Hotărârea nr. 128/2009

privind aprobarea unor mãsuri administrative pentru spaþiile cu altã destinaþie decât aceea de locuinþã, aflate în administrarea Administraþiei Imobiliare Oradea deþinute cu contracte de închiriere/de comodat de cãtre O.N.G. – uri

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43.409 din 24 februarie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune stabilirea unor măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri,

Ținând seama de solicitările înaintate pentru găsirea unor noi locații pentru ONG-uri, Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), lit.b), art.45 alin. (3) și art.124 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă următoarele măsuri administrative pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea deținute cu contracte de închiriere/de comodat de către O.N.G. - uri:

 • a) în termen de 30 de zile de la data intrării in legalitate si transmiterii prezentei hotărâri, toate O.N.G-urile care dețin cu contract de închiriere/de comodat, spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea, vor prezenta la sediul acesteia rapoarte de activitate pe anii 2007-2008 din care să reiasă derularea de activități în interesul cetățenilor din municipiul Oradea, care să justifice beneficiul spațiului atribuit de către Administrația Imobiliară Oradea

 • b) Se numește Comisia de analiză a activității O.N.G.-urilor care dețin cu contract de închiriere/de comodat spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

  • - Biro Rozalia

  • - Horia Augustin Jarca

  • - Tunde Benyovszki

  • - Rosan Marioara

  • - Beltechi Cristian

  • - Szabo Jozsef

  • - Zbucea Rareș Florin

  • - Hossu Bogdan

  • - Cherecheș Florica


  • - președinte

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - membru

  • - consilier local - membru

  • - consilier local - membru

  • - consilier local - membru

  • - consilier local - membru


 • c) Comisia numită mai sus va avea următoarele competențe și atribuții:

- să analizeze rapoartele de activitate întocmite de către O.N.G.-urile care dețin cu contract de închiriere/de comodat spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea

- să decidă în urma analiză rii rapoartelor de activitate dacă se justifică beneficiul spațiului atribuit de către Administrația Imobiliară Oradea

 • - în cazul în care nu se justifică beneficiul spațiului atribuit să propună rezilierea contractului de închiriere/de comodat

 • - să analizeze solicitările pentru repartițiile de spații cu altă destinație atribuite fără licitație și să înainteze propunerea de emitere a ordinului de repartiție pentru ONG-uri;

 • - să analizeze solicitările pentru repartițiile de spații cu altă destinație atribuite fără licitație și să înainteze propunerea de emitere a ordinului de repartiție pentru ONG-uri;

 • - să analizeze și să soluționeze solicitările privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante, astfel cum sunt ele reglementate prin OG nr.92/2003, privind codul de procedură fiscală

 • - să analizeze solicitările privind reînnoirea contractelor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință deținute cu contract de închiriere/de comodat de către O.N.G-uri

 • - să analizeze solicitările privind extinderile sau diminuările la spații cu altă destinație care fac obiectul închirierii/de comodat de către O.N.G-uri

 • - să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, sau de către Primarul municipiului Oradea

 • d) La analizarea rapoartelor de activitate, Comisia de analiză a activității O.N.G.-urilor care dețin cu contract de închiriere/de comodat spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, va ține cont de criteriile menționate în Anexa nr.1 - Grila de evaluare instituțională a ONG-urilor - parte integrantă a prezentei hotărâri

 • e) O.N.G-urile, artistii,artistii plastici, care dețin cu contracte de închiriere/de comodat, spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Administrației Imobiliare Oradea, vor organiza trimestrial activități cultural-artistice în folosul municipalității

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■       Administrația Imobiliară Oradea

 • ■       Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.128.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA NR.1

GRILA DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ A ORGANIZAȚIILOR NON PROFIT

9                                                                   9

NR.

CRITERIU

SURSA DE VERIFICARE

A. CRITERII PRIVIND LEGALITATEA

1.

Dacă există o Hotărâre de Consiliu Local prin care spațiul/terenul respectiv a fost atribuit în mod legal organizației

 • -  Hotărâre de Consiliu Local

 • -  Dispoziția Primarului

2.

Dacă organizația are formele legale, respectând legislația română în vigoare.

Act constitutiv, statut, sentință civilă de înființare, cod fiscal, bilanț contabil depus anual (sau acordul emis de Direcția de finanțe că pot ține evidența în partida simplă)

3.

Dacă unul sau mai mulți membri ai Consiliului Director/Adunării generale au ocupat sau ocupă funcții publice care constituie subiectul unui conflict de    interese    privind    atribuirea

spațiului/terenului respectiv și/sau altor resurse publice.

Lista nominală a membrilor Consiliului Director / Adunarii generale și funcțiile publice pe care aceștia le ocupă sau le-au ocupat.

4.

Dacă în spațiul/terenul respectiv figurează și sediul unei / unor societăți comerciale ale căror unic asociat este ONG-ul în cauză.

Registrul Comerțului, Administrația Financiară, Declarația ONG-ului

5.

Organizația nu este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu creditori, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situații, sau nu este în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația națională și reglementările în vigoare.

Certificat de înregistrare in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;

Cazier Fiscal;

Declarația ONG-ului;

6.

Reprezentanții organizației nu sunt vinovați de grave greșeli profesionale pe care Primăria le poate dovedi.

Declarația ONG-ului

7.

Contractul de folosință a spațiului/terenului este legal si actual.

Contract

8.

Clauzele    contractului de    folosință a

spațiului/terenului nu au fost încălcate în mod voit prin     neîndeplinirea obligațiilor ca și

chiriaș/comodatar/concesionar.

Contract;

Verificarea   respectării   termenilor

contractuali;

9.

Spațiul/terenul nu a fost dat în folosință sau închiriat unei terțe părți, fără acordul Primăriei.

Declarația ONG-ului;

Registrul Comerțului (verificarea adresei la coduri fiscale);

Bilanț contabil-rubrica Venituri din închirieri;

Acordul Primăriei sau al unității teritorial administrative, daca este cazul

10.

Destinația inițială a spațiului / terenului nu a fost modificată parțial sau în întregime, fara acordul Primariei/unității administrativ teritoriale sau în detrimentul cetățenilor

HCL; Contract;Raport de activitate; Acordul Primariei/unității administrativ teritoriale, dacă este cazul

11.

Spațiul nu a suferit pagube, nu a fost lăsat in paragină, a fost reparat/renovat în cazul în care s-

Constatare la fața locului; Fotografii

a asumat această clauză.

12.

Organizația nu deține în patrimoniul propriu alte spații/terenuri care pot deservi misiunea organizației fără a fi necesar spațiului/terenul Primăriei.

Bilanț contabil

B. CRITERII PRIVIND ACTIVITATEA

13.

Activitatea desfășurată în acel spațiu/teren are o utilitate publică care poate fi probată.

Raport de activitate Dosar cu apariții în presă

14.

Activitatea principală a organizației nu este comercială (principala sursă de venit nu este din activități economice), excluzând cazurile atelierelor protejate sau a întreprinderilor sociale pentru persoane dezavantajate.

Bilanț contabil, rubrica Venituri

15.

Ofertă de servicii/proiecte/programe/activități pentru cetățeni/comunitate este clară, detailată, cuantificabilă și publică

Dosar cu apariții în presă

Anunțuri publice Materiale informative

16.

Activitatea se desfășoară în spațiu conform unui program de lucru și se adresează publicului.

Orar

Constatarea accesului public

17.

Dacă spațiul găzduiește servicii, acestea sunt acreditate/autorizate/licențiate, după caz

Acreditări, autorizații, licențe

18.

Dacă organizația are angajați/ colaboratori /voluntari corelat cu tipurile de activități desfășurate.

Bilanț contabil, rubrica Efectiv de personal

Contracte de voluntariat

19.

Activitatea desfășurată de organizație generează un număr semnificativ de beneficiari direcți.

Raport de activitate

Contracte de acordare de servicii conform Legii - semnate de beneficiari

Cazuri asistate, dosare

Fotografii

20.

Organizația poate dovedi veridicitatea informațiilor furnizate, în special a celor de natură financiară și a activităților desfășurate.

Raport financiar, balanța sau audit

Raport de activitate

21.

Suprafața spațiului/terenului este utilizată la capacitatea reală și este necesară activității.

Constatarea la fața locului (raport personal/suprafata,spatii neutilizate)

22.

Activitățile desfășurate de organizație respectă principiul egalității de șanse și nu sunt discriminatorii față de beneficiari în funcție de diverse criterii: apartenența etnică, apartenența religioasă, etc.

Raport de activitate Dosare beneficiari Declarația ONG-ului