Hotărârea nr. 105/2009

privind aprobarea stabilirii cotelor de repartizare a profitului aferent anilor 2008 ºi 2009 de care beneficiazã fiecare asociat în baza contractului nr. 81046/04.08.1999 încheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea ºi SC Drumuri Orãºeneºti SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stabilirii cotelor de repartizare a profitului aferent anilor 2008 și 2009 de care beneficiază fiecare asociat în baza contractului nr. 81046/04.08.1999 încheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea și SC Drumuri Orășenești SA

Analizând raportul de specialitate nr.106.428/18.02.2009, întocmit de Direcția Economică-Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării cotelor de participare la profit de care beneficiază fiecare asociat în baza contractului nr. 81046/04.08.1999 încheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea și SC Drumuri Orășenești SA,

In conformitate cu art. 10 alin.(2) din Contractul de Asociere nr. 81046/04.08.1999,

Luând in considerare adresa nr.860/16.02.2009, înregistrată sub. nr.14846/16.02.2009 la Primăria Oradea prin care s-a înaintat spre aprobare propunerea SC Drumuri Orășenești SA privind modificarea cotelor de asociere pe baza datelor rezultate din Raportul de evaluare întocmit de SC La Mirella SRL,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului de Administrație al asocierii din data de 13.02.2009, de aprobare a raportului de evaluare a mijloacelor fixe a celor doi asociați,

In conformitate cu art.36 alin.(2) lit. b), e), alin.(4) lit.a), alin.(7) lit.a) si art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala , republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba Raportul de evaluare a mijloacelor fixe achiziționate în perioada 2004-2008 de către SC Drumuri Orășenești SA Oradea, întocmit de SC La Mirella Exim SRL, sinteza acestuia fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba modificarea aportului adus de asociatul SC Drumuri Orășenești SA Oradea în asocierea cu Consiliul Local Oradea de la 2.101.692 euro la 6.262.254 euro prin acceptarea bunurilor achiziționate de societate în perioada 2004-2008.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului aferent anilor 2008 și 2009 după următoarele cote:

  • -  Consiliul Local Oradea - 23%

  • -  SC Drumuri Orășenești SA - 77%

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si SC Drumuri Orășenești Oradea SA.

Art. 5  . Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economica

  • - Direcția Juridica

  • - SC Drumuri Orășeneș ti SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009                                CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.105                                                SECRETAR

Ionel Vila

evaluări bunuri mobile și imobile / și întreprinderi


A MIJLOACELOR FIXE ACHIZIȚIONATE IN PERIOADA 2004-2008 DE CĂTRE

S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. ORADEA


TIPH»

-

Oradea, str. Corneliu Coposu, Tel/Fax: 0359 / 402786 Mobil: 0742 / 606649 E-mail:

S.C. LaMIRELLA E X I M S.R.L.

evaluări bunuri mobile și imobile / și întreprinderi


RAPORT DE EVALUARE

CAP. I IDENTIFICAREA CLIENTULUI SI A BUNULUI SUPUS EVALUĂRII

1.1    Identificarea clientului și a proprietarului bunului evaluat:

Beneficiarii raportului de evaluare sunt S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. cu sediul in Oradea, soseaua Borșului km 5, inscrisa in Registrul Comerțului cu nr. J05/449/1994, CUI RO 5148777 si CONSILIUL LOCAL ORADEA. Proprietara mijloacelor fixe supuse evaluării este S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A.

1.2     Obiectul evaluării:

Obiectul evaluării reprezintă mijloace fixe achiziționate de către S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. Oradea in perioada 2004 - 2008 si constau in principal din următoarele grupe de bunuri:

  • I.      utilaje si construcții utilizate direct in producție;

  • II.     utilaje si construcții care deservesc indirect procesul de producție;

  • III.    utilaje si construcții care deseresc activitatea generala.

1.3. Amplasament:

Mijloacele fixe supuse evaluării se afla la sediul S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. si pe șantierele unde aceasta a angajat lucrări de executat

1.4.    Scopul evaluării:

Prezenta evaluare a fost solicitată de către S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A si CONSILIUL LOCAL ORADEA , și are ca scop stabilirea cotelor asociaților pentru impartirea rezultatelor aferente anului 2008.

1.5.    Identificarea bunului mobil:

Mijloacele fixe supuse evaluării se identifică după următoarele date:

  • - situația cuprinsa in evidenta contabila a mijloacelor fixe ale societății;

  • - vizualizarea la fața locului în prezența reprezentanților S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A, ing. Caraman Ioan, ing. Sabau Traian si ing. M. Cozma, în data de 02.02.2009 - 03.02.2009.

1.6. Data evaluării:

Lucrarea de față a fost elaborată în perioada 02.02.2009 - 12.02.2009. Valorile s-au stabilite in preturi la 31.12.2008. Cursul valutar luat în calcul la 31.12.2008 a fost de 3,986 RON/Eur.

Oradea, str. Corneliu Coposu, Tel/Fax: 0359 / 402786 Mobil: 0742 / 606649 E-mail:


evaluări bunuri mobile și imobile / și întreprinderi


CAP. V CONCLUZII

Din calculele și analiza efectuate, prezentate mai sus, pentru mijloacele fixe achiziționate de

către S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. ORADEA in perioada 2004-2008 a rezultat o valoare de piața

de :

Valoarea de piață:    Vp = 16.584.000 RON, echivalenta cu 4.163.250 EUR din care:

utilaje si construcții utilizate direct in producție                       12.385.000 RON sau 3.107.950 EUR

i't-ilaje si construcții care deservesc indirect procesul de producție 2.563.000RON sau 643.300EUR uulaje si construcții care deseresc activitatea generala                1.636.000 RON sau 412.000 EUR

Anexăm:

Anexa nr. 1 - tabelul privind evaluarea mijlocelor fixe achiziționate de către S.C. DRUMURI ORĂȘENEȘTI S.A. ORADEA in perioada 2004 - 2008;

Anexa nr. 2 - Determinarea coeficienților de actualizare pentru construcții;

- Anexa nr. 3 - Stabilirea valorii de piața prin comparație directa pentru utilaje;

Anexa nr. 4 - Comparabile de piața pentru utilaje;

ORADEA, la 12.02.2009Oradea, str. Cornelîu Coposu, Tel/Fax: 0359 402786 Mobil: 0742 / 606649 E-mail: petru.tirhas@rdslink.ro

SC Lamirella Exim SRL


Anexa 1


TABEL PRIVIND EVALUAREA MIJLOACELOR FIXE ACHIZIȚIONATE DE SC DRUMURI ORĂȘENEȘTI SA IN PERIOADA 2004 -2008

Nr crt

Număr de inventar

Denumire mijloace fixe defalcate pe destinația utilizării acestora

Data punerii in funcțiune

Valoarea achiziție RON

Coef. actualiz curs

Coeficient actualizare construcții

Valoarea actualizate de nou

Grad uzura

%

Valoarea ramasa actualizata

Valoarea de piața RON

Valoarea de piața EURO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.MIJLOACE FIXE UTILIZATE DIRECT IN PRODUCȚIE

1

40048

REMORCA GOLDHOFER (TRAILLER)

14.04.2004

176.088,95

0,9768

172.007

45%

94.604

92.000

23.000

2

20148

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL GEHL 5640

05.08.2004

155.609,38

0,9720

151.246

40%

90.747

90.000

22.700

3

20149

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL GEHL 5640

05.08.2004

155.609,38

0,9720

151.246

40%

90.747

90.000

22.700

4

40049

MOTOSTIVUITOR

20.10.2004

78.644,39

1,0051

79.047

40%

47.428

49.000

12.300

5

20150

CILINDRU HAMM 3414

17.11.2004

322.778,00

1,0095

325.844

40%

195.506

195.000

49.000

6

20156

INSTALAȚIE DE PULVERIZAT

06.06.2005

9.401,08

1,1031

10.370

25%

7.778

8.000

2.000

7

20157

INSTALATE DE PULVERIZAT

06.06.2005

9.401,08

1,1031

10.370

25%

7.778

8.000

2.000

8

20158

INSTALATE DE PULVERIZAT

06.06.2005

9.401,08

1,1031

10.370

25%

7.778

8.000

2.000

9

20152

TĂIETOR BETON ASFALT SM 57-2

10.06.2005

6.215,00

1,1035

6.858

30%

4.801

5.000

1.300

10

20153

TĂIETOR BETON ASFALT SM 57-2

10.06.2005

6.215,00

1,1035

6.858

30%

4.801

5.000

1.300

11

20155

SUFLĂTOR SR 420

10.06.2005

2.486,56

1,1035

2.744

25%

2.058

2.000

500

12

20154

SUFLĂTOR SR 420

30.06.2005

2.486,56

1,1057

2.749

25%

2.062

2.000

500

13

20161

MATRITA PRESAT MPB01

04.07.2005

12.090,42

1,1057

13.368

25%

10.026

10.000

2.500

14

20162

MATRITA PRESAT MPC02

14.07.2005

12.073,68

1,1164

13.479

25%

10.109

10.000

2.500

15

20159

CILINDRU COMPACTOR

15.07.2005

37.513,00

1,1172

41.908

30%

29.335

29.000

7.300

16

20160

CILINDRU COMPACTOR

15.07.2005

37.513,00

1,1172

41.908

30%

29.335

29.000

7.300

17

20163

MINIEXCAVATOR GHEL

31.08.2005

74.205,61

1,1387

84.498

30%

59.148

54.000

13.650

18

20164

MATRITA DE PRESAT

31.08.2005

15.520,80

1,1387

17.673

25%

13.255

13.000

3.300

19

20165

MATRITA DE PRESAT MPP04

03.10.2005

18.162,30

1,1201

20.344

20%

16.275

16.000

4.000

20

40015

AUTOCISTERNA BH 05 FHU (MO)

21.11.2005

5.985,18

1,0954

6.556

25%

4.917

5.000

1.300

21

20166

CIOC.HIDR. KRUP ATLAS COPCO

23.11.2005

24.600,31

1,0872

26.745

25%

20.059

20.000

5.000

22

40059

MERCEDES ATEGO 1015 KK B102490

16.03.2006

208.101,60

1,1305

235.250

30%

164.675

109.000

27.400

23

40057

REMORCA PLATFORMA 3,5 TO

17.03.2006

19.085,63

1,1324

21.612

20%

17.289

4.000

1.000

24

40058

REMORCA PLATFORMA 3,5 TO

17.03.2006

19.085,64

1,1324

21.612

20%

17.289

4.000

1.000

25

20126

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL (MO)

31.03.2006

17.028,32

1,1305

19.251

25%

14.438

14.000

3.500

26

40060

AUTOSPECIALIZATA BASCUL BH07ZF

12.04.2006

25.000,00

1,1406

28.515

60%

11.406

10.000

2.500

27

40061

AUTOSPECIALIZATA BASCU BH07ECK

20.04.2006

25.000,00

1,1430

28.575

35%

24.000

6.000

28

40062

AUTOSPECIALE BASC ROM BH07ECW

20.04.2006

25.000,00

1,1430

28.575

35%

^k24.000

6.000

29

20175

INSTAL. PULVER.EMULSIE US 1000

13.07.2006

39.268,90

1,1166

43.846

20%,

<^jp.ooo

8.800

30

40063

MERCEDES BENZ ATEGO 1015

14.07.2006

154.745,76

1,1107

171.877

25%

128.908

109.000

27.400

31

40064

MERCEDES BENZ ATEGO 1015

14.07.2006

154.745,76

1,1107

171.877

25%

128.908

109.000

27.400

32

40065

MERCEDES BENZ ATEGO 1015

14.07.2006

154.745,76

1,1107

171.877

25%

128.908

109.000

27.400

33

20176

MOTOCOMPRES.+CIOCAN+FURTUN

10.08.2006

38.068,40

1,1333

43.142

20%

34.514

35.000

8.800

34

20177

MOTOCOMPRESOR IRMAIR 4

10.08.2006

33.729,59

1,1333

38.225

20%

30.580

31.000

7.800

35

20178

ÎNCĂRCĂTOR COMPACT. SL 4840 DX

01.09.2006

100.637,60

1,1291

113.631

20%

90.905

98.000

24.500

36

20179

FINISOR VOGELE S 1203

05.09.2006

446.027,92

1,1305

504.245

35%

327.759

335.000

84.100

37

20180

INSTAL.DE PULVERIZAT EMULSIE

11.10.2006

38.574,80

1,1366

43.846

20%

35.077

35.000

8.800

38

40067

AUTOSPECIALIZATA (BASCULANTA)

23.10.2006

18.000,00

1,1347

20.425

70%

6.127

6.000

1.500

39

20181

HOTA VENTILATOR CU REG.TURATIE

31.10.2006

4.928,00

1,1318

5.578

20%

4.462

4.000

1.000

40

20182

FINISOR VOGELE PE SENILE-S1600

09.11.2006

258.409,90

1,1362

293.612

40%

176.167

170.000

42.700

41

40068

MALAXOR DE BETON MERC.BENZ ACT

13.11.2006

356.814,68

1,1348

404.926

20%

323.941

319.000

80.000

42

10004

HALA PT SEMIFABRICATE (MO)

15.12.2006

243.888,24

1,2594

307.152

2%

301.009

301.000

75.500

43

20184

MAS.DE RASCHETAT VOPSEA+TAMBUR

18.12.2006

14.094,97

1,1634

16.398

10%

14.759

15.000

3.800

44

30075

NIVELA AUTOMATA NIKON AC -2S

18.12.2006

2.328,00

1,1634

2.708

10%

2.438

2.000

500

45

30076

NIVELA AUTOMATA NIKON AC-2S

18.12.2006

2.328,00

1,1634

2.708

10%

2.438

2.000

500

46

40070

ARO 320 D-AUTOUTILITARA

28.12.2006

12.000,00

1,1831

14.197

55%

6.389

6.000

1.500

47

40071

ARO 320 -AUTOUTILITARA

28.12.2006

4.500,00

1,1831

5.324

45%

2.928

3.000

800

48

20185

POPMPA STATION.BETON PUTZMEIST

10.01.2007

171.500,00

1,1766

201.794

17%

167.489

167.000

41.900

49

20186

COMPRESOR AER MK103/100

25.01.2007

2.500,00

1,1730

2.932

17%

2.434

2.000

500

50

20187

ÎNCĂRCĂTOR FRONT.LIEBH.L538

13.02.2007

332.200,40

1,1743

390.110

20%

312.088

303.000

76.000

51

20188

PLACA VIBRAT.+SISTEM DE UDARE

14.02.2007

6.041,80

1,1743

7.095

20%

5.676

6.000

1.500

52

20189

PLACA VIBRAT.+SISTEM DE UDARE

14.02.2007

6.041,80

1,1743

7.095

20%

5.676

6.000

1.500

53

30079

CUTTYN PLOTTER JAGUAR+SOFTWAR

28.02.2007

15.940,80

1,1798

18.807

20%

15.045

15.000

3.800

54

20190

STATIE PRODUS BETOANE LIEBHER

01.03.2007

971.854,31

1,1774

1.144.304

15%

972.658

997.000

250.000

55

20191

CILINDRU VIBR.COMP.TIP BW 151

20.04.2007

225.690,00

1,1945

269.584

20%

215.667

195.000

49.000

56

20192

MAȘINA MARCAJ RUTIER AIR AR 30

31.05.2007

62.009,26

1,2181

75.534

15%

64.204

64.000

16.100

57

20193

COMPRESOR MK 103

01.07.2007

3.058,63

1,2719

3.890

12%

3.423

3.000

800

58

60117

SCARA CU PLATF.PT.ST.PREFABR.

01.07.2007

2.098,42

1,1637

2.442

5%

2.320

2.000

500

59

20151

LINIE PRODUSE BETON (MO)

24.09.2007

2.985,00

1,1715

3.497

10%

3.147

3.000

800

60

20199

CIOCAN HIDRAULIC ATLAS COPCO S

19.10.2007

18.306,00

1,1916

21.813

10%

19.632

20.000

5.000

61

30083

DEBITMETRU PENTRU EMULSIE

22.10.2007

28.998,89

1,1857

34.383

10%

30.945

31.000

7.800

62

20200

STATIE AMANN PT MIXTURI ASFALTICE

28.12.2007

5315455,74

1,1496

6.110.636

8%

5.621.785

5.780.000

1.450.000

63

20190

STATIE PRODUS BETOANE LIEBHER

15.01.2008

51097,94

1,0742

54.890

7%

51.048

51.000

12.800

64

20201

BAZIN AGITATOR SI CUVA RECICL.

15.01.2008

204.179,40

1,1075

226.127

5%

214.820

215.000

53.900

65

20202

INST.PT.SEMAF.DRUM IN LUCRU

15.01.2008

2.612,64

1,0742

2.807

5%

2.666

3.000

800

66

20203

ECHIPAMENT PERIE PT.GEHL

14.02.2008

13.284,00

1,0966

14.567

10%

13.110

13.000

3.300

67

10062

POST TRANSF.TRAFO PT.ALIM.EN.

29.02.2008

355.820,19

1,0828

385.295

5%

366.030

366.000

91.800

68

30085

POD BASCUL ELECTRONIC 60 TO

29.02.2008

95.501,50

1,0906

104.156

6%

97.907

98.000

24.600

69

60119

CAMERA SONY SUPRAVEGH.ST.AMANN

04.03,2008

2.060,00

1,0596

2.183

5%

2.074

2.000

500

70

20204

POMPA DE SPALARE

17.03.2008

14.725,97

1,0744

15.821

7%

.

M £^000

3.800

71

20205

CIL.COMP.BOMAG BW 141 AD-4

24.04.2008

246.803,70

1,1192

276.228

6%

'»• W>po

53.500

PFI

72

20206

SEPARATOR PT.HIDROCARBURI

01.05.2008

14.813,38

1,0844

16.063

5%

15.260

15.000

3.800

73

40077

AUTOUTILITARA RENAULT 380 MA

19.05.2008

68.000,00

1,0899

74.112

70%

22.233

22.000

5.500

74

10067

LINIA DE MEDIE TENS.-ST.AMAANN

31.05.2008

41.839,42

1,0469

43.801

3%

42.487

42.000

10.500

75

60120

SCARA CU PLATF.PT.ELBA

31.05.2008

6.412,45

1,0477

6.718

10%

6.046

6.000

1.500

76

20207

BULDOEXCAV. VOLVO BL 71 CU ACC (MO)

02.07.2008

207.691,15

1,0940

227.215

10%

204.493

167.000

41.800

77

20208

BULDOEXCAV. VOLVO BL 71 CU ACC (MO)

02.07.2008

207.691,16

1,0940

227.215

10%

204.493

167.000

41.800

78

20209

GENERATOR SUDUR.ENERGY 220 WTX

03.07.2008

6.977,00

1,0949

7.639

5%

7.257

7.000

1.800

79

20210

CILINDRU COMP.HAMM 3414

25.07.2008

264.860,00

1,1159

295.549

5%

280.772

224.000

56.200

80

20211

PLACA VIBRAT.BP 18/45-2

01.09.2008

4.998,00

1,1282

5.639

5%

5.357

5.000

1.300

81

10075

PLATFORMA PT.ST.AMANN

30.09.2008

255.854,29

1,0159

259.922

1%

257.323

257.000

64.500

82

10078

ZID +PLATFORMA ST ELBA

30.09.2008

34.608,46

1,0159

35.159

3%

34.104

34.000

8.500

83

20212

INST.PT.DOZAT ACID CLORHIDRIC

30.09.2008

14.090,76

1,0765

15.168

3%

14.713

15.000

3.800

84

20213

ÎNCĂRCĂTOR GEHL SL 5640

03.10.2008

134.400,00

1,0600

142.467

2%

139.618

98.000

24.500

85

20214

CIOCAN HIDRAULIC ATLAS COPCO S

03.10.2008

24.268,80

1,0600

25.725

2%

25.211

25.000

6.300

86

20219

CIOCAN HIDRAULIC SB 300

04.12.2008

37.791,00

1,0386

39.249

0%

39.249

39.000

9.800

87

20220

CIOCAN HIDRAULIC SB 300

04.12.2008

37.791,00

1,0386

39.249

0%

39.249

39.000

9.800

Total valoare (RON):

13.100.991,49

12.594.168

12.385.000

3.107.950

II.MIJLOACE FIXE CARE DESERVESC INDIRECT PROCESUL DE PRODUCȚIE

88

20146

TRANSCONTAINER

12.05.2004

2.900,00

0,9841

2.854

15%

2.426

2.000

500

89

60115

MOBILIER PT.VESTIAR BP.

31.12.2004

2.346,00

1,0122

2.375

25%

1.781

2.000

500

90

40053

RENAULT CLIO BICORP B45YFL

08.09.2005

27.059,08

1,1353

30.719

30%

21.503

20.000

5.000

91

40052

RENAULT CLIO BICO TRIFA B46AHF

23.09.2005

26.986,76

1,1334

30.586

30%

21.410

20.000

5.000

92

40054

RENAULT CLIO BICO BOLO B46GAM

23.09.2005

26.935,45

1,1334

30.527

30%

21.369

20.000

5.000

93

40056

AUTOT.VOLKSW.PASSAT BH07XEI

05.01.2006

93.882,89

1,0841

101.781

25%

76.336

68.000

17.000

94

20167

WC ECOLOGIC VECO CLASIC+DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

95

20168

WC ECOLOGIC VECO CLASIC+DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

96

20169

WC ECOLOGIC VECO CLASIC+DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

97

20170

WC ECOLOGIC VECO + DOTĂRI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

98

20171

WC ECOLOGIC VECO +DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

99

20172

WC ECOLOGIC VECO +DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

100

20173

WC ECOLOGIC VECO +DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

101

20174

WC ECOLOGIC VECO +DOTARI

10.04.2006

3.791,66

1,3644

5.173

35%

3.363

3.000

800

102

10001

CLĂDIRE BIROU BAZA (MO)

15.12.2006

209.763,67

1,2460

261.359

2%

256.131

256.000

64.200

103

10034

ATELIER MECANIC (MO)

15.12.2006

82.001,36

1,2594

103.272

2%

101.207

101.000

25.300

104

40073

MICROBUS VOLKSWAGEN T5

22.01.2007

67.277,00

1,1785

79.283

20%

63.426

69.000

17.200

105

40074

MICROBUS VOLKSWAGEN T5

22.01.2007

67.277,00

1,1785

79.283

20%

63.426

69.000

17.200

106

40075

DACIA LOGAN VAN PACK 1.5 F1

17.04.2007

27.617,06

1,1947

32.995

20%

26.396

20.000

5.000

107

20196

APARAT DE SUDURA (TECHNOLOGY)

13.07.2007

2.150,90

1,2706

2.733

3.000

800

108

10044

GARD-IMPREJM.REZ.DE COMB.

15.01.2008

2542,3

1,1098

2.822

1%

800

109

10058

PLATFORMA PT.REZERV.DE COMB.

15.01.2008

20.679,98

1,1075

22.903

1%

5.800

110

10059

PLATF.PT.STATIA DE PREFABR.

31.01.2008

146.745,21

1,1087

162.695

3%

157.814

158.000

39.600

111

10060

PLATF.PT.STATIA DE EMULSIE

31.01.2008

91.424,41

1,1087

101.361

3%

98.320

98.000

24.600

112

10061

SCARA(TREPTI)CALE ACCES POMP

31.01.2008

1.861,90

1,1064

2.060

5%

1.957

2.000

500

113

10008

ÎMPREJMUIRE GARD

31.05.2008

44557,14

1,0503

46.796

1%

46.328

46.000

11.500

114

10034

ATELIER MECANIC

31.05.2008

1429,16

1,0261

1.466

1%

1.452

1.000

300

115

10035

VESTIAR PT.PERSONAL MUNCITOR

31.05.2008

12814,82

1,0271

13.162

1%

13.030

13.000

3.300

116

10063

PLATF.BETON.PT.REP.MECANIZ.

31.05.2008

70.851,11

1,0352

73.345

1%

72.612

73.000

18.300

117

10064

PUT FORAT PT.APA

31.05.2008

72.625,56

1,0311

74.887

2%

73.389

73.000

18.300

118

10065

INST.ALIMAPA BP-ADMIN.

31.05.2008

30.020,89

1,0311

30.956

2%

30.337

30.000

7.500

119

10066

BRANȘAM APA,RACORD CAN.MEN.

31.05.2008

40.558,72

1,0311

41.822

2%

40.985

41.000

10.300

120

10068

REȚEA ALIM.GAZ SEDIU

31.05.2008

16.360,63

1,0545

17.252

2%

16.907

17.000

4.300

121

10069

ȚARC PT.PIESE-MAG.2

31.05.2008

32.391,49

1,0281

33.301

2%

32.635

33.000

8.300

122

10070

ȘOPRON PT.SECT.MARCAJE

31.05.2008

2.228,62

1,0281

2.291

2%

2.245

2.000

500

123

10024

DRUM ACCES SEDIUL UNITATII

30.09.2008

20417,67

1,0352

21.137

0%

21.137

21.000

5.300

124

10025

PLATFORMA SEDIUL UNITATII

30.09.2008

7922,27

1,0352

8.202

0%

8.202

8.000

2.000

125

10037

CANALIZARE PLUVIALA

30.09.2008

63856,65

1,0159

64.872

0%

64.872

65.000

16.300

126

10048

ȚARC MAGAZIE

30.09.2008

67856,36

1,0159

68.935

0%

68.935

69.000

17.300

127

10071

ȘOPRON COMPARTIM.PT.UTILAJE

30.09.2008

124.771,46

1,0159

126.755

0%

126.755

127.000

31.900

128

10072

ZID. DESPARTIT.PT AGREGATE

30.09.2008

348.001,52

1,0159

353.535

0%

353.535

354.000

88.800

129

10073

PLATFORMA PT.ST.BETOANE

30.09.2008

237.511,58

1,0159

241.288

0%

241.288

241.000

60.500

130

10074

CLAD.LABOR.PT.PREL.PROBE

30.09.2008

56.728,39

1,0159

57.630

0%

57.630

58.000

14.600

131

10076

GRUP SANITAR EXTERIOR

30.09.2008

49.417,12

1,1696

57.797

0%

57.797

58.000

14.600

132

10077

VESTIAR+CAMERA DE DUS (ST.BET.

30.09.2008

17.082,06

1,1696

19.979

0%

19.979

20.000

5.000

133

10079

GARD DIN PLASA SUDATA -

30.09.2008

37.178,17

1,0159

37.769

0%

37.769

38.000

9.500

134

10080

POST TRANSF.TRAFO-

30.09.2008

209.105,03

1,0159

212.436

0%

212.436

212.000

53.200

135

20217

MOTOPOMPA APE FOARTE MURDARE

28.11.2008

4.483,93

1,0332

4.633

0%

4.633

5.000

1.300

Total valoare :

2.497.954,60

2.573.495

2.563.000

643.300

III.MIJLOACE FIXE CARE DESERVESC ACTIVITATEA GENERALA

136

30068

CALCUL.256 RAM 40 GB HDD+MONIT

04.03.2004

1.688,24

1,0017

1.691

60%

676

676

200

137

N0064

LICENȚA OP XP PRO

04.03.2004

495,8

1,0017

497

0%

497

498

100

138

10034

ATELIER MECANIC (MO)

01.04.2004

23398,99

1,8554

43.415

20%

34.732

35.000

8.800

139

20145

APARAT DE SPALAT CU JET APA 28

14.04.2004

17.996,00

0,9768

17.579

0%

17.579

18.000

4.500

140

N0065

LICENȚA ANTIVIRUS PANDA OEM

16.06.2004

96

0,9796

94

0%

94

100

0

141

20147

CENTRALA TELEFON.PANASONIC KX

28.06.2004

4.047,66

0,9783

3.960

40%

2.376

2.000

500

142

N0066

LICENȚA PT.PAG.DRUMOR.RO

13.07.2004

169,83

0,9756

166

0%

166

166

0

143

N0067

LIC.APLIC.CG2000 PT.5 UTILIZ.-

13.10.2004

10.245,00

0,9727

9.965

0%

9.965

10.000

2.500

144

10057

VESTIAR PENTRU ECHIPE

20.10.2004

198.978,78

1,5698

312.360

10%

281.124

281.000

70.500

145

40050

AUTOTURISM VW PASSAT

16.05.2005

17.240,00

1,1015

18.990

25%

14.242

30.000

7.500

146

20151

LINIE PROD PRODUSE BETON

31.05.2005

443.288,57

1,1012

488.148

30%

341.703

----342.000

85.800

147

N0070

LICENȚA DEVPLAN FOR PRIMAVERA

10.06.2005

4.068,66

1,1035

4.490

0%

AW

LA 4 77^00

■un

1.000

TIRHA£73gS

■3^ PETRUL

148

N0071

LICENȚA PRIMAVERA PROJECT PLAN

10.06.2005

10.268,59

1,1035

11.331

0%

11.331

11.000

2.800

149

N0072

LICENȚA PRIMAVERA PROJECT PLAN

10.06.2005

10.268,59

1,1035

11.331

0%

11.331

11.000

2.800

150

30072

LAPTOP HP COMPAQ NX PENTIUM 2

13.06.2005

5.500,00

1,1030

6.066

50%

3.033

3.000

800

151

N0068

LICENȚA DOCTECH SERVER

22.06.2005

2.532,81

1,1022

2.792

0%

2.792

3.000

800

152

N0069

LICENȚA DOCHTEC STATIE

22.06.2005

1.266,41

1,1022

1.396

0%

1.396

1.000

300

153

N0079

WIRELESS TURBO - REȚEA BAZA

09.08.2005

5.822,74

1,1619

6.765

50%

3.383

3.000

800

154

N0073

LICENȚA MS 02003 PRO EN DK

10.08.2005

78,98

1,1633

92

0%

92

100

0

155

N0074

LICENȚA MS 02003 PRO EN OLP NL

10.08.2005

1.415,69

1.203

300

156

N0075

LICENȚA MS 02003 PRO EN OLP NL

10.08.2005

1.415,69

1.203

300

157

N0076

LICENȚA MS 02003 PRO EN OLP NL

10.08.2005

1.415,69

1.203

300

158

N0077

LICENȚA MS 02003 PRO EN OLP NL

10.08.2005

1.415,69

1.203

300

159

N0078

LICENȚA MS 02003 PRO EN OLP NL

10.08.2005

1.415,69

1.203

300

160

40055

RENAULT CLIO BICORP B46AHA

26.09.2005

26.986,76

1,1168

30.138

30%

21.097

20.000

5.000

161

40066

RENAULT CLIO III B53TXH

19.07.2006

41.350,15

1,1118

45.972

30%

32.180

25.000

6.300

162

30073

LAPTOP SONY VAIO 650/CENTRINO

18.08.2006

3.983,00

1,1293

4.498

40%

2.699

3.000

800

163

30074

GPS PD 1 SD 16 B (CALC.BORD.)

06.10.2006

1.700,00

1,1286

1.919

30%

1.343

1.000

300

164

60116

COPIATOR XEROX C 118

06.10.2006

2.730,00

1,1286

3.081

40%

1.849

2.000

500

165

N0080

SISTEM INTEGR.MEDIU-ISO 14001

31.10.2006

69.724,20

1,1318

78.917

0%

78.917

79.000

19.800

166

N0010

INTRANETWARE 5 US REȚEA (MO)

08.11.2006

210,00

1,1350

238

0%

238

200

100

167

40069

RENAULT CLIO 3

08.12.2006

35.838,38

1,1623

41.654

25%

31.240

25.000

6.300

168

10018

CLĂDIRE ADM.UZINELOR (MO)

15.12.2006

213.190,57

1,2460

265.628

5%

252.347

252.000

63.200

169

10057

CLĂDIRE PT ADMINISTRATIV (MO)

15.12.2006

147.307,79

1,2460

183.541

5%

174.364

174.000

43.700

170

30077

CALCUL.PENTIUM 4 D 945 3.40 GH

11.01.2007

1.834,07

1,1688

2.144

30%

1.501

2.000

500

171

30078

LAPTOP COMPAQ V3000 Z 719/TURI

11.01.2007

3.365,55

1,1688

3.934

30%

2.754

3.000

800

172

N0081

LICENȚA WINDOWS HOME SP2

11.01.2007

247,86

317

100

173

N0082

LICENȚA MICROSOFT OFFICE BASIC

11.01.2007

555,24

670

200

174

40072

AUTOT.AUDI A6 (MO)

19.01.2007

147.686,75

1,1757

173.631

10%

156.268

143.000

36.000

175

N0083

LIC.WINDOWS SP 2B

22.01.2007

247,9

317

100

176

N0084

LICENȚA OFFICE BASIC 2003

22.01.2007

610,25

670

200

177

N0085

LICENȚA OFFICE BASIC 2003

22.01.2007

610,25

670

200

178

N0086

LICENȚA OFFICE BASIC 2003

22.01.2007

610,25

670

200

179

N0087

LIC.WINDOWS XP HOME EDITION SP

22.01.2007

247,9

317

100

180

N0088

LIC.WINDOWS XP HOME EDITION SP

22.01.2007

247,9

317

100

181

N0089

LIC.WINDOWS XP HOME EDITION SP

22.01.2007

247,9

317

100

182

N0090

LIC.WINDOWS SVR PT.SERVER

19.03.2007

2.044,95

1,1849

2.423

2.423

2.000

500

183

N0091

LIC.PT.APLIC.CG2000 -PT.6 UTIL

19.03.2007

2.315,04

1,1849

2.743

2.743

3.000

800

184

30080

SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERG

22.03.2007

12.194,00

1,1899

14.509

20%

11.608

12.000

3.000

185

N0092

LIC.WINDOWS XP PROF

22.03.2007

420,17

498

100

186

N0093

LICENȚA OFFICE BASIC EDITION 2

22.03.2007

579,83

670

200

187

N0094

LIC.WINDOWS XP PROF

22.03.2007

420,17

498

100

188

N0095

LICENȚA OFFICE BASIC EDITION 2

22.03.2007

579,83

670

200

189

N0096

LICENȚA WINDOWS XP PROF.

23.03.2007

420,17

-

>18

100

.. ■/tirhas '

PETR


190

N0097

LICENȚA OFFICE BASIC EDITION 2

23.03.2007

579,83

670

200

191

N0098

LICENȚA WINDOWS XP PROF.

02.04.2007

420,17

498

100

192

N0099

LICENȚA OFFICE BASIC EDTION

02.04.2007

579,83

670

200

193

30081

LAPTOP HP 6310,T2050,1.6 GHZ,8

20.04.2007

2.310,92

1,1945

2.760

20%

2.208

2.000

500

194

N0100

LIC.OFFICE 2007 BASIC PRO TRI

24.04.2007

554,62

670

200

195

N0101

LIC.OFFICE 2007 BASIC PRO TRIA

24.04.2007

554,62

670

200

196

N0102

LIC.OFFICE 2007 BASIC PRO TRIA

24.04.2007

554,62

670

200

197

N0103

LIC.OFFICE 2007 BASIC PRO TRIA

24.04.2007

554,62

670

200

198

40076

AUTOT.RENAULT CLIO 3

18.05.2007

32.730,37

1,2165

39.817

20%

31.853

25.000

6.300

199

30082

LAPTOP HP NC 8430 T5600,1.83;X

01.06.2007

4.056,93

1,2181

4.942

20%

3.953

4.000

1.000

200

N0104

LICENȚA WINDOWS XP PRO

01.06.2007

399,16

498

100

201

N0105

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

202

N0106

LICENȚA WINDOWS XP PRO

01.06.2007

399,16

498

100

203

N0107

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

204

N0108

LICENȚA WINDOWS XP EDITION

01.06.2007

399,16

498

100

205

N0109

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

206

N0110

LICENȚA WINDOWS XP PRO

01.06.2007

399,16

498

100

207

N0111

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

208

N0112

LICENȚA WINDOWS XP PRO

01.06.2007

399,16

498

100

209

N0113

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

210

N0114

LICENȚA OFFICE 2007 BASIC EDIT

01.06.2007

550,42

670

200

211

N0115

LICENȚA WINDOWS XP PRO

01.06.2007

399,16

498

100

212

20194

SISTEM DE CLIMATIZ.HAIER

01.07.2007

2.134,26

1,2719

2.714

20%

2.172

2.000

500

213

N0116

SOFT BIT DEFENDER 9 (PROGR.ANT

11.07.2007

55

1,2698

70

70

70

0

214

N0117

PROGRAM INFO STANDARD INTRANET

11.07.2007

608

1,2698

772

20%

618

618

200

215

20195

SISTEM CLIMATIZ.PLATINUM INVER

12.07.2007

2.213,95

1,2737

2.820

20%

2.256

2.000

500

216

20197

SISTEM CLIMATIZ.HAIER PLATINUM

25.07.2007

2.036,50

1,2774

2.601

20%

2.081

2.000I

500

217

20198

SISTEM CLIMATIZ.HAIER DUBLU SP

25.07.2007

2.591,10

1,2774

3.310

20%

2.648

3.000

800

218

N0118

LIC.WINDOWS XP PRO EN.W/SP2

29.10.2007

390

498

100

219

N0119

LIC. WINDOWS XP PRO EN.W/SP2

29.10.2007

390

498

100

Nr crt

Număr de inventar

Denumire mijloace fixe defalcate pe destinația utilizării acestora

Data punerii in funcțiune

Valoarea achiziție

RON

Coef. actualiz curs

Coeficient actualizare constructi

Valoarea actualizate de nou

Grad uzura

%

Valoarea ramasa actualizata

Valoarea de piața RON

Valoarea de piața EURO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

220

N0120

LIC.OFFICE BASIC 2007,W32 EN

29.10.2007

510

670

200

221

N0121

LIC.OFFICE BASIC 2007.W32 EN

29.10.2007

510

670

200

222

60118

ALARMA WIRELESS

04.02.2008

6.075,00

1,0816

6.571

10%

5.913

6.000

1.500

223

N0122

SIST.INTEGR.ISO SSO-18001

31.03.2008

22.104,26

1,0714

23.684

0%

23.684

24.000

6.000

224

N0123

LICENȚA WIN XP HOME ED.

21.07.2008

243,69

317

100

225

20215

APARAT AER CONDITONAT

15.10.2008

2689,08

1,0579

2.845

1%

2.816

3.000

800

226

20216

SISTEM CLIMATIZARE HAIER

31.10.2008

21075,63

1,0992

23.167

0%

23.167

23.000

5.800

227

20218

INSTALAȚIE CLIMATIZARE HALA CONF INC

14.11.2008

9327,74

1,0456

9.753

0%

9.753

------------------------r-ț

2.500

TIRHAS

<6u

Total valoare :

1.604.589,15

1.627.771

1.636.000

412.000

TOTAL GENERAL :

17.203.535,24

16.795.434

16.584.000

4.163.250

Nota: Valorile evidențiate prin fundal gri din tabel sunt determinate prin metoda comparației directe prezentata in anexa nr. 3

Oradea ,

12 februarie 2009