Hotărârea nr. 124/2009

pentru aprobarea modificãrii ºi completãrii Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a sistemului de administrare a parcãrilor publice, a ridicãrii ºi blocãrii autovehi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.43.323 din 23 februarie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.391/2007 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării instituției publice de interes local “Administrația Imobiliară Oradea”, ca serviciu public, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea,

In conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.d, alin.6 lit.a pct.13 și 19 și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării și blocării autovehiculelor în municipiul Oradea, după cum urmează :

 • 1. Termenii "Primăria municipiului Oradea" din conținutul Regulamentului se înlocuiesc cu termenii: "Administrația Imobiliară Oradea".

!

 • 2. Termenii "Serviciul Parcări" din conținutul Regulamentului se înlocuiesc cu termenii"Serviciul Gestionare Parcări".

 • 3. După articolul 26 titlul - Parcări de scurtă durată, maxim 1h, pe bază de tichet, se înlocuiește cu titlul: Parcări de scurtă durată, maxim 2h, pe bază de tichet .

4. Art.27 alin.(1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

 • (1) Pentru limitarea timpului de staționare în unele parcări din zona centrală și în unele parcări din zona piețelor se stabilesc parcări cu plată de scurtă durată, maxim 2h, pe bază de tichet de parcare, timpul de parcare nefiind permis a fi prelungit prin taxare repetată. Parcările de scurtă durată vor fi amenajate de Administrația Imobiliară Oradea, cu avizul poliției Rutiere și vor fi semnalizate cu indicatoare “Zonă de staționare cu durată limitată”, “Sfârșitul zonei de staționare cu durată limitată” și indicatoare de parcare “Parcare cu plată” cu panouri adiționale cu inscripția “Parcare de scurtă durată, max. 2h”, pe bază de tichete.

 • (2) În parcările de scurtă durată, autovehiculele vor staționa numai pe bază de tichete de parcare eliberate de chioșcurile de difuzare a presei sau de parcometre precum și prin utilizarea sistemului de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil.

 • (3) Trasarea marcajelor pentru locurile de parcare de scurtă durată se va efectua cu vopsea de culoare galbenă sau o altă culoare care se va stabili.

 • (4) Parcările de scurtă durată vor fi stabilite prin dispoziția primarului.

5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.29 Taxa de parcare pentru max. 2h se plătește în sistem de autotaxare, prin cumpărarea tichetelor de parcare de la chioșcurile de difuzare a presei sau de la unele magazine din zona parcărilor, prin utilizarea parcometrelor amplasate în parcările cu plată care funcționează pe bază de monede sau prin utilizarea sistemului de plată a taxei de parcare cu telefonul mobil.

6. După articolul 31 se va introduce titlul Plata taxei de parcare cu telefonul mobil și articolul 31.1 care va avea următorul conținut:

Art.31.1(1) Pentru înregistrarea în sistemul Tpark utilizatorul va trimite prin SMS la numărul 1202, următorul mesaj:OR CONT nr. mașină, exemplu: OR CONT BH01aBc

Tariful pentru SMS este de 0,10 euro+TVA. Cu acest mesaj se creează un cont pe internet la adresa: www.tpark.ro și utilizatorul va fi înregistrat în baza de date a sistemului cu numărul de telefon și număr de mașină. După înregistrare utilizatorul va primi un SMS de confirmare. Contul pe internet se accesează cu un identificator format din numărul de telefon și o parolă care este comunicată la încărcare sau la cerere.

 • (2) Pentru modificarea parolei se trimite un SMS la numărul 1202 cu mesajul: OR PAROLA

 • (3) Încărcarea creditului se face pe bază de vouchere (bonuri cu valoare fixă). Pentru încărcare cont se trimite un SMS la 1202 cu mesajul: OR nr.voucher, exemplu:

OR 1234567891234. Nr. voucher se obține prin răzuirea voucherului la poziția Cod încărcare.

 • (4) Voucherele cu valoare de 10 lei, 20 lei, 30 lei precum și alte valori stabilite în conformitate cu cerințele majorității utilizatorilor sistemului, se eliberează la Serviciul Gestionare Parcări și la chioșcurile de difuzare a presei sau unele magazine din zona parcărilor aparținând unor societăți cu care Administrația Imobiliară Oradea încheie contracte în acest sens.

 • (5) Pentru a începe parcarea, se face apel la un număr de telefon, actual fiind 0359710140 ,

 • (6) Pentru oprirea parcării se face apel la un alt număr de telefon, actual fiind 0359710141.

 • (7) Parcarea se oprește la sfârșitul perioadei de parcare, ora 18,00, fără apel la numărul de închidere, pentru toate mașinile parcate în acel moment în toate zonele de parcare cu plată.

 • (8) Apelurile de începere și respectiv terminare a parcării nu se taxează.

 • (9) Pentru plata a taxei de parcare cu telefonul mobil, este obligatorie afișarea pe parbrizul mașinii la vedere a unui sticker (autocolant) cu Tpark. Stickerul se distribuie gratuit odată cu voucherul prin chioșcurile de difuzare a presei sau la casieria Serviciului Gestionare Parcări.

 • (10) Nu se va taxa parcarea chiar dacă se face apel sâmbăta, duminica sau de luni până vineri în afara intervalului 07,00 - 18,00.

 • (11) Pe pagina de internet www.tpark.ro se poate urmări modul în care se face taxarea și verificările efectuate de echipele de control.

 • (12) Se poate schimba asocierea telefon mobil - mașină trimițând un nou SMS de înregistrare cu alt număr de mașină la numărul 1202, exemplu: Or CONT BH01DEF.

 • (13) Se poate afla valoarea creditului rămas, trimițând la numărul 1202 un SMS cu mesajul OR CREDIT.

 • (14)  Înainte cu 10 minute de epuizarea creditului utilizatorii vor primi un SMS de avertizare.

 • (15) Costurile parcării nu se taxează pe factura telefonică, în aceasta regăsindu-se doar costul SMS-urilor de înregistrare, de încărcare a creditului, de schimbare parolă sau de verificare a creditului, excepție fiind cazul în care utilizatorii nu doresc să se înregistreze în sistem și pentru parcarea de x ore trimit la numărul 1703 un SMS Premium cu mesajul OR nr. mașină, exemplu: OR BH01ABC

 • (16) Utilizatorii parcărilor cu plată din altă localitate precum și cei din localitate care nu doresc să se înregistreze în sistemul de plată a parcării cu telefonul mobil și nu doresc să achiziționeze vouchere de parcare, pentru a parca vor trimite la numărul 1703 un SMS Premium cu mesajul OR nr. mașină, exemplu: OR BH01ABC

Pentru acești utilizatori nu este necesară afișarea unui sticker ca în celelalte variante de plată a parcării cu telefonul mobil.

 • (17) Valoarea datorată pentru parcarea cu SMS Premium se va regăsi pe factura operatorilor de telefonie mobilă Orange sau Vodafone și va cuprinde taxa de parcare stabilita de consiliul local și comisioanele percepute de operatorii de telefonie mobilă. În anul 2009 pentru 4 ore de parcare se datorează 3 euro + TVA, la cursul BNR iar pentru anii următori durata de parcare pentru valoarea menționată se va calcula în funcție de taxa de parcare stabilită pentru o zi.

7. Aliniatul (5) al articolului 32 se modifică și va avea următorul conținut:

 • (5) Valoarea taxei pentru parcarea în parcările pe bază de abonament se stabilește la valoarea taxei de parcare stabilită pentru riverani.

8. Aliniatul (1) al articolului 34 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.34(1) Riveranii persoane fizice care au domiciliul pe str. unde sunt amenajate parcări cu plată sau pe străzile alăturate beneficiază de un abonament de parcare care dă dreptul de staționare în parcarea respectivă și în parcările cu plată amenajate pe străzile alăturate, cu excepția locurilor rezervate și a locurilor unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora.

9. Articolul 57 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.57(1) Taxele pentru parcarea taxi-urilor în stațiile taxi se exprimă în lei/semestru sau lei/an și se stabilesc la valoarea de 200 lei pentru autoturisme care transportă persoane sau bunuri în regim de taxi și la valoarea de 300 lei pentru autoutilitare (camionete, furgonete, etc) care transportă bunuri în regim de taxi, abrogându-se alte prevederi cu privire la valoarea acestor taxe pentru anul 2009. Aceste taxe se vor stabili anual prin hotărâre a consiliului local.

 • (3) Anual, persoanele fizice sau societățile care efectuează transport de persoane sau bunuri în regim de taxi au obligația de a completa și de a depune declarația de impunere până la data de 31 ianuarie a anului în curs și au obligația de a efectua plata pentru semestrul I până la data de 31 martie a anului în curs și pentru semestrul II până la data de 30 septembrie a anului în curs.

 • (4) Pentru autoutilitare (camionete, furgonete, etc) care transportă bunuri în regim de taxi se pot amenaja stații taxi în locuri stabilite de către Administrația Imobiliară Oradea împreună cu Camera Taximetriștilor Oradea, cu avizul poliției rutiere.

10. Articolul 60 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.60(1) Controlul cu privire la plata taxei de parcare, de către deținătorii legali ai taxi-urilor, pentru stațiile taxi se realizează de echipe de control formate din agenți constatatori (împuterniciți ai Primarului) care vor aplica sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament și martori.

 • (2) Agenții constatatori vor sancționa deținătorii autovehiculelor care funcționează în regim de taxi și ocupă locurile de parcare în stațiile taxi fără a avea achitată taxa de parcare și deținătorii autovehiculelor fără cupolă taxi care ocupă locurile de parcare putând dispune și ridicarea sau blocarea autovehiculelor respective.

 • (3) În cazul în care în timpul constatării efectuate de agentul constatator deținătorul autovehiculului nu este de față, nota de constatare și respectiv procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției vor fi semnate de un martor.

11. După articolul 67 se va introduce titlul Parcări pentru autovehicule de trafic greu și articolele 67.1 și 67.2 care vor avea următorul conținut:

Art.67.1 În zonele limitrofe zonei centrale a municipiului Oradea se vor amenaja parcări publice cu plată cu program permanent pentru autovehicule de trafic greu.

Art.67.2(1) Parcarea cu plată cu program permanent amenajată pentru autovehicule de trafic greu (camioane, TIR-uri,etc) în str. Șoseaua Borșului, lângă Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale, se administrează de Administrația Imobiliară Oradea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 • (2) Pentru acces la parcare și pentru utilități (energie electrică, apă, canalizare) se va încheia contract cu Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale.

 • (3) Plata parcării pentru vehiculele de trafic greu se face la intrarea în parcare pentru 12 ore sau 24 de ore, urmând ca la ieșire să se achite diferența în funcție de durata staționării în parcare. Astfel se vor achita taxe reprezentând durate de staționare de câte 12 ore și respectiv 24 ore, iar în cazul depășirii cu peste o oră a duratelor de staționare de 12 sau de 24 ore se va achita suplimentar taxa stabilită pentru 12 ore.

12. Articolul 88 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.88 În municipiul Oradea se stabilește zonă unică de parcare cu plată, prin unificarea celor 3 zone A,B,C stabilite anterior.

13. Articolul 89 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art.89 În interiorul zonei de aplicare a sistemului de parcare stabilit de prezentul Regulament, staționarea și parcarea în zilele de luni până vineri între orele 07-18 este permisă numai în locurile de parcare semnalizate cu indicatoarele de parcare sau marcaje.

14. Articolul 90 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.90 Zona unică de aplicare a sistemului de parcare stabilit de prezentul Regulament prezintă următoarele caracteristici: este amplasată în zona centrală și periferică a orașului, inclusiv piețe agroalimentare, este caracterizată prin trafic intens, amplasarea unor instituții de interes public general, amplasarea unor sedii de firme, activitate comercială intensă și este destinată parcării autoturismelor.

15. Aliniatul (1) al articolului 133 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.133(1) Pentru ocuparea neregulamentară a locurilor de parcare și a locurilor unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea din zona parcărilor cu plată, agenții constatatori vor completa pentru deținătorii autovehiculelor note de constatare și înștiințare de plată a taxei stabilită anual prin hotărârea consiliului local.

 • (2) Locurile unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora sunt:

 • a) locurile nemarcate pentru parcare având altă destinație,

 • b) căile de acces în curtea imobilelor din zona parcării,

 • c) trotuarele cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar,

 • d) locurile cu marcaje de interdicție și zonele cu marcaje cu linie continuă,

 • e) stațiile de autobuz cu excepția autobuzelor,

 • f) stațiile taxi cu excepția taxiu-rilor care ocupă locurile regulamentar,

 • g) intrările/ieșirile în/din parcări,

 • h) căile de circulație din parcări,

 • i) locurile nemarcate pentru parcare sau cu marcaje de interdicție aflate între locurile marcate pentru parcare și zona intersecțiilor, unde se împiedică vizibilitatea participanților la trafic,

 • j) porțiunea din trecerile de pietoni aflată în zona parcării până în dreptul liniei de demarcație între locurile de parcare amenajate pe drumurile publice și partea carosabilă unde se împiedică traversarea pietonilor,

 • k) locurile nemarcate pentru parcare aflate între locurile de parcare marcate și trecerile de pietoni, unde se împiedică vizibilitatea pietonilor angajați în traversare.

Din aceste locuri autovehiculele pot fi ridicate la dispoziția agenților constatatori împuterniciți ai primarului, sau agenții constatatori de la Poliția Comunitară.

 • (3) În caz de neachitare a taxei pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în termen de 48 de ore de la afișarea notei de constatare și înștiințare de plată, oprirea/staționarea/parcarea neregulamentară a autovehiculelor se consideră contravenție. Agenții constatatori vor identifica deținătorii autovehiculelor și pentru aceștia vor aplica sancțiuni contravenționale în conformitate cu O.G.nr.2/2001 actualizată privind regimul juridic al contravențiilor.

 • (4) Sancțiunile contravenționale se vor aplica și în cazul în care deținătorii autovehiculelor nu găsesc notele de constatare afișate, afișarea fiind dovedită cu înregistrările video/foto ori cu confirmarea martorului care a semnat nota de constatare și a asistat la afișare.

 • 16. Literele d) e) f) și g) ale articolului 146 se abrogă.

 • 17. Aliniatul (3) al articolului 156 se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Vor fi ridicate sau blocate, eliberarea făcându-se numai după achitarea taxelor stabilite, următoarele autovehicule:

 • a) autovehicule oprite/staționate/parcate cu încălcarea prevederilor legislației rutiere;

 • b) autovehiculele oprite/staționate în stații de autobuz, de tramvai sau de taxi, în zona indicatoarelor “oprirea interzisă”, “staționarea interzisă”, “accesul interzis” ori în zone cu marcaje de interzicere a opririi/staționării/parcării sau marcaje cu linie continuă;

 • c)  autovehiculele oprite/staționate/parcate pe trotuare, care încalcă prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice care prevede că se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trotuar, dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor;

 • d) autovehicule care ocupă zonele verzi aparținând domeniului public;

 • e)  autovehiculele care ocupă trotuare, spații verzi, locuri de parcare și alte locuri aparținând domeniului public, care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • f) autovehiculele care ocupă trotuare, spații verzi, locuri de parcare și alte locuri aparținând domeniului public, expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • g)  autovehicule care ocupă locurile de parcare în parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută pe indicatoarele de parcare, dacă se depășește de 3 ori consecutiv durata limitată pentru care s-au întocmit consecutiv note de constatare și înștiințare de plată a taxei pentru ocupare neregulamentară a acestor locuri;

 • h) autovehiculele care au neachitate 3 taxe pentru ocupare neregulamentară pentru care au fost întocmite note de constatare și înștiințare de plată, ori au neachitate 3 amenzi contravenționale stabilite prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

 • i) autovehicule care ocupă locurile unde este interzisă oprirea/staționarea/parcarea aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora, precizate în prezentul regulament (locurile nemarcate pentru parcare, căile de acces în curtea imobilelor din zona parcării, trotuarele cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar, locurile cu marcaje de interdicție, locurile cu marcaje cu linie continuă, stațiile de autobuz, stațiile taxi, intrările/ieșirile în/din parcări, căile de circulație din parcări, locurile din apropierea intersecțiilor aflate lângă locurile marcate pentru parcare, porțiunea din trecerile de pietoni aflată în zona parcării până în dreptul liniei de demarcație între locurile de parcare amenajate pe drumurile publice și partea carosabilă precum și locurile nemarcate pentru parcare aflate între trecerile de pietoni și locurile de parcare marcate);

 • j) autovehicule care ocupă locurile din parcările publice, fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau cele care ocupă locurile din dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • k) autovehicule care ocupă locurile rezervate persoanelor cu handicap sau locurile rezervate societăților bancare și societăților hoteliere sau ale unor unități de intervenție;

 • l) autovehiculele fără numere de înmatriculare,

 • m) autovehiculele cu numere de înmatriculare străine sau cu numere provizorii care ocupă locurile din parcările cu plată fără plata taxelor de parcare ori alte locuri aparținând domeniului public unde este interzisă ocuparea acestora prin reglementări;

m) autovehiculele care ocupă domeniul public cu încălcarea altor reglementări, situație în care agenții constatatori care le pun în aplicare dispun ridicarea/blocarea autovehiculelor;

 • n) vor fi blocate autovehiculele de trafic greu (autovehiculele destinate transportului de marfa) pentru ocuparea domeniul public al municipiului Oradea în locuri nesemnalizate pentru parcarea vehiculelor de trafic greu sau în locuri unde ocuparea domeniului public este interzisă prin reglementări;

 • o) vor fi ridicate autovehiculele abandonate sau fără stăpân, în conformitate cu Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002;

18. La art.156 după alin.(3) se introduc alin.(4), (5) și (6) cu următorul conținut:

 • (4) În cadrul echipajelor pot fi agenți constatatori funcționarii din cadrul Administrației Imobiliare Oradea împuterniciți de primar sau polițiștii comunitari, care pot dispune ridicarea și blocarea autovehiculelor din alte zone față de cele aflate în sarcina polițiștilor rutieri.

 • (5) Pentru deteriorarea sau înlăturarea blocatoarelor de la roțile autovehiculelor oprite/staționate/parcate neregulamentar se va face sesizare pentru urmărirea faptelor celor vinovați, urmând a se recupera și taxa pentru blocare, taxa pentru staționare de la blocare până la deblocare și blocatoarele fără defecțiuni sau de 3 ori valoarea de achiziție a acestora la data deteriorării sau înlăturării.

 • (6) Agentul constatator poate dispune imediat ridicarea sau blocarea autovehiculelor menționate fără a aplica sancțiunea contravențională și fără a percepe taxa de ocupare sau de oprire/staționare/parcare neregulamentară.

 • 19. După articolul 156 se va introduce titlul Ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și articolele 156.1, 156.2 și 156.3 care vor avea următorul conținut:

Art.156.1(1) Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Gestionare Parcări pune în aplicare prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.421/2002.

 • (2) Vehiculele se declară fără stăpân sau abandonate în conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002.

 • (3) Listele cuprinzând vehiculele fără stăpân sau abandonate se afișează la sediul Primăriei și al Administrației Imobiliare Oradea și se publică într-un cotidian local.

 • (4) Trecerea, de drept, în proprietatea Municipiului Oradea și valorificarea prin vânzare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate se face prin dispoziția primarului.

Art.156.2 Vehiculele fără stăpân și cele abandonate precum și bunurile aflate în interiorul acestora vor fi ridicate, transportate și depozitate, prin grija Administrației Imobiliare Oradea-serviciul Gestionare Parcări, într-un loc amenajat în acest sens.

Art.156.3 Dispozițiile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr.421/2002 și ale HGR nr.156/2003.

20. Articolul 170 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.170(1) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.195/2002 actualizată privind circulația pe drumurile publice, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni și emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

 • (2) În cazul în care noul proprietar nu solicită transcrierea în termenul prevăzut și se întocmește procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor pentru vechiul proprietar conform datelor primite de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto, noul proprietar are obligația de a achita amenda contravențională, conform documentelor doveditoare prezentate de vechiul proprietar în termen de max.15 zile de la primirea procesului verbal.

 • (3)    În cazul în care deținătorul unui autovehicul dă în folosință autovehiculul altei persoane, plata amenzii contravenționale va fi efectuată de către deținător, în urma primirii datelor personale ale acestuia de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatricularea Vehiculelor și a întocmirii procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, urmând ca acesta să își recupereze suma de la persoana căreia i-a încredințat autovehiculul. Fac excepție societățile de Leasing care au obligația de a comunica datele utilizatorului în termen de maxim 30 de zile de la solicitare.

21. Articolul 191 se modifică și va avea următorul conținut:

Art.191(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 150 lei la 500 lei în cazul neachitării taxei stabilite pentru oprire/staționare/parcare neregulamentară în termen de 48 ore de la întocmirea și afișarea notei de constatare putându-se aplica și sancțiune complementară de ridicare/blocare în cazul ocupării neregulamentare și continuie a locurilor de parcare mai mult de 48 ore de la constatare, următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate infracțiuni, astfel:

 • a) ocuparea locurilor de parcare fără tichet, fără plata taxei de parcare cu telefonul mobil, ori fără abonament sau legitimație de parcare cu excepția locurilor din parcările de scurtă durată pe bază de tichet unde abonamentul și legitimația nu sunt valabile;

 • b)  ocuparea locurilor de parcare cu tichet nevalidat (nemarcat sau marcat necorespunzător) ori cu timpul de staționare depășit;

 • c) ocuparea locurilor de parcare fără afișarea la vedere a tichetului, abonamentului sau legitimației ori fără apelarea telefonului de începere a parcării;

 • d) ocuparea locurilor de parcare cu abonament expirat, cu legitimație care nu mai este valabilă ori cu abonament de parcare valabil pentru o altă parcare;

 • e) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată fără tichet de parcare de la chioșcuri de difuzare a presei sau de la automate de parcare ori fără apelarea telefonului de începere a parcării;

 • f) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută pe indicatoarele de parcare cu semnificația "Zona de staționare cu durată limitată" cu panou adițional “Parcare cu plată”;

 • g) ocuparea locurilor de parcare din parcările publice de scurtă durată cu abonament sau legitimație care nu sunt valabile în aceste parcări;

 • h) ocuparea locurilor interzise pentru oprire/staționare/parcare aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora, precizate în prezentul regulament (locurile nemarcate pentru parcare, căile de acces în curtea imobilelor din zona parcării, trotuarele cu excepția celor prevăzute cu indicatoare pentru parcare pe trotuar, locurile cu marcaje de interdicție, locurile cu marcaje cu linie continuă, stațiile de autobuz, stațiile taxi, intrările/ieșirile în/din parcări, căile de circulație din parcări, locurile din apropierea intersecțiilor aflate lângă locurile marcate pentru parcare, porțiunea din trecerile de pietoni aflată în zona parcării până în dreptul liniei de demarcație între locurile de parcare amenajate pe drumurile publice și partea carosabilă precum și locurile nemarcate pentru parcare aflate între trecerile de pietoni și locurile de parcare marcate);

 • i) ocuparea locurilor din parcările publice sau alăturate acestora, fără respectarea marcajelor și indicatoarelor (parcare longitudinală, oblică sau perpendiculară) sau a locurilor aflate în dreptul altor autovehicule care staționează regulamentar pe locurile de parcare, dacă prin aceasta stânjenesc circulația autovehiculelor pe carosabilul drumurilor publice sau a pietonilor pe trotuare ori blochează accesul altor autovehicule la locurile de parcare sau plecarea altor autovehicule din locurile de parcare;

 • j)  ocuparea locurilor rezervate persoanelor cu handicap, societăților bancare și societăților hoteliere sau ale unor unități de intervenție de către autovehicule pentru care nu este permisă ocuparea acestor locuri;

 • k) staționarea autovehiculelor sau remorcilor în stare de nefuncționare pe locuri de parcare;

 • l) ocuparea trotuarelor, spațiilor verzi, locurilor de parcare și altor locuri aparținând domeniului public de autovehicule care au expuse afișe de vânzare, fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • m) ocuparea trotuarelor, spa ț iilor verzi, locurilor de parcare ș i altor locuri aparț inând domeniului public, de autovehicule expuse spre vânzare sau în scopuri publicitare fără achitarea taxelor stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public/comerț stradal și alte activități desfășurate pe domeniul public;

 • n) oprirea/staționarea/parcarea în stațiile taxi a taxi-urilor pentru care nu s-a achitat anticipat taxa de parcare taxi;

 • o) oprirea/staționarea/parcarea altor autovehicule, fără cupolă taxi și fără autorizație taxi în stațiile taxi;

 • p) alte cazuri de ocupare ilegală a domeniului public sau de oprire/staționare/parcare în locuri interzise aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora;

 • q) ocuparea locurilor de parcare trasate pentru autoturisme, a locurilor nemarcate pentru parcare sau a locurilor cu marcaje de interdicție, de către alte categorii de autovehicule (microbuze, autobuze, camioane etc.);

 • r) ocuparea locurilor din parcările publice și a locurilor aparținând domeniului public interzise pentru parcare aflate în zona parcărilor cu plată cu panouri, cu materiale sau alte obiecte în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare și a altor locuri aflate în zona parcărilor publice sau alăturate acestora;

 • (2) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii contravenționale se face de către personalul din cadrul Serviciului Gestionare Parcări care are atribuții de control, în calitate de agenți constatatori împuterniciți ai primarului.

 • (3) Panourile, materialele sau obiectele utilizate în scopul ocupării ilegale a domeniului public vor fi confiscate și restituirea acestora se va face numai după achitarea sancțiunii contravenționale de către cel care solicită restituirea acestora.

 • (4) Dacă persoana împuternicită să aplice sancțiunea apreciază că ocuparea locurilor de parcare de către autovehicule care au afișate tichete de parcare, abonamente de parcare sau legitimații de parcare gratuită falsificate și consideră că fapta a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, sesizează organul de urmărire penală competent.

 • (5) Pentru neafișarea sau afișarea necorespunzătoare pe bordul mașinii la vedere a abonamentului sau legitimației de parcare în așa fel încât să se poată descifra toate înscrisurile de pe acestea, în urma prezentării de către posesorul autovehiculului în termen de 48 de ore de la întocmirea Notei de constatare însoțită de copia abonamentului sau legitimației de parcare, sancțiunea aplicată se transformă în avertisment și numai la a treia abatere în decurs de un an fapta se sancționează cu amendă contravențională.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

 • -  Serviciul Gestionare Parcări

 • -  Poliția Comunitară

 • -  Poliția Rutieră

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.124.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 voturi „contra”