craiului nr. 15 - 17, nr. cad. 3215 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 144/11.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de str. Piatra Craiului - str. Nichita Stănescu - str. Vulturului - str. Cernăuțului, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea unui ansamblu rezidențial de locuințe colective pe terenul identificat cu nr. cad. 3215;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   asigurarea a minim 1 loc de parcare/unitatea de locuit;

 • -   asigurarea zonelor verzi, a funcțiunilor complementare și locurilor de parcare, a locurilor de joacă pentru copii, aferente funcțiunii, în incintă, conform HGR 525/1996;

 • -   asigurarea a minim 1 loc de parcare/unitate de locuit;

 • -    acord legalizat notarial vecini, perimetral;

 • -   reglementarea profilurilor străzilor adiacente amplasamentului (str. Piatra Craiului, str. Nichita Stănescu, str. Vulturului și str. Cernăuțului);

 • -   încadrarea propunerii în una din variantele:

-V1- regim maxim de înălțime D+P+E+M și POTmax = 40,0%, CUTmax = 0,70,

-V2- regim maxim de înălțime D+P+2E si POTmax = 30,0%;

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -   mobilarea zonei destinate locuințelor colective cu respectarea HGR 525/1996 și OMS 527/1996;

 • -   se vor marca traseele de circulații majore, la nivel de circulație.

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   Se solicită încadrarea propunerii în una din variantele:

-V1- regim maxim de înălțime D+P+E+M și POTmax = 40,0%, CUTmax = 0,70,

-V2- regim maxim de înălțime D+P+2E și POTmax = 30,0%.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC INTERGECO CONS SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.133.                                                                         SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi pentru                                                                                 Ionel Vila