Hotărârea nr. 120/2009

privind modificarea componenþei Consiliului de administraþie de la S.C Compania de apã Oradea S.A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind modificarea componenței Consiliului de administrație de la S.C Compania de apă Oradea S.A

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 107657 din data de 26.02.2009, întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune Consiliului Local modificarea componenței Consiliului de administrație de la S.C Compania de apă Oradea S.A ,

Văzând adresa nr. 107597/2009 prin care dl. Moraru Florin solicită încetarea, prin acordul părților, a contractului de mandat nr. 18573/2008, respectiv eliberarea din funcția de director general al S.C Compania de apă Oradea S.A și încetarea calității de președinte al Consiliului de administrație

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.15/1990, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale modificat de Legea nr.276/2006, în cadrul căruia se stipulează: „Conducerea regiei autonome revine consiliului de administrație, compus din 5-9 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei,

Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin hotărâre a autorității administrației publice locale.

Din consiliul de administrație fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, un reprezentant al ministerului de resort și, după caz, câte un reprezentant al celorlalte ministere cu atribuții în domeniu, precum și al consiliului județean sau local, după caz.

Ceilalți membri ai consiliului de administrație vor fi numiți în mod obligatoriu dintre ingineri, economiști, juriști sau alte persoane specializate în domeniul de activitate al regiei autonome;

Având în vedere prevederile art.137 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată,

Ținând seama de incompatibilitățile aleșilor locali prevăzute în art.87 alin.1 lit.d, respectiv în art.88 alin1 lit.d din Legea nr.161/2003 modificată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

In baza art.36 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c) si a art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aproba încetarea contractului de mandat nr. 1873/2008, prin acordul părților și eliberarea din funcția de director general al S.C Compania de apă Oradea S.A a d-lui Moraru Florin.

Art.2 Se aproba încetarea calității de membru și președinte al Consiliului de administrație al S.C Compania de apă Oradea

S.A a d-lui Moraru Florin începând cu data de 01 martie 2009.

Art.3 Se numește membru - președinte -director general al S.C Compania de apă Oradea S.A - dl.Gavra Ovidiu Cornel, cu începere de la data de 01 martie 2009 .

Art.4- Se modifică Art.6 lit.b din Hotărârea Consiliului Local nr. 578/2008 după cum urmează: ,,Consiliul de administrație de la S.C. Compania de Apă. Oradea S.A, va fi format din:

 • 1. Gavra Ovidiu Cornel - președinte - director SC Compania de Apă Oradea SA

 • 2. Neag Dumitru - membru

 • 3. Oros Claudiu Romulus - membru

 • 4. Puia Lucian Călin - membu

 • 5. Cabai Mihai - membru

 • 6. Magyari Elisabeta Maria - membru

 • 7. Nemeti Emeric - membru”

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului de administrație al S.C Compania de Apă Oradea S.A

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -    Direcția juridică,

 • -   Dl. Moraru Florin, prin grija SC Compania de Apă Oradea SA

 • -   Dl. Gavra Ovidiu Cornel, prin grija SC Compania de Apă Oradea SA

 • -   SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.120


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila