Hotărârea nr. 1026/2009

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.386/11 mai 2009 privind aprobarea Regulamentului – Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.386/11 mai 2009 privind aprobarea Regulamentului - Propriu

al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 144593 din data de 15.12.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Impunere persoane fizice prin care se propune Consiliului Local Oradea, modificarea si completarea Hotărârea Consiliului Local nr.386/11 mai 2009-privind aprobarea Regulamentului - Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea,

Având in vedere prevederile:

 • •    art. 26 alin 2 pct.b și c din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților

 • •   H.C.L.386/11 mai 2009-privind aprobarea Regulamentului - Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, regulament întocmit în baza prevederilor :

 • •   Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001

 • •   Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare.

 • •   Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

 • •   Legea nr. 219/1998 actualizata privind regimul concesiunilor,

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor,

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor,

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor,

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje

 • •   Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice

 • •   H.C.L.1029/20.12.2007-privind validarea procedurii de delegare a gestiunii pentru concesionarea servicilor publice de salubritate a municipiului Oradea

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art. 36 alin. 2 și lit. d, alin.6 lit.a pct.14 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001,republicata, a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.I Se modifică și completează art.23 din Regulamentul - Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.386/11 mai 2009, astfel:

,,Art.23. Consiliul local Oradea poate aproba :

 • a. tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale

 • b. taxe speciale de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare licențiat”

Art.II Se aprobă modul de depunere al declarațiilor de impunere și calcului taxei de salubrizare, conform Anexei nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.703/31.08.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiul Oradea care nu au încheiate în acest sens contracte cu operatorii de salubrizare licențiați

Art.IV Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2010.

Art.V Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •    Direcția Economică

 • •    Direcția Tehnică

 • •    Direcția Juridică

 • •   SC RER ECOLOGIC SERVICE SAORADEA,

 • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1026

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

ANEXA NR.1

La H.C.L. nr.1026/2009

MODUL DE DEPUNERE A DECLARAȚIILOR DE IMPUNERE ȘI CALCULUL TAXEI DE SALUBRIZARE

Taxa de salubrizare se datorează de către persoanele fizice de pe raza municipiului Oradea, care nu au încheiate contracte

în acest sens cu operatorii de salubrizare din municipiul Oradea, începând cu data de 01.01.2010

Obligația de plată a acestei taxe revine :

 • 1.   Persoanelor fizice care locuiesc (membri de familie, rude, chiriași, flotanți) pe raza municipiului Oradea .

 • 2.  Taxa se datorează pentru persoanele fizice care locuiesc minimum 30 de zile calendaristice în municipiul Oradea. Taxa se dă la scădere pentru persoanele fizice care lipsesc din municipiului Oradea minimum 30 de zile calendaristice consecutive. Acest lucru va fi justificat prin acte doveditoare, înscrisuri.

Pentru persoanele fizice, taxa se calculează în funcție de numărul de persoane, pe baza declarației de impunere a proprietarului imobilului , sau a unui alt membru major al familiei și din oficiu ca urmare a controalelor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oradea, modelul declarației fiind cel anexat,-Anexa nr.2

Declarațiile privind taxa specială de salubrizare, vor putea fi depuse prin posta, personal sau prin alte modalități la Direcția Economică, din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 14 lei / luna pentru fiecare persoană fizică.

Taxa specială de salubrizare se datorează anual, cu termene de plată în 2 rate egale astfel: 31 martie,30

septembrie.

Persoanele fizice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație până la data de 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificație de 5% . Termenul general de depunere a declarației este de 30 zile de la îndeplinirea condițiilor de datorare.

Pentru anul 2010 declarațiile se pot depune până la 31. 03. 2010.

Taxa se stabilește in funcție de nr. de persoane care domiciliază într-un imobil si aparțin unei familii.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice se face pe baza declarației de impunere a acestora și din oficiu ca urmare a controalelor efectuate de către serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Oradea.

Stabilirea, impunerea, încasarea, taxei speciale de salubrizare, precum și sancționarea abaterilor se va face de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției economice a Primăriei municipiului Oradea, conform prevederilor legale în vigoare în materie de impozite și taxe locale.

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative.

Nedepunerea declarațiilor,(declarațiilor rectificative) precum și depunerea acestora peste termen, constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor legale în materie de impozite și taxe locale.

Termenul de depunere a declarațiilor rectificative este de 30 zile de la data modificării numărului de persoane sau de la

data încheierii contractului cu un operator de salubrizare

Declarațiile de impunere vor cuprinde datele de identificare ale proprietarilor, precum și ale persoanelor care locuiesc la adresa acestora, și numărul de persoane.

În situația în care contribuabilii - persoane fizice dețin mai multe imobile în proprietate, vor depune o declarație pentru fiecare imobil cu numărul de persoane care locuiesc în acestea.

Pentru imobilele proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligația de a declara și achita

taxa revine proprietarului .

In cazul nedepunerii declarațiilor de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare, taxa se va stabili din oficiu.

După înregistrarea declarațiilor de impunere, organul fiscal va stabili prin decizie de impunere taxa specială de salubrizare datorată pe întregul an.

Plătitori ai taxei speciale de salubrizare sunt și chiriașii imobilelor aflate în proprietatea statului și care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare licențiat.

Taxa se dă la scădere după depunerea declarației prin care se face dovada încheierii contractului cu operatorul licențiat, începând cu luna următoare datei acestuia.

Sumele provenite din taxa specială de salubrizare se vor utiliza exclusiv pentru finanțarea activității de salubrizare.

Sancțiunile contravenționale pentru depunerea cu întârziere sau nedepunerea declarației privind taxa de salubritate sunt cele prevăzute in Legea 571/2003-privind codul fiscal art. 294, contravenții prevăzute la impozitele si taxele locale, persoane fizice.


Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

9

Serviciul Impunere Persoane Fizice

Anexa nr. 2 la H.C.L.nr.1026/2009

Nr. _____ Data _________

DECLARAȚIE

9

Privind taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul(a) _________________________________ CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

domiciliat în loc _____________ str. _______________________ nr. _____ bl. _______ sc. __ ap. ____,

proprietar al imobilului (membru al familiei) situat în Oradea, str. ______________________________

nr. ____ bl. ______ sc. ____ ap. ____, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privitoare la

declarațiile nesincere date în fața autorităților de stat și publice, declar pe proprie răspundere, că în imobilul mai sus menționat locuiesc________1 persoane și că dețin 2______sau nu dețin______alte

proprietăți în Oradea.

Totalul de _____ persoane menționate mai sus este compus din:

Nr. crt.

Nume prenume

Cod numeric personal

Număr membrii familie _______

Număr chiriași _______

Alte persoane _______

Oradea,


Semnătura

Data _____/_____/_______

1

se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarată.

2

pentru fiecare proprietate se va completa câte o declarație.