Hotărârea nr. 104/2009

privind luarea de mãsuri în ceea ce priveºte bunurile care aparþin domeniului public al Municipiului Oradea care sunt înregistrate în evidenþa tehnico operativã în unitãþi naturale (fãrã valoare)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind luarea de măsuri în ceea ce privește bunurile care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea care sunt înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale (fără valoare)

Analizând raportul de specialitate nr. 106492 din data de 19.02.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea înregistrarea în contabilitate la o valoare simbolică a bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, bunuri cuprinse în anexa nr. 2 din HG nr. 970/2002 și care sunt înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale (fără valoare),

Ținând cont de prevederile:

  • •  HG nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, anexa nr. 2 unde sunt inventariate bunurile care aparțin domeniului public al municipiului Oradea

  • •  art. 3 din OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice (actualizată)

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. b, c, alin.4 lit.a și art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă înregistrarea în evidențele contabile la valoarea de 1 leu fiecare a bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, bunuri cuprinse în anexa 2 din HG 970/2002 și care sunt înregistrate în evidența tehnico operativă în unități naturale.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.104


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila