Hotărârea nr. 132/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare halã depozitare, str. Calea Clujului nr. 304, nr. cad. 1923/6 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală depozitare, str. Calea Clujului nr. 304, nr. cad. 1923/6 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105181 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare hală depozitare, str. Calea Clujului nr. 304, nr. cad. 1923/6 - Oradea,

Având în vedere documentația depusă cu nr. de înregistrare 105181/10.02.2009, de către SC Reifen Trade SRL și întocmită de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 153/11.02.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare hală depozitare, str. Calea Clujului nr. 304, nr.cad.1923/6 - Oradea în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 153/11.02.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de incinta ASTRAL, sediul R.A.R. și str. Calea Clujului, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea unei hale de depozitare pe terenul identificat cu nr. cad. 1923/6;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -   regim maxim de înălțime propus: P;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   asigurarea accesului (intrarea/ieșirea) autovehiculelor în/din incintă;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POTmax propus = 35%, CUTmax propus = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Reifen Trade SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.132.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu „unanimitate” de voturi pentru