Hotărârea nr. 114/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 990 mp. constituit din nr. topo 3350 înscris în CF 15264 Oradea ºi transmiterea în folosinþã gratuitã a terenului în suprafaþã de 990 mp, situat în Oradea str. Miron Cos

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 990 mp. constituit din nr. topo 3350 înscris în CF 15264 Oradea și transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 990 mp, situat în Oradea str. Miron Costin nr. 40 - 42, în favoarea Fundației “Copiii Făgăduinței”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 42800 din 17.02.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 990 mp și darea în folosință gratuită a suprafeței de 990 mp teren situat în Oradea str. Miron Costin nr. 40 - 42, către Fundația „Copiii Făgăduinței”,

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Terenul luat în studiu, înscris în CF 15264 Oradea, având nr. topo 3350 este proprietatea Statului Român cu titlu de naționalizare.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 990 mp teren situate în Oradea, str. Miron Costin nr. 40 - 42, se delimitează terenul aferent construcțiilor în care își desfășoară activitatea fundația „Copii Făgăduinței”, respectiv asistență pentru copii defavorizați.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 312/27.04.2006 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită în favoarea Fundației “Copiii Făgăduinței” a imobilului situat în Oradea, str. Miron Costin nr. 40 - 42 pentru care s-a încheiat contractul de comodat nr.102936 / 08.06.2006. Inițial acest spațiu a făcut obiectul contractelor de închiriere nr. 200.705 din 01.04.2000 și nr. 201.092 din 07.06.2002 .

În vederea reglementării situației juridice a imobilului situat în Oradea, str. Miron Costin nr. 40 - 42, prin notarea în evidențele de carte funciară a proprietății Municipiului Oradea, este necesară aprobarea planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 990 mp - teren cu construcții - și transmiterea în folosință gratuită a terenului în favoarea Fundației „Copiii Făgăduinței”.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,b”, și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amp

lasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 990 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

990

3350

15264 Oradea

1796,7

Terenul si construcțiile proprietate privată a municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren și construcții - în suprafață de 990 mp, identificat conform art.1 din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 990 mp teren identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre, în favoarea Fundației „Copiii Făgăduinței” prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat nr.102936/ 08.06.2006.

Art. 4. Durata transmiterii în folosință gratuită a terenului este până la data de 01.05.2016, dată la care expiră contractul de comodat nr.102936 / 08.06.2006.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Locuințe și Spații cu altă destinație

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Fundația „Copii Făgăduinței”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.114


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.