Hotărârea nr. 1025/2009

privind modificarea listei cu obiectivele de investitii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr.145154 din data de 16.12.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 963/30.11.2009 pentru aprobarea unor măsuri privind investițiile finanțate din bugetul local și derulate de către societățile comerciale și regiile autonome subordonate Municipiului Oradea.

Conform adresei nr. 144127/14.12.2009, prin care SC Electrocentrale Oradea SA solicită modificarea listei obiectivelor de investiții,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b), d), alin.4 lit. a), alin.6 lit.a) pct 14 și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă lista cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică si SC Electrocentrale Oradea SA..

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

o    Primarul Municipiului Oradea

o    Instituția Prefectului Județului Bihor

o   SC Electrocentrale Oradea SA.

o    Direcția Economică

o    Direcția Tehnică

o    Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.1025

SECRETAR

Ionel Vila

2:38 0258463881


sc electrocehtrale oradea s7T" #25;7~p~

£>ț

S.C. Electrocentrale SA Oradea

Birou investiții

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2009

43  12:39 025S483661


SC electrocentrale ORADEA SAA


#253T P.003


Ații Ici

| Nr.

Denumirea obiectivului

Finanțare

~~~n

Prev.

2009

Surse Proprii (țara

TVA)

Buget Local (fara TVA)

TVA

Total ’ buget

Tot&l general, din care :

7.151

4.500

2.6S1

511

3.162

Clip. 81.02 Combustibili si energie

A. I-ticrari iu continuare-total, din care:

2.060

2.060

1

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea —P T 610,612,308,

50

50

1

2

Extindere rețea secundara de termoficare in zona blocurilor de pe str. 1. Pasteur nr. 32-42

1.500

1.500

3

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montarea de arzatoare cu NO^ redus

410

410

4

Extindere PT 316 si realizare rețele de tennoficare pt. ansamblul de locuințe ATOL si casele situate in zona str. Etanului din mun. Oradea

1OO

1OO

B. I.

ticrari «os —total, din care

2.290

550

1.740

327

2.067

1

Suprainaltarea depozitului de zgura si

cenușa Santaul Mic, etapa UI, cota 114,00 — 117,00 m, comprutiment II

1.868

130

1.738

327

2.065

2.

Reabilitare rețea secundara de terinoficare de pe str. I. Maniu din municipiul Oradea

462

420

2

-

2

O A

Mie cheltuieli <ie investiții - total din care:

2.301

1.890

911

184

1.095

1

2

Proiecte, studii de fezabilitate

Dotări independențe — Ansamblu

961

300

661

12S

786

r~z~

calorimetiic

200

200

........... —

3

Dotări independente- Imprimanta matriciala — pentru tacturi

40

40

4

Achiziționarea materialelor necesare, pentru automatizarea punctelor termice din Oradea

1.300

1050

250

59

309

5

Reabilitarea rețelelor secundare de termoficare in zonaPT 841

200

200

6

Dotări independente - Contoare de energie termica

ț 100

100


Director Economie ec. Rus MarcelaBirou Investiții Vilhelm