Hotărârea nr. 129/2009

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul (o salã de clasã ºi dependinþe aferente) situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparþinând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îºi desfãºoarã activitatea copiii defavorizaþi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul (o sală de clasă și dependințe aferente) situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparținând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care își desfășoară activitatea copiii defavorizați de etnie rromă

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43.410 din 24 februarie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru imobilul (o sală de clasă și dependințe aferente) situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparținând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care își desfășoară activitatea copiii defavorizați de etnie rromă,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Luând în seamă imposibilitatea asigurării în prezent de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preuniversitar de stat,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și privată, precum și de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale,

Luând în seamă prevederile art.36 alin.(2), lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și 2 și ale art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul (o sală de clasă și dependințe aferente) situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, aparținând Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care își desfășoară activitatea copiii defavorizați de etnie rromă, condiționat de păstrarea acelorași tarife și clauze menționate în contractul de închiriere încheiat inițial în acest sens (3 euro/mp/lună pentru 39,22mp suprafața interioară și 1 euro/mp/lună pentru 100 mp teren la care se adaugă TVA).

Art.2. Data scadenței pentru plata către proprietari a tarifului de închiriere este data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art.3. Durata contractului este de 3 ani (01.07.2008 - 30 06. 2011), cu posibilitate de prelungire cu acordul părților.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile; Biroul venituri Nefiscale, Compartimentul Verificare Consumuri

  • -  Biserica Creștină Baptistă Maghiară nr. 1 Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Nr.129.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”