Hotărârea nr. 1027/2009

pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 705 din 31 august 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea fatadelor cladirilor monument istoric.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 705 din 31 august 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea fațadelor clădirilor monument istoric.

Analizând Raportul de specialitate nr. 144803 din data de 15.12.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.705 din 31 august 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru reabilitarea fațadelor clădirilor monument istoric,

Având în vedere dispozițiile următoarelor acte normative:

 • Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

 • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

 • art. 9 alin. 4 și 5 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la15octombrie1985,

 • Adresa Instituției Prefectului Județului Bihor nr. 143345/11.12.2009,

 • Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

 • art. 36 alin. 2 lit.b și 4 lit. a și c și art. 45 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.705 din 31 august2009.

Art.2. Regulamentul privind stabilirea contribuției persoanelor fizice și juridice la reabilitarea fațadelor clădirilor din perimetrul Ansamblului Urban - Centrul Istoric Oradea menționat la art.1, se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Instituția Arhitectului Șef.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • Direcția Economică,

 • Instituția Arhitectului Șef,

 • Direcția Juridică,

 • Administrația Imobiliară Oradea,

 • Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Cultural al județului Bihor.

 • Fundația pentru Protejarea monumentelor Istorice din județul Bihor,

 • Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1027

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexă

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1027 din 17.12.2009

REGULAMENT

privind stabilirea contribuției persoanelor fizice și juridice la reabilitarea fațadelor clădirilor din perimetrul Ansamblului Urban - Centrul Istoric Oradea.

Descrierea situației actuale. Condiții de autorizare

Clădirile clasificate ca monumente istorice precum si o parte din cele situate în perimetrul Ansamblului Urban Centrul Istoric Oradea (așa cum este definit in anexa 1), el însuși monument istoric, prezintă o importanta deosebita din punct de vedere al patrimoniului cultural local si al celui național.

Scopul principal al regulamentului este reabilitarea fondului construit, cu păstrarea stilului arhitectural, a detaliilor unice si a elementelor originale specifice fiecărei clădiri, sens in care se impune adoptarea unor măsuri administrative, a unor programe bugetare, fiscale, financiare si nu in ultimul rând determinarea proprietarilor acestor clădiri la realizarea lucrărilor de reabilitare

Marea majoritate a acestor clădiri se afla astăzi intr-o stare avansata de degradare, ceea ce presupune luarea unor masuri pentru realizarea unor intervenții urgente atât in ceea ce privește stoparea degradării acestora cat si in executarea unor lucrări de reabilitare controlata, inclusiv înlăturarea intervențiilor neadecvate (atât din punct de vedere al soluțiilor cat si al materialelor folosite) ce au fost realizate, in ultimii ani.

Aceasta stare de fapt survine pe fondul problemelor sociale, financiare si nu in ultimul rând a lipsei de colaborare si chiar de interes, din partea proprietarilor imobilelor, in strânsa legătura cu lipsa de fermitate a administrației locale in ceea ce privește aplicarea masurilor de constrângere prevăzute de legi si regulamente.

Lucrările de reabilitare se supun procedurii de autorizare a executării construcțiilor prevăzute de legea nr. 50/1991 - cu toate modificările si completarile ulterioare.

Documentațiile tehnice elaborate in vederea obținerii autorizației de construire vor fi întocmite cu respectarea exigentelor specifice domeniului monumentelor istorice iar soluțiile prevăzute in proiecte vor fi avizate de către Ministerul Culturii sau Direcția pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Național Cultural a județului Bihor.

Autorizația de construire se eliberează iar lucrările se executa pentru întreg imobilul, in intervalul de timp stabilit, indiferent de forma de proprietate asupra acestuia.

La finalizarea lucrărilor, acestea se vor recepționa conform HGR 273/1994 - cu toate modificările si completarile ulterioare. Din comisia de recepție vor face parte pe lângă reprezentantul al primăriei (Instituția Arhitectului Șef) si un reprezentant al Direcției pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Național Cultural a județului Bihor.

Pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de prezenta doar proprietarii acelor clădiri care au parcurs toate etapele procedurii de autorizare si post autorizare.

Semnificația unor termeni utilizați:

clădire monument istoric = clădire clasificată potrivit Legii nr. 422/2001 a monumentelor istorice în anexa acesteia și pe care este amplasat un însemn distinctiv.

perimetru istoric = zonă urbană delimitată de străzi din anexa Legii nr. 422/2001 sau stabilite de autoritatea locală în care coexistă clădiri clasificate în grupa A sau B precum și clădiri neclasificate, anexa la prezentul regulament

utilitate publică = în interesul prezentului regulament aspectul exterior, imaginea pozitivă ce trebuie degajată la vizualizarea clădirilor monument istoric.

Motivarea în drept

Clădirile monument au o valoare de tranzacționare mai mare decât a celor neclasificate sau situate în afara perimetrului

În pofida acestui aspect, fațadele multor imobile de acest gen deținute în coproprietate au un aspect inestetic, în unele situații elementele aparente ale acestora sunt în situația de a se desprinde din tencuială sau de corpul principal al clădirii, punând în potențial pericol persoanele în trecere pe trotuarele din imediata apropiere.

Din punct de vedere al impozitării, clădirile clasificate ca și monument istoric, au fost scoase din sfera impozitării cu excepția acelora în care se desfășoară activitate economică. Corelativ acestei facilități s-a prezumat că factorii implicați în restaurarea clădirilor monument istoric, proprietarii, Ministerul Culturii, autoritățile locale vor declanșa realizarea lucrărilor sau institui mecanisme stimulative în acest sens, lucru nerealizat până în prezent.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. 4 și 5 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; art. 36 alin. 2 și 4 lit. a și c și art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Propunem Consiliului Local adoptarea unei hotărâri cu privire la reabilitarea urbană a fațadelor clădirilor din perimetrul istoric a Ansamblului Urban, conform următorului model:

Mecanism de instituire a surselor de finanțare

Contribuția persoanelor fizice și juridice la reabilitarea fațadelor va fi suportată de proprietarii clădirilor situate in perimetru, în felul următor:

 • 1. Persoane fizice

  • 1.1. Clădirile situate în perimetrul istoric:

 • -     Clădiri monument istoric — 3 lei/mp/an

 • -      Clădiri neclasificate ca monumente istorice dar situate în perimetrul istoric — 2 lei/mp/an

 • 1.2. Clădirile situate pe arterele principale a perimetrului istoric:

 • -  Clădiri monument istoric — 4 lei/mp/an

 • -      Clădiri neclasificate ca monumente istorice dar situate pe arterele principale a perimetrului istoric — 3 lei/mp/an

 • 2. Persoane juridice

  • 2.1.    Clădirile situate în perimetrul istoric — 5 lei/mp/an

  • 2.2.    Clădirile situate pe arterele principale a perimetrului istoric — 6 lei/mp/an

Contribuția se va calcula în funcție de suprafața construită desfășurată a clădirii.

Străzile cuprinse în perimetrul istoric, precum și arterele principale din cadrul perimetrului istoric se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Contribuția persoanelor fizice și juridice la reabilitarea fațadelor va fi suportată de proprietarii clădirilor situate în perimetru istoric Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea, cu excepția proprietarilor de apartamente din blocuri de locuințe, conform anexei la prezentul regulament,

Pentru calculul contribuției datorate de persoanele juridice care dețin în proprietare clădiri situate în zona urbană, acestea sunt obligate să depună declarația de impunere modelul ITL, cu suprafața construită desfășurată a clădirilor deținute.

Termenele de plată sunt 31 martie și 30 septembrie, pentru neplata în termenul scadent se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.

Destinațiile contribuției la reabilitarea fațadelor

Contribuția persoanelor fizice și juridice se constituie într-un fond cu următoarele destinații:

finanțarea cheltuielilor cu documentațiile tehnico-economice și lucrările de execuție pentru imobilele monument istoric proprietate mixtă public-privat (municipalitate-proprietari privați);

finanțarea acțiunilor privind promovarea centrului istoric;

acordarea de împrumuturi proprietarilor de imobile din perimetrul istoric care realizează lucrări de reabilitare a fațadelor;

acordarea de ajutoare sociale proprietarilor de imobile din perimetrul istoric care realizează lucrări de reabilitare a fațadelor și nu pot suporta cota parte din cheltuieli.

În cazul în care sumele avansate de fiecare proprietar până la finalizarea lucrării de refacere nu acoperă contravaloarea lucrării proporțional proprietății sale, autoritatea locală va suplini aportul financiar al unor persoane cu venituri scăzute prin acordarea de împrumuturi fără dobândă (doar indexarea anuală cu rata inflației) din fondul de întrajutorare creat din colectarea taxei speciale.

Recuperarea sumelor împrumutate se va face în rate lunare, în perioada stabilită prin contractele de creditare încheiate. Rata împrumutului de restituit va fi calculată ca fiind suma împrumutată raportată la nr. de luni, indexată, de drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, regularizându-se la prima scadență a anului următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică. Persoanele cu venituri scăzute sînt cele stabilite de o ancheta sociala. Asupra proprietății deținute de beneficiarii de împrumuturi se va înscrie ipotecă în favoarea creditorului.

Derularea activităților de sprijin financiar se va realiza prin Administrația Imobiliară Oradea sau Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice

Contribuția are ca scop strângerea de fonduri pentru declanșarea de către municipalitate a activității de întreținere a fațadelor imobilelor desemnate din perimetru prin determinarea proprietarilor deținători ai unor asemenea clădiri, de a realiza aceste lucrări, împrumutul unor persoane solicitante.

Scutiri de la plata contribuției la reabilitarea fațadelor. Alte facilități

Contribuția nu se datorează pentru clădirile a căror fațade au fost refăcute în ultimii 15 ani de zile, precum și pentru clădirile ce urmează a fi reabilitate în sensul prezentului regulament, începând de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor.

Contribuabilii persoane fizice care reabilitează fațadele clădirilor situate în perimentrul istoric sunt scutiți de impozit pe o perioadă de 5 ani de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor.

Contravaloarea contribuției fiecărui proprietar se determina prin raportarea valorii lucrărilor de refacere la suprafața construită desfășurată a întregului imobil și proporțional cota aferentă suprafețelor deținute de fiecare persoană.

Sumele plătite cu titlu de impozit de către proprietari de clădiri monument istoric se vor restitui sau compensa cu Contribuția persoanelor fizice și juridice instituită .

Taxele datorate pentru eliberarea certificatului de urbanism, a autorizațiilor de construire și ocuparea temporară a domeniului public pentru organizarea de șantier, vor fi scutite în cazul clădirilor care fac obiectul prezentului regulament.

Sancțiuni

Pentru neîntreținerea fațadelor imobilelor din municipiul Oradea, pot fi aplicate sancțiuni conform regulamentului aprobat prin HCL 973/2004.

Fonduri financiare complementare

 • 1. Pentru vizitarea obiectivelor turistice, a muzeelor, a căror activitate este organizată cu bilete de intrare se va institui o taxă specială.

 • 2. Fondurile obținute din taxa hotelieră, la nivel de municipiu, impozitul pe clădiri monument istoric în care se desfășoară activități economice, alte surse, vor fi prevăzute în buget cu destinația refacere fațade monumente istorice.

 • 3. Se vor întreprinde demersuri pentru obținerea de la Ministerul Culturii și de la Ordinul Arhitecților, a unor sume din taxa de timbru al monumentelor istorice și din taxa de timbru arhitecturală.

 • 4. Proprietarii clădirilor al căror ultim nivel poate fi mansardabil, și dacă aceștia consimt la cedarea cotelor suprafețelor comune unui investitor pot aduce contravaloarea cedării ca un fond complementar realizării lucrărilor de întreținere.

 • 5. Sumele obținute cu titlu de sponsorizare sau donație conform opțiunilor sponsorilor, cele realizate din eventuale proiecte sau contracte externe

Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2010.

MUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr. 1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

PERIMETRU ISTORIC ANSAMBLUL URBAN - CENTRUL ISTORIC ORADEA, CU EXCEPȚIA PROPRIETARILOR DE APARTAMENTE DIN BLOCURI DE LOCUINȚE 9                                                                                                                                                                                                                                                9

Crișul Repede - Str. Mareșal Alexandru Averescu nr.31; str. Mierlei (ax stradă) nr. 2-16; str. Avântului nr. 1-9; str. Eftimie Murgu nr. 7-27; Limita estică a parcelei de pe str. Eftimie Murgu nr 27; limita vestică a parcelei de pe str. Miron Costin nr. 15/A; str. Miron Costin nr.30/A-42 fund parcele; Str. Avântului nr. 19/A-39 ax stradă; fundurile parcelelor de pe str. 12 Octombrie nr. 21 pana la 1 și fundul parcelelor de pe str. Griviței nr. 28-32 (spre str. Cicero și D. Cantemir; Str. Cicero - ax drum; Piața Independenței de la str. Cicero la str. Griviței ); linia dintre str. Griviței și str. M. Kogălniveanu /intersecție cu Piața Cetății; str. M. Kogălniceanu nr. 2; Str. Constantin Tănase nr. 2-12 fund parcele (de la str. M Kogălniceanu la str. Sucevei); Str. Sucevei nr. 9-11; nr. 8-12/A fund parcele; str. Sucevei nr. 1434 ax drum, intersecție cu str.N. Olahus/str. I. Vidu;_str. I.Vidu nr. 2-16 fund parcele; str. Ion Vidu nr. 1830 ax drum; str. Bacăului nr.14-30 ax drum; str. Armatei Române nr. 24 / parcelă cu fond construit în dreptul str. Bacăului nr. 2-14; str. Armatei Române nr. 1-1/A (parcela construită); Str. Aleea Matei Basarab (fund parcele cuprinzând terenul Muzeului Țării Crișurilor și clădiri alăturate; Str. Aleea Matei Basarab nr. 1-4 (clădirile de la frontul stradal al liceului sportiv, Grădina Zoologică); str. Octavian Goga nr. 3-35 ax drum până la intersecția cu Bd. Decebal; Bd Decebal nr. 130-70 ax stradă; limita vestică a parcelei de pe str. Tuberozelor nr. 17-17/A; fund parcele limita estică a parcelei de pe Str. G. Barițiu nr. 22-22/A; limita vestică a parcelei de pe str. S. Bărnuțiu nr. 19; fundul parcelelor de pe str. T. Vladimirescu nr. 62-72; Str. Roșiorilor nr. 1-13; Cazărmii colț cu str. Constructorilor nr 2-20 front stradal vestic; str. Constructorilor nr. 19- 25; malul Crișului Reprede; intersecția dintre str. Sf. Apostol Andrei nr. 45 cu str. Menumorut nr.1; str. Menumorut, axul străzii de la nr. 1 la nr. 43, parcela integrală de pe str. Menumorut nr. 2; Piața Ion Creangă nr. 8; Bd. Dacia nr. 2-32 axul străzii; Str. Eroului Necunoscut nr. 3539 (ax stradă); Str. Păcii nr. 13-27 (ax stradă); str. Rozmarinului nr. 1-23 și 14-2 (ax stradă); Str. Berzei nr. 1-3 fund parcelă ; Str. Berzei nr. 4-6 axul drumului; Piața București nr. 5 (pasarela peste calea ferată); linia de calea ferată de la pasarela peste calea ferată - Piața București 5 până la str. Bucegi; str. Bucegi parcele de la nr. 9-1; str. Republicii nr 53-41 funduri de lot spre calea ferată; str. Republicii nr. 37 întreaga parcelă a spitalului Clinic Județean, până la calea ferată; linia de cale ferată de la str. Pasteur nr. 23 la fudul aprcelei de pe str. Olteniei nr. 72; str, Olteniei nr. 57; str. Romaniței nr. 1-1/A fund parcele; str. Parcul I. C. Brătianu nr. 44 până la intersecția cu str. Aleea Ștrandului; linia care traversează Crișul Repede de la str. Aleea Ștrandului la str. Mareșal Al. Averescu nr. 31.

ARTERELE PRINCIPALE DIN CADRUL PERIMETRULUI ISTORIC

Sucevei

Avram Iancu

Cuza Vodă

Iuliu Maniu Traian Mosoiu

Mihai Pavel Vasile Alecsandri Primariei Independentei 1 Decembrie

Mihail Kogalniceanu Alexandru Averescu Clujului

P-ta Regele Ferdinand Teatrului

Iosif Vulcan

Republici Moscovei

Aurel Lazar

Roman Ciorogariu Parcul Traian Libertatii

George Enescu

Franz Schubert Gheorghe Dima Dunarea

Mihai Eminescu Partenie Cosma P-ta Creanga


9 -> 113, 2 -> 64

1 -> 17, 2 -> 22

1 -> 15, 2 ->26 si 26A

(1-3) -> 29, 2 -> 42

1 -> 21, 2 ->20

(tot) 1 -> 29, 2 -> 26

(tot) 1 -> 23, 2 -> 10

1 -> 53, 2 -> 72

1 -> 13,

1 ->13 , 2 -> 16

1 -> 3, 2->28

1 -> 49,

1 -> 71, 2 -> 60

(tot) 1 -> 4-6

(tot)1 -> 7, 2 ->10

(tot) 1 -> 11, 2 -> 16

1 -> 75, 2 ->54

1 -> 11, 2 ->12A

(tot) 1 -> 21, 2 -> 12

1 -> 43, 2 -> 28

(tot) 1 -> 31

40 -> 56 numai numerele pare (tot) 1->23, 2->28

1 > 13, 2->8

(tot) 1 ->3, 2 -> 10

1 -> 17, 2 -> 18

1->25A, 2 -> 24

1 -> 17, 2 -> 8 si 8A

nr. 2

Oradea, 17 decembrie 2009