Hotărârea nr. 112/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Levai Ferencz Tibor ºi soþia Levai Mihaela Ioana ºi a d-lui Vereº Gheorghe Claudiu ºi soþia Vereº Gyongyi, reprezentând suprafaþa totalã de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17547 ºi 17863, înscris in C.F. 89606

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Levai Ferencz Tibor și soția Levai Mihaela Ioana și a d-lui Vereș Gheorghe Claudiu și soția Vereș Gyongyi, reprezentând suprafața totală de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17547 și 17863, înscris in C.F. 89606 și 89888 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului - str. Cantonului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 43025 / 19.02.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 68 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 17547 și 17863, înscris in C.F. 89606 și 89888 Oradea, situat în Oradea str. Piatra Craiului - str. Cantonului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1077/27.11.2008, se propune modernizarea str. Piatra Craiului și a str. Cantonului, prin realizarea unor profile de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul celor două drumuri pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 510/28.03.2008 și nr. 644/25.04.2008, dl. Levai Ferencz Tibor și soția Levai Mihaela Ioana și a d-lui Vereș Gheorghe Claudiu și soția Vereș Gyongyi donează Municipiului Oradea suprafața totală de 68 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 17547 și 17863, înscris in C.F. 89606 și 89888 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donațiile reprezentând teren, în suprafață totală de 68 mp. cu destinația de ”drum public”, situat în Oradea zona str. Piatra Craiului - str. Cantonului astfel:

  • a) Dl. Levai Ferencz Tibor și soția Levai Mihaela Ioana donează cota de 1Z> parte din terenul identificat cu nr. cadastral 17863 înscris în C.F. 89888 Oradea și suprafața de 55 mp., teren identificat cu nr. cadastral 17547 înscris in C.F. 89606 Oradea;

  • b) Dl. Vereș Gheorghe Claudiu și soția Vereș Gyongyi donează cota de 1Z> parte din terenul identificat cu nr. cadastral 17863 înscris în C.F. 89888 Oradea.

Art. 2. Donațiile prevăzute la art.1din prezenta hotărâre se acceptă condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea si donatorii prevăzuți la art.1.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Levai Ferencz Tibor prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Dl. Vereș Gheorghe Claudiu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  SC Compania de Apa Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.112


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila