Hotărârea nr. 127/2009

privind aprobarea noului contract cadru încheiat cu diverºi beneficiari, având ca obiect închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraþia Imobiliara Oradea, pr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea noului contract cadru încheiat cu diverși beneficiari, având ca obiect închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea, precum si întocmirea unor acte adiționale la contractele de închiriere in vigoare, in curs de derulare, in vederea modificării acestora in concordanta cu noul contract cadru

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.43.408 din 24 februarie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea unor masuri cu privire la modificarea contractelor încheiate cu diverși beneficiari, având ca obiect concesionarea/închirierea/vânzarea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea

Având in vedere necesitatea introducerii in contractele de închiriere a spatiilor cu alta destinație decât aceea de locuința a unor clauze noi, care sa permită evacuarea chiriașilor care nu își îndeplinesc obligațiile contractuale, fără acțiune in justiție,

Ținând cont de prevederile, O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, precum și ale actelor normative speciale care reglementează închirierea/concesionarea/vânzarea bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara - respectiv H.G. nr. 884/2004, Legea nr. 550/2002, O.U.G. nr. 110/2005,

În baza art. 36 alin (2), lit. i) și ale art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă, începând cu data de 01.03.2009, contractul-cadru ce urmează a fi încheiat cu diverși beneficiari, având ca obiect închirierea bunurilor imobile, respectiv spatii cu alta destinație aflate în proprietatea Statului Român și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea unor acte adiționale la contractele de închiriere în vigoare, în curs de derulare, în vederea modificării acestora în concordanță cu contractul-cadru menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Administrația Imobiliară Oradea,

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.127.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA SERVICIUL PLANIFICARE INVESTITII IMOBILE Nr. _______ din ____._____

ANEXA NR.1


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafețele cu altă destinație decât aceea de locuință

ÎNCHEIAT AZI: ZIUA ___.____. 2007

CAPITOLUL I

PĂRȚI CONTRACTANTE

9

Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administratia Imobiliara Oradea , cu sediul în municipiul Oradea, P-ța Unirii nr. 1, identificată prin C.I.F. RO23627620, cont bancar RO51TREZ0765006XXX006941 deschis la Trezoreria municipiului Oradea, reprezentată legal prin ________________- director executiv, in calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

Și

____________________________ cu

sediul

în

municipiul    Oradea,

Str.______

,nr.

, ap.

_, cont bancar

............,   deschis la

...................................., sucursala..................., identificată prin C.I.F. ______________, reprezentată legal prin__________________-____________________, în calitate de CHIRIAȘ, pe de altă parte,

au convenit, de comun acord, cunoscând prevederile legale în vigoare, precum și Hotărârile

Consiliului Local al municipiului Oradea - privind spațiile cu altă destinație, asupra următoarelor clauze:

Art. 1 - Obiectul contractului

 • (1) Contractul are drept obiect închirierea unui bun imobil, având destinația de spațiu comercial/de prestări servicii, situat în municipiul Oradea, Str.______________nr.____, inscris in CF

  nr. _____, nr.topo_____Oradea.

  (2) Imobilul are o suprafață totală de................................- mp. din care:

  a) spațiul propriu -zis.................................- mp.


 • b) terenul aferent spațiului prevăzut la lit. a).......- mp.

 • (3) Starea tehnică și inventarul imobilului sunt prevăzute în procesul-verbal de predare-primire.*)

Art. 2 - Destinația bunului

Bunul este destinat pentru desfășurarea următoarelor activități:

 • a) fapte de comerț: __________ mp, din care alocat activităților:

 • - producție:

 • - prestări servicii:

 • - comerț:

 • - alte fapte de comerț:

 • b) alte activități decât cele prevăzute la lit. a): ...........mp, din care alocat

activităților:

 • - cu caracter politic:

 • - sindicale:

 • - cu caracter umanitar:

 • - socio- profesionale:

 • - alte activitati:

Art. 3 - Profile de activitate

Conform destinațiilor prevăzute de art. 2, profilele de activitate ale bunului sunt următoarele :

)

Anexa nr. 1, cuprinzând procesul-verbal de predare-primire face parte integranta din prezentul contract.

a) __

1

_____ mp;

b) __

1

_____ mp;

c) __

>

_____ mp;

d) __

>

_____ mp;

e) __

TOTAL : ____

>

_____ mp.

_____ mp;

Art. 4 - Durata contractului

 • (1) Durata contractului este de _____ ani .

 • (2) Contractul intră în vigoare la data de________________ și expiră la____________.

 • (3) Durata contractului poate fi modificată prin acordul părților.

Art. 5 - Obligațiile părților

 • (1)    Chiriașul are următoarele obligații:

 • a) să preia bunul, în starea tehnică în care acesta se găsește, de la administrator, în maximum 30 de zile de la încheierea prezentului contract;

 • b) să folosească bunul conform destinațiilor și profilelor de activitate existente la data încheierii contractului, ori, după caz, solicitate de acesta în scris și acceptate de administrator;

 • c) să achite administratorului, chiria în cuantumurile, prin modalitățile și la termenul stabilit prin prezentul contract;

 • d) să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de beneficiar, cu prestatorii de utilități (energie electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, etc.), potrivit legii și să își îndeplinescă obligațiile contractuale față de aceștia. În situațiile prevăzute de art. 9, alin. 6, din prezentul contract (referitoare la rezilierea contractului de închiriere), obligațiile curente și restante ale chiriașului față de prestatorii de utilități rămân în sarcina acestuia pentru perioada în care a utilizat spațiul închiriat.

 • e) să efectueze, potrivit legii, toate lucrările de întreținere și reparații necesare bunului, pentru folosința în scopul pentru care a fost închiriat;

 • f) să asigure bunul închiriat potrivit legii;

 • g) să folosească bunul închiriat cu buna credință, ca un bun gospodar,

 • h) să respecte hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea privind stabilirea chiriei, precum și modificările ulterioare ale chiriei;

 • i) la încetarea contractului, să predea bunul - cu excepția cazului prevăzut de art.10 -administratorului;

 • j) să constituie garanția pentru neplata chiriei echivalenta cu un procent de 10% din chiria anuală1.

 • k) să încheie contract de închiriere cu noul proprietar în situația în care imobilul va fi restituit potrivit legislației în vigoare .

 • l) sa nu schimbe destinatia imobilului, fara acordul prealabil al administratorului (locatorului);

 • m) să nu aducă modificări de construcție la imobilul închiriat (compartimentări, modificări ale structurii de rezistență, etc.), să nu modifice cursul rețelelor de utilități, fără acordul prealabil al administratorului

 • n) să permită accesul administratorului (locatorului) în spațiul închiriat, pentru efectuarea de măsurători, relevee, expertize tehnice, studii, etc;

 • o) să permită accesul administratorului (locatorului) în spațiul închiriat, pentru a se controla modul în care este folosit și întreținut imobilul închiriat, precum și pentru efectuarea unor lucrări care cad în sarcina administratorului

 • (2)    Administratorul are următoarele obligații:

 • a)   să predea bunul, în stare tehnică în care acesta se găsește, chiriașului după semnarea contractului

 • b) să confere, chiriașului, dreptul de folosință asupra bunului;

 • c) să asigure chiriașul împotriva oricăror evicțiuni ce s-ar putea produce din partea terților, privind proprietatea bunului ;

 • d) să preia bunul, de la fostul chiriaș la încetarea contractului, în baza unui proces-verbal de predare-primire cu excepția cazului în care contractul încetează conform art.10.

La obligațiile prevăzute de pct. (1) și (2) se adaugă orice alte obligații prevăzute de prezentul contract și de lege - după caz - cu aplicabilitate în domeniul spațiilor cu altă destinație.

Art. 6 - Chiria

 • a) Pentru folosința spațiului, chiriașul datorează administratorului, trimestrial, chirie.

 • b) Chiria se stabilește în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local.

 • c)  Chiria, la data încheierii prezentului contract este de _________ lei //trimestru .

 • d) Chiria se indexează, de drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică;

 • e) Chiria se facturează în ultima decadă a celei de a doua luni din trimestru .

 • f)  Chiria se achită în patru rate egale, până la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, și 15 decembrie inclusiv, dată la care factura devine scadentă;

 • g) În caz de neplată a chiriei la termenele scadente se vor percepe majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanțe bugetare;

 • h) În caz de neprimire a facturii, chiriașul îl va sesiza de urgență pe administrator. Neprimirea facturii nu îl exonerează pe chiriaș de plata chiriei.

 • i)  Plata chiriei se efectuează prin virament bancar sau în numerar la casieria Administrației Imobiliare Oradea;

 • j)  Chiriașul datorează administratorului chirie până la data de întâi a lunii următoare celei în care se predă spațiul pe bază de Proces Verbal;

 • k)  Chiria se modifică și în cazurile schimbării destinației sau a profilului de activitate, începând cu data comunicată de către administrator;

 • l)  Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul scopului închirierii, suprafeței închiriate, etc., atrag după sine și modificarea cuantumului chiriei percepute, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator;

 • m) Modificările ulterioare încheierii contractului la tarifele privind chiriile pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință, prin Hotărâri ale Consiliului Local, atrag după sine acceptarea acestora de către chiriaș, fără o prealabilă înștiințare din partea administratorului.

 • n)  Modificările ulterioare încheierii contractului la tarifele privind chiriile pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință, prin Hotărâri ale Consiliului Local, se aplică și pentru spațiile închiriate prin licitație, și vor fi acceptate de către chiriaș, fără o prealabilă notificare din partea administratorului.

Art. 7 - Lucrări

 • (1) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract, chiriașul va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările de întreținere și reparații necesare.

 • (2) Chiriașul va executa pe cheltuiala sa, de îndată după intrarea în vigoare a prezentului contract următoarele lucrări exterioare:

 • a) repararea și refacerea căilor de acces și împrejmuirilor;

 • b) repararea și refacerea racordurilor stradale la utilități: apa rece, canalizare, energie electrică, apă caldă, energie termică, telecomunicații.

Lucrările vor fi executate în strictă concordanță cu prevederile legii, inclusiv cu Hotărârile Consiliului Local ale municipiului Oradea și vor fi avizate și confirmate, în scris de către administrator.

 • (3) Lucrările înterioare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, ridicarea gradului de confort sau nivelul calității serviciilor (placare de gresie, faianță, marmură, tapete, lambriuri, tavane false, zugrăveli, vopsitorii, modernizarea iluminatului, modernizarea grupurilor sociale, microclimat) se efectuează pe cheltuiala chiriașului.

 • (4) Lucrările de întreținere și reparații se efectuează de către chiriaș, pe cheltuiala sa, ori de câte ori este necesar.

 • (5) Lucrările care, potrivit legii, pot fi executate numai cu acordul proprietarului, vor fi executate numai după prealabila obținere a acordului comunicat în scris, respectiv, numai în condițiile prevăzute de acesta.

Art. 8 - Răspunderea contractuală

 • (1) Pentru neândeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale ori prevederilor legii, partea în culpă datorează celeilalte părți, după caz:

 • a) majorări de întârziere;

 • b) daune interese;

 • (2) Majorările de întârziere se datorează pentru :

 • a) neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite a chiriei;

 • b) neexecutarea la termenele scadente, în cuantumurile prevăzute, sau conform normelor de calitate minime prevăzute de lege, a lucrărilor prevăzute la art. 7.

Majorările de întârziere se datrorează, în cunatumul legal prevăzut pentru creanțe bugetare, începând din prima zi ulterioară scadenței până la data plății inclusiv.

Pentru recuperarea obligațiilor bugetare restante, datorate în baza prezentului contract, se vor aplica procedurile de executare silită stabilite prin O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

Majorările de întârziere se calculează și se încasează de drept , fără prealabilă notificare.

 • (3) Daunele - interese reprezintă :

 • a) paguba efectivă ;

 • b) câștigul nerealizat ;

Constituie paguba efectivă:

 • a) contravaloarea distrugerilor pricinuite bunului, actualizată cu rata inflației;

 • b) contravaloarea chiriei neachitate la termen, actualizată cu rata inflatiei ;

Constituie câștig nerealizat:

 • a) echivalentul chiriei trimestriale;

 • b) echivalentul dobânzii bancare medii practicate de B.N.R., aplicată la echivalentul chiriei.

In urma rezilierii contractului din culpa exclusivă a chiriașului, acesta va datora administratorului pentru perioda dintre data încetării de drept a contractului de închiriere și până la părăsirea efectivă a spațiului, daune interese.

 • (4) Daunele - interese se datorează la solicitarea părții interesate.

Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate și comunicate potrivit legii următoarele:

 • a) forța majoră;

 • b) cazul fortuit;

 • c) starea de necesitate;

Nu constituie cauze exoneratoare de răspundere:

 • a) lipsa capacității de plată;

 • b) greva;

 • c) lichidarea judiciară

Art. 9 - Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

 • (1) Orice modificare a clauzelor contractuale, se va face prin incheierea unor acte adiționale.

 • (2) Suspendarea contractului are loc în cazurile prevăzute de art. 8, alin. (4), la cererea expresă a chiriașului, formulată în condițiile legii.

 • (3) Suspendarea contractului nu operează în cazul în care , la data producerii evenimentelor în cauză, chiriașul era în întârziere privind îndeplinirea obligațiilor contractuale.

 • (4) Contractul încetează, după caz, în vreuna din următoarele situații:

 • a) expirarea duratei acestuia ;

 • b) acordul partilor;

 • c) denunțarea unilaterală a contractului ;

 • d) vânzarea bunului către chiriaș ;

 • e) rezilierea în condițiile art.9 alin.6 și art.9 alin.8 din contract

 • f) alte situații -expres prevăzute de lege.

 • (5) Denunțarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți, potrivit prevederilor prezentului contract.

 • (6) Contractul încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care chiriașul se găsește în una sau mai multe din următoarele situații:

 • a) a subânchiriat bunul;

 • b) a cedat folosința bunului unor terți;

 • c) a folosit bunul împreună cu terți, prin asociere cu aceștia, fără acordul scris al administratorului;

 • d) nu a folosit, în fapt, bunul, timp de 2 luni;

 • e) a schimbat destinația ori profilul de activitate al bunului, fără   acordul scris al

administratorului;

 • f) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) trimestre consecutiv;

 • g) a întârziat cu 3 luni efectuarea lucrărilor prevăzute la art.7;

 • h) nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 5, alin. (1), lit.b) din prezentul contract în termen de 60 de zile caledaristice;

 • i) nu achită chiria conform art. 6, alin.(9), alin.(10) și alin.(11) din prezentul contract;

 • j) nu desfășoară activitate în spațiul închiriat în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data eliberării contractului;

 • k) se găsește în reorganizare judiciară ;

 • l) neplata către agenții economici prestatori de servicii a contravalorii serviciilor facturate;

 • m) neconstituirea garanției prevăzută art.5, lit.j);

 • n) neasigurarea bunului închiriat în termen de 6 (șase) luni de la data încheierii prezentului contract;

 • o) neefecutarea lucrărilor prevăzute de art. 7 din prezentul contract;

 • p) nu încheie contract de închiriere cu noul proprietar în situația restituirii imobilului în natură și în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 • q) chiriașul nu permite accesul administratorului (locatorului) în spațiul închiriat, pentru efectuarea de măsurători, relevee, expertize tehnice, studii, etc., pentru a se controla modul în care este folosit și întreținut imobilul închiriat, precum și pentru efectuarea unor lucrări care cad în sarcina administratorului.

 • (7) Contractul încetează prin denunțarea unilaterală a acestuia, de către chiriaș, cu prealabila notificare a administratorului, făcută cu o lună înainte de data încetării contractului, în situația în care chiriașul renunță la contract. În cazul nerespectării termenului prevăzut pentru notificarea administratorului, chiriașul este obligat la plata în favoarea administratorului a unei sume de bani reprezentând contravaloarea folosinței spațiului pentru o perioadă de 30 de zile, calculată în conformitate cu prevederile contractului.

 • (8) Contractul încetează prin denunțarea unilaterală a acestuia, de către administrator, cu prealabila notificare a chiriașului, făcută cu o lună înainte de data încetării contractului, în situația în care interesele publice sau cerințele urbanistice impun eliberarea spațiului

 • (9) Contractul încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care administratorul (locatorul) urmează să desfășoare activități de conservare, restaurare și repunere în valoare a imobilului în care este situat spațiul închiriat

 • (10) În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare de către chiriaș a obligațiilor sale contractuale, altele decât cele menționate la art. 9 alin.6, devine aplicabil același pact comisoriu expres, prevăzut la art. 9 alin.6, contractul încetând de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă și fără intervenția instanței de judecată.

 • (11) Contractul încetează în cazul în care bunul este văndut chiriașului, de la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare.

Art.10 - Cumpărarea bunului de către chiriaș

În situația în care potrivit dispozițiilor legale în vigoare se va proceda la vânzarea spațiilor cu altă destinație, chiriașul beneficiază de dreptul de preemțiune la cumpărare, dacă legea specială prevede astfel.

Art. 11 - Diferende, litigii

 • (1) Părțile vor încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezentul contract.

 • (2) În cazul în care părțile au efectuat procedura prealabilă judecății prevăzută de alin. (1), dar nu au reușit soluționarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiției.

 • (3) Litigiile dintre părți altele decât cele prevăzute la art. 9, alin. (6), alin. (8), alin. (9) si alin. (10) se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit dreptului comun.

(4) În cazurile prevăzute la art.9 alin.(6), alin. (8), alin. (9), alin. (10), evacuarea se va face pe cale administrativă, prin dispoziția primarului municipiului Oradea, dacă chiriașul nu eliberează și predă spațiul administratorului, în termenul prevăzut în notificarea de evacuare.

Art. 12 - Predarea-primirea bunului

(1) Predarea-primirea bunului se efectuează în max. 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părți, respectiv în ultimele 5 zile ale duratei contractului.

(2) Predarea-primirea bunului se consemnează în proces-verbal de predare-primire.

Art. 13 - Dispoziții finale

 • (1) Constituie anexe la contract, procesul-verbal de predare-primire (anexa nr.1), fișa suprafeței spațiului cu altă destinație (anexa nr. 2), fișa de calcul a chiriei (anexa nr.3), precum și modul de constituire și utilizare a garanției (anexa nr. 4).

 • (2) Prezentul contract constituie titlu executoriu.

 • (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează potrivit dispozițiilor sale și prevederilor legii.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 11 pagini.


TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE REPREZENTAT PRIN:


CHIRIAȘ REPREZENTAT PRIN:


PRIMAR


NUME ȘI PRENUME


DIRECTOR EXECUTIV,


FUNCȚIA


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT


ȘTAMPILA


SEF BIROU JURIDIC


SEF SERVICIU


CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


PROCES - VERBAL

de predare-primire a spațiului cu altă destinație

din ORADEA, Str. _____________ nr. ______

 • 1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr________ din ________________

se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între Administrația Imobiliara Oradea , prin reprezentanții săi legali..............- director executiv si......- director adj. ai Administrației Imobiliare

Oradea , care predă

Și

S.C.______________________S.R.L , în calitate de chiriaș, care primește în folosință spațiul cu altă

destinație, având încăperile Și dependințele aȘa cum sunt specificate în fiȘa suprafeței închiriate (anexa nr. 2 al procesului-verbal).

 • 2. Inventarul Și starea în care se predă Și se primeȘte spațiul cu altă destinație sunt următoarele:

a - pereții, duȘumelele Și tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc) ..................pereții din cărămidă, parchet,............................................

b - uȘile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaȘtele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile, etc.).

.............6.uși și 2 usi metalice, 4 ferestre + 6 vitrine metalice..................................................

c. - instalația electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele, etc.).

...........8 prize și 7 .întrerupătoare, 12 neoane si 3 becuri........................................................ d - instalația de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică propie, etc.)..................9 calorifere.......................................................................

e - instalația sanitară (cazan, baie, cadă, dușuri, vase, scaune și capace, wc, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete, etc.)

.....................................1 chiuveta+instalatia, un vas wc +rezervor, 1 oglinda........................

f - altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe metalică de gătit, etc.)

 • 3. __________________________ , în calitate de chiriaș se obliga sa execute in conditiile art.7.

din prezentul contract urmatoarele lucrari:.....................................................................................................................

 • 4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi ____________ în dublu exemplar, din care unul a

fost predat chiriașului.

AM PREDAT,                                    AM PRIMIT,

Titular al dreptului de administrare....................... Chiriaș.........................

FIȘA SUPRAFEȚEI SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE ÎNCHIRIAT ÎN:

f                        f                                                                                 f

municipiul (orașul, comuna )..........................................................................................

sectorul......, Str.......................................nr........, Bl............Sc............Et. . , a) apartamentul

......da.......incalzirea b)......lemne........., apa curenta c)................canalizare d).................. Instalatia electrica e).................construite din materiale inferioare f)...............

Date privind spațiul cu altă destinație închiriat

Nr. Crt.

Destinația spațiului

Suprafața (mp)

În folosință

Exclusivă

Comună

TOTAL GENERAL

Da

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE             CHIRIAȘ

Notă:Tarifele de bază sunt stabilite în funcție de încadrarea spațiului în zona fiscală conform zonării fiscale aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea;

Pentru spațiile prevăzute cu instalații de încălzire tariful de bază se majorează cu 30%;

Pentru spațiile situate la subsol/demisol tariful de bază se reduce cu 20%.

FIȘA DE CALCUL2)

a chiriei pentru spațiul cu altă destinație situat în ORADEA, Adresa: ____________ nr. ______,

Chiriaș:_________________________________________

Zona fiscală: ________

Nr Crt

Denumire indicator

Suprafața/ mp

Tarif/mp.

Valoarea totală lei

Profil de activitate

1.

1.

2.

3.

4.

2.

Tarife calculate pentru dependințe (60% din tarifele de baza)

3.

Tarife calculate pentru terenul aferent

TOTAL I (rd.1 + rd.2 + rd. 3)

1. incalzire centrala 30%

o ..

2 2 o C ro' <i>

2.

4.

Tarife de baza

I--------------------------------------------------------------------------

1 03

1__________________________________________________________________________

L

4.

Reduse pentru:

1.

5.

2.

3

4.

TOTAL II (rd. 4 - rd. 5)

X

TOTAL GENERAL (TOTAL I + TOTAL II)

X

/trim.

INTOCMIT

Constituirea, utilizarea și restituirea garanției pentru neplata chiriei constituită conform art. 5, lit. j) din contractul de închiriere înregistrat sub nr. _____________

Garanția pentru neplata chiriei se constituie în procent de 10% din chiria anuală -în momentul încheierii contractului, prin deschiderea unui cont bancar - închis pentru chiriaș, deschis pentru administrator - purtător de dobândă.

Dobânda aferentă garanției rămâne la dispoziția administratorului pe perioada derulării prezentului contract.

Încheierea contractului de închiriere este condiționată de constituirea garanției pentru neplata chiriei.

Dovada pentru constituirea garanției este ordinul de plată însoțit de extrasul de cont eliberat de unitatea bancară la care s-a deschis contul, documente justificative ce urmează a fi prezentate la închierea contractului de închiriere, constituind anexă la acesta.

Utilizarea garanției pentru neplata chiriei, precum și a dobânzilor aferente acesteia, se va face în următoarele situații:

 • -   neplata la scadentă a chiriei trimestriale;

 • -   neplata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a sumelor datorate în baza prezentului contract;

 • -   chiriașul nu respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract;

Restituirea garanției pentru neplata chiriei, se face în următoarele situații:

 • -   contractul de închiriere a încetat în situațiile prevăzute de art. 9, alin. (4) din contract;

Restituirea garanției constituite se va face la încetarea contractului de închiriere în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire al spațiului cu altă destinație de către chiriaș, prin virament bancar, de către administrator.

Garanția se pierde în întregime atunci când chiriașul se află în situațiile prevăzute de art. 9, alin. (6) din contract, fiind utilizată cu prioritate de către administrator la recuperarea datoriilor restante ale chiriașului față de administrator.

Neconstituirea garanției la data încheierii contractului de închiriere atrage după sine neîncheierea acestuia de către administrator.

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE                  CHIRIAȘ

1

Anexa nr. 4, privind constituirea garanției și utilizarea acesteia face parte parte integranta din prezentul contract.

2

Anexa nr. 3 va putea fi modificată prin acte normative adoptate ulterior de către autoritățile deliberative locale fără o prealabilă notificare.