Hotărârea nr. 113/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Halas Nicolae ºi soþia Halas Dorica, reprezentând suprafaþa de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Halas Nicolae și soția Halas Dorica, reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43024 / 19.02.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 524/31.07.2008, se propune modernizarea str. Merilor, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1950/19.05.2008, dl. Halas Nicolae și soția Halas Dorica donează Municipiului Oradea suprafața de 38 mp., teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Halas Nicolae și soția Halas Dorica, reprezentând suprafața de 38 mp, teren identificat cu nr. cadastral 16760, înscris in C.F. 89558 Oradea, situat în Oradea str. Merilor, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și donatorii - dl. Halas Nicolae și soția Halas Dorica.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •  Dl. Halas Nicolae prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.113


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila