Hotărârea nr. 108/2009

privind aprobarea scutirii de la plata majorãrilor de întârziere în sumã de 56.253,18 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de cãtre Regia Autonoma Transport Local Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 56.253,18 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Regia Autonoma Transport Local Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.1448/23.02.2009, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 56.253,18 lei, aferente impozitului pe profit și vărsămintelor din profitul net, datorate bugetului local al municipiului Oradea de către R.A. Oradea Transport Local

În anul 2006 OTL RA a înregistrat un profit de 1.429.624 lei și un impozit pe profit aferent în sumă de 193.712 lei.

Profitul realizat a fost influențat de veniturile financiare în sumă de 1.831.213 lei care în cea mai mare parte au fost venituri înregistrate ca urmare a evaluării obligațiilor de plată expirate în valută.

Ca urmare a scăderii cursului valutar OTL RA a înregistrat diferențe de curs valutar favorabile, deși în realitate regia nu a obținut aceste venituri, iar fondurile necesare pentru plata furnizorilor au fost asigurate din bugetul local prin subvenții aferente cheltuielilor de exploatare.

Aceste venituri au fost înregistrate în contabilitatea regiei treptat, pe măsura subvențiilor, iar plata impozitului pe profit și a vărsămintelor din profitul net către bugetul local a fost făcută cu întârziere, calculându-se astfel majorări de întârziere -impozit profit 7.372,19 lei și vărsăminte din profitul net în sumă de 48.880,99 lei.

Ținând cont de prevederile Legii nr.571/2003 Codul Fiscal actualizat și a Ordonanței Guvernului nr.92/2003, actualizată, art.125,pct.2, lit.d,

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), lit.(c), art.45 alin.2 lit.(a), (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Regia Autonomă Oradea Transport Local, în sumă totală de 56.253,18 lei, reprezentând majorări aferente impozitului pe profit și aferente vărsămintelor din profitul net.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică

  • -   Oradea Transport Local R.A, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.108


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila