Hotărârea nr. 118/2009

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcþia de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcþiilor de director ºi director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversita

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008

Analizând raportul de specialitate nr. 106915/20.02.2009 prin care Direcția Juridică propune Consiliului Local acordarea avizului consultativ în vederea numirii în funcția de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008,

Având în vedere adresa Liceului Teologic Greco-Catolic Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 200196 din 05.12.2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Liceului Teologic Greco-Catolic, a d-nei prof. MURESAN RODICA ELENA.

Văzând adresa Școlii cu clasele I-VIII ,,Oltea Doamna” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.201741 din 09 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Școlii cu clasele I-VIII ,,Oltea Doamna” Oradea a d- lui prof. GYORI PETER.

Analizând adresa Colegiului Tehnic ,,Traian Vuia” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.202026 din 10 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Colegiului Tehnic ,,Traian Vuia” Oradea, a doamnei prof. PETRICA ADRIANA.

Ținând seama de adresa Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 202081 din 10 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga” Oradea, a doamnei prof. MEȘTER ADRIANA.

Ținând cont de adresa Școlii cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 202331 din 11 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Școlii cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir” Oradea, a doamnei prof. SZEKELY ERSZEBET.

Luând in considerare adresa Liceului Teologic Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 203432 din 16 decembrie 2008, prin care se solicită avizul consultativ al Consiliului Local al municipiului Oradea în vederea numirii în funcția de director adjunct în cadrul Liceului Teologic Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea, a doamnei prof. KOVACS A. CLARA.

Ținând seama de prevederile art.21 alin.9, 10 și art.17 alin.4 din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aprobat prin Ordinul nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006,

În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006, privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.142/2006,

Luându-se în considerare rezultatele finale obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008,

În baza art. 36 alin. (2) lit.d, alin.6 lit.a pct.1 și art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea numirii în funcția de director/ director adjunct a persoanelor care au fost declarate admise la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, organizat de către ISJ Bihor in luna noiembrie 2008, nominalizate în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •    Direcția juridică,

  • •   Persoanele nominalizate în anexă,

  • •   Școala cu clasele I-VIII ,,Oltea Doamna” Oradea

  • •   Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea

  • •   Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” Oradea

  • •   Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Oradea

  • •   Școala cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir” Oradea

  • •   Liceul Teologic Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna” Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr.118

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” și 0 voturi ,,abținere”.

ANEXĂ

La Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2009

NR. crt.

NUMELE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FUNCȚIA

1.

MURESAN RODICA ELENA

Liceul Teologic Greco-Catolic Oradea

Director adjunct

2.

GYORI PETER

Școala cu clasele I-VIII ,,Oltea Doamna" Oradea

Director adjunct

3.

PETRICA ADRIANA

Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia" Oradea

Director adjunct

4.

MEȘTER ADRIANA

Liceui Teoretic ,,Lucian Blaga" Oradea

Director adjunct

5.

SZEKELY ERSZEBET

Școal cu clasele I-VIII ,,Dimitrie Cantemir" Oradea

Director adjunct

6.

KOVACS A. CLARA

Liceui Teologic Reformat ,,Lorantffy Zsuzsanna" Oradea

Director adjunct