Hotărârea nr. 116/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Marchiº Ciprian Viorel ºi soþia Marchiº Mihaela, reprezentând suprafaþa de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea, situat în Oradea str. Macului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Marchiș Ciprian Viorel și soția Marchiș Mihaela, reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea, situat în Oradea str. Macului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43383 / 24.02.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea, situat în Oradea str. Macului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 62/29.01.2009, se propune modernizarea str. Macului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 987/31.10.2008, dl. Marchiș Ciprian Viorel și soția Marchiș Mihaela donează Municipiului Oradea suprafața de 48 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Marchiș Ciprian Viorel și soția Marchiș Mihaela, reprezentând suprafața de 48 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19910, înscris in C.F. 93527 Oradea, situat în Oradea str. Macului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și donatorii - dl. Marchiș Ciprian Viorel și soția Marchiș Mihaela.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Marchiș Ciprian Viorel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.116                                                                SECRETAR

Ionel Vila