Hotărârea nr. 1021/2009

privind aprobarea rectificarii bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 144.496 din 14.12.2009 prin care

Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2009.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b), alin.4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2009, conform anexei 1 și anexei 1.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă redistribuirea sumelor economisite de Casa de Cultură a Municipiului în cadrul programelor culturale conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă programul cultural ,, Expo Fresh Art Debrecen-Oradea'' organizat de Casa de Cultură a Municipiului și alocarea sumei de 1.500 lei conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei Clubului Sportiv Municipal Oradea și reducerea cotizației Fotbal Club Bihor cu 150.000 lei.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Clubul Sportiv Municipal, prin grija Direcției Economice

  • -  Fotbal Club Bihor, prin grija Direcției Economice

  • -  Liceul Ady Endre, prin grija Direcției Economice

  • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

  • -  S.C. Electrocentrale SA

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1021


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEAAnexa nr.1
Propunere rectificare buget local pe anul 2009
mii lei
Nr.crt.Explicatie/ObiectivCodBuget aprobatBuget propusDiferente
TOTAL CHELTUIELI" 14,330.03 "" 14,330.03 " -
A.Total Cheltuieli Curente" 6,939.23 "" 7,085.53 " 146.30
1Cap.51.02.01.03 - Autoritati executive -46.11 -241.27 -195.16
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-46.11 -241.27 -195.16
2Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-1.30 -3.83 -2.53
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-1.30 -3.83 -2.53
3Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - -25.94 -25.94
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-25.94 -25.94
4Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale - -3.51 -3.51
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-3.51 -3.51
5"Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei" - -0.47 -0.47
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-0.47 -0.47
6Subcap. 67.02.05.01 - Sport" 7,795.73 "" 7,795.73 " -
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii FC BIHOR20.30.30" 2,659.73 "" 2,509.73 "-150.00
Transferuri catre institutii publice CSM51.01.01" 5,136.00 "" 5,286.00 " 150.00
7Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ASCO-2.79 -12.13 -9.34
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-2.79 -12.13 -9.34
8"Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"-64.52 -168.35 -103.83
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-64.52 -168.35 -103.83
9Cap. 74.02.05.01 - Salubritate - -5.82 -5.82
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-5.82 -5.82
10Cap. 84.02.03.03 - Strazi-741.78 -248.88 492.90
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent85.01-741.78 -248.88 492.90
B.Cheltuieli de capital AIO cf.anexei nr. 3" 4,230.80 "" 4,084.50 "-146.30
C.Cheltuieli de capital Electrocentrale" 3,160.00 "" 3,160.00 " -
Cap. 81.02.06 - Energie termica" 3,160.00 "" 3,160.00 " -
1"Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic, etapa III, cota 114,00 – 117,00 m, compartiment II"55.12" 1,830.00 "" 2,065.00 " 235.00
2"Proiecte,studii de fezabilitate"55.12 760.00 786.00 26.00
3Achizitie materiale necesare pt automatiz pct. termice din Oradea55.12 570.00 309.00 -261.00
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea
Anexa nr.1.1
Rectificare investitii Decembrie 2009
mii lei
Nr. Crt. Denumirea obiectivului COD Plan 2009Plan propus 2009Diferente
TOTAL GENERAL " 4,230.80 "" 4,084.50 "-146.30
Nr. Crt. Cap. 65.02 - Invatamant COD " 2,235.59 "" 2,621.79 " 386.20
1GRADINITA NR. 20 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 16.60 16.60
2GRADINITA NR. 24 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 5.70 5.70
3GRADINITA NR. 25 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 16.60 16.60
4GRADINITA NR. 42 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 5.70 5.70
5GRADINITA NR. 44 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 7.70 7.70
6GRADINITA NR. 48 - RK 71.03 - 2.00 2.00
7GRADINITA NR. 50 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 5.70 5.70
8GRADINITA NR. 53 - PT bloc alimentar 71.01.30 - 16.60 16.60
9GRADINITA NR. 54 -PT bloc alimentar 71.01.30 - 16.60 16.60
10GRADINITA NR. 54 - amenajare bloc alim+amenaj interioare 71.03 82.10 85.10 3.00
11"SC GEN 18 O. Goga instalatii electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)" 71.03 450.00 640.00 190.00
12SC GEN 17 Andrei Muresanu-RK fatada+tamplarie scoala 71.03 481.10 556.10 75.00
13COL NAT E GOJDU reabilitare corp D (PT) 71.03 - 75.00 75.00
14" LICEUL DE ARTA faţadă,utilităţi,tâmplărie,acoperis" 71.03 538.39 498.39 -40.00
15LICEUL DE ARTA rep.cap.si amenajari interioare 71.03 684.00 674.00 -10.00
Nr. Crt. Cap. 66.02 - Sanatate COD 705.08 755.38 50.30
1SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE instalatii gaze medicale 71.01.30 272.00 272.30 0.30
2SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp B 71.03 433.08 483.08 50.00
Nr. Crt. " Cap. 67.02. - Cultura, recreere si religie " 500.00 320.00 -180.00
1Stadion Municipal - punct termic71.01.30 - 10.00 10.00
2Amenajare Teatru de vara in Cetate71.01.30 500.00 310.00 -190.00
Nr. Crt. Cap. 68.02.11 - Cresa - 7.20 7.20
1Cresa Oradea sectia I - PT bloc alimentar71.01.30 - 7.20 7.20
Nr. Crt. " Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale " 790.13 380.13 -410.00
1DOTARI ADMINISTRATIVE 71.01.03 51.63 41.63 -10.00
mobilier+aparatura 16.63 16.63 -
tehnica de calcul 10.00 - -10.00
extindere retea 25.00 25.00 -
2Reabilitare Palatul Fuchsl 71.03 100.00 20.00 -80.00
3Reabilitare Casa Darvas - La Roche 71.03 100.00 20.00 -80.00
4PUZ + SF locuinte ANL str. O. Goga 71.01.01 80.00 10.00 -70.00
5SF Parcare str. Tribunalului 71.01.01 72.50 2.50 -70.00
6Retele termice camin Moreni 71.03 - 10.00 10.00
7Complex social Moreni PUZ+SF+PT 71.01.30 - 10.00 10.00
8Bransament utilitati camin Goga 71.01.30 - 10.00 10.00
9Micro. punct termic si contorizare camin Moreni 71.01.30 - 10.00 10.00
10Sistem automatizare parcări 71.01.30 224.00 124.00 -100.00
11 Asfaltare extindere parcare str. Independentei 71.01.30 100.00 10.00 -90.00
12Achiziţie teren str. Câmpului 71.01.30 62.00 77.20 15.20
13Sistem monitorizare Azil de Noapte 71.01.03 - 34.80 34.80
--------------------------------------------------------------------------------
Municipiul Oradea
Anexa nr. 2
Propuneri - Programe si proiecte culturale derulate prin Casa de Cultura a Municipiului Oradea
in anul 2009
lei
Nr.Denumire programSume repartizate Propuneri Diferente
crt.pe anul 2009
1Ziua Unirii" 2,000.00 "" 2,000.00 " -
220 Aprilie 1919 Eliberarea Oradiei" 1,500.00 "" 1,250.00 "-250.00
3Ziua Independentei" 40,000.00 "" 40,000.00 " -
4Ziua Copilului" 5,000.00 "" 4,750.00 "-250.00
5ZIua Drapelului" 1,000.00 " 500.00 -500.00
6Ziua Imnului" 1,000.00 " 500.00 -500.00
7Serbarile Cetatii" 40,000.00 "" 40,000.00 " -
8Fereastra spre Europa -ed.III" 50,000.00 "" 50,000.00 " -
9Toamna Oradeana" 271,000.00 "" 271,000.00 " -
10Nasterea poetului Ady Endre" 1,500.00 "" 1,500.00 " -
111 Decembrie-Ziua Nationala" 35,000.00 "" 20,000.00 ""-15,000.00 "
12Sarbatori de iarna" 15,000.00 "" 20,000.00 "" 5,000.00 "
13Revelion 2008" 20,000.00 "" 20,000.00 " -
14Revelion 2009" 60,000.00 "" 70,000.00 "" 10,000.00 "
15Expo Fresh Art Debrecen-Oradea - " 1,500.00 "" 1,500.00 "
TOTAL SUME" 543,000.00 "" 543,000.00 " -
--------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr. 3
Propunere rectificare Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii
mii lei
UNITATECODBuget aprobatBuget propusDiferente
Total Venituri" 5,346.00 "" 5,500.00 " 154.00
Total venituri Liceul Ady Endre 210.00 214.00 4.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate si cantine33.10.14 210.00 214.00 4.00
Venituri Club Sportiv Municipal Oradea" 5,136.00 "" 5,286.00 " 150.00
Subventii pentru institutii publice43.10.09" 5,136.00 "" 5,286.00 " 150.00
Total cheltuieli" 6,825.30 "" 6,979.30 " 154.00
Capitol 65.10.11.03 Total cheltuieli 13.30 17.30 4.00
Salarii de baza10.01.01 10.00 12.50 2.50
Spor de vechime10.01.04 0.50 1.00 0.50
Contributii de asigurari sociale de stat10.03.01 2.10 2.90 0.80
Contributii de asigurari sociale de sanatate10.03.03 0.10 0.20 0.10
Contributii pentru concedii si indemnizatii10.03.06 0.60 0.70 0.10
Subcap. 67.02.05.01 - Sport CSMtitlul 20" 6,812.00 "" 6,962.00 " 150.00
Bunuri si serviciititlul 20" 6,812.00 "" 6,962.00 " 150.00