Hotărârea nr. 130/2009

referitoare la aprobarea schimbãrii denumirii str. Leningradului în str. Sankt - Petersburg

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

referitoare la aprobarea schimbării denumirii str. Leningradului în str. Sankt - Petersburg

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 333 din 4.12..2008 , prin care Instituția Arhitectului șef propune aprobarea schimbării denumirii str. Leningradului în str. Sankt-Petersburg,

Având în vedere art. 1 lit. “d” și art. 3 alin (1) din OG 63/2002 - privind atribuirea sau schimbarea de denumirii , aprobată prin Legea 48/2003

Luând în considerare Avizul nr. 1 din 12.02.2009 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In baza art. 36 alin 2 lit. c), alin.5 lit. d) și art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii str. Leningradului în str. Sankt-Petersburg.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -    Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea,

  • -     Direcția Tehnică,

  • -     Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.130.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila