Hotărârea nr. 111/2009

privind susþinerea deciziei Consiliului de Administraþie al Regiei Autonome Oradea Transport Local de anulare a procedurii de licitaþie pentru achiziþia a 20 de autobuze de transport urban de cãlãtori

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind susținerea deciziei Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Oradea Transport Local de anulare a procedurii de licitație pentru achiziția a 20 de autobuze de transport urban de călători

Analizând raportul de specialitate nr. 19793/24.02.2009 întocmit de Direcția Economică-Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus Consiliului Local susținerea deciziei Consiliului de Administrație al RA OTL privind anularea procedurii de licitație privind achiziționarea a 20 de autobuze de transport urban de călători de către RA OTL, ca urmare a imposibilității preluării de către municipalitate a cofinanțării ce trebuia asigurată de regie,

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. 2 lit. a și d, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. a, pct. 14, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se susține decizia Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Oradea Transport Local privind anularea procedurii de licitație privind achiziționarea a 20 de autobuze de transport urban de călători de către RA OTL, ca urmare a imposibilității preluării de către municipalitate a cofinanțării ce trebuia asigurată de regie.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A. O.T.L.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

R.A O.T.L.

Direcția Economică

Se publică in Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.111


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila