Hotărârea nr. 115/2009

privind aprobarea prelungirii termenului de obþinere a Autorizaþiei de construire pentru parcelele atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinþe proprietate personala – etapa II

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prelungirii termenului de obținere a Autorizației de construire pentru parcelele atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala - etapa II

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43268 din 23.02.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune prelungirea termenului de obținere a Autorizației de construire pentru parcelele atribuite in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personala - etapa II.

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Conform art. 4.6. din Contactele de comodat încheiate cu beneficiarii parcelelor de teren atribuite în baza Legii 15/2003, aceștia au obligația de a "obține în termen de un an de la data atribuirii terenului (data predării -preluării terenului) Autorizația de construcție și procesul verbal de începere a lucrărilor de construcție”.

În baza Legii nr.15/2003 republicată, cu modificări și completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și a H.G. nr. 896/2003 pentru elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001.

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. c) și art.45 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de depunere a documentației în vederea obținerii Autorizației de construire pentru parcelele atribuite în cursul lunii octombrie 2007 în baza Legii nr. 15/2003, până la data de 04.05.2009.

Art. 2. Se vor întocmi Acte adiționale la Contactele de comodat, necesare obținerii Autorizației de construire, pentru beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, în baza solicitărilor individuale ale acestora.

Art. 3. Beneficiarii Legii 15/2003 care obțin Autorizația de construire, în baza prevederilor prezentei hotărâri, au obligația ca în termen de cincisprezece zile de la obținerea Autorizației de construire, să depună o copie la Primăria Oradea - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri

  • -   Beneficiarii Legii 15/2003 care se încadrează în prevederile prezentei hotărâri, prin grija Serviciului Terenuri

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.115


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila