Hotărârea nr. 1020/2009

privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, incepand cu 31.12.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind ajustarea prețurilor și tarifelor practicate de S.C. Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, începând cu 31.12.2009

Analizând Raportul de Specialitate nr.144835/15.12.2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea prețurilor și tarifelor practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru serviciile de furnizare apă, canalizare și epurare a apelor uzate, cu aplicabilitate de la 31.12.2009,

În conformitate cu art.18, alin.2, lit.d, din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 445/28.05.2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.c); alin.6 lit.a) pct.14, art.45 alin.2 lit.c) din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare și epurare a apelor uzate, practicate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, astfel încât tarifele aplicabile începând cu data de 31.12.2009 vor fi următoarele:

lei/mc

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Tarife aprobate prin HCL 499/2009(aplicate din 01.07.2009)

Tarife ajustate cu inflatia

0,78% (aplicabile începând cu 31.12.2009)

fara TVA

cu TVA

fara TVA

cu TVA

c0

ci

c2=c1*1,19

c3=c1*1,0078

c4=c3*1,19

APA POTABILA

Populatie si alti utilizat.- Oradea

2,45

2,92

2,47

2,94

SC "G.C.L.P.S." SA Sanmartin

1,22

1,45

1,23

1,46

CANAL - EPURARE

Populatie si alti utilizat.- Oradea

1,02

1,21

1,03

1,23

SC "G.C.L.P.S." SA Sanmartin

0,56

0,67

0,56

0,67

Canal pluvial - Oradea

0,35

0,42

0,35

0,42

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

-ADI APAREGIO, prin grija Direcției Economice

  • - Direcția Economică,

  • - S.C. Compania de apă Oradea S.A.,

  • - S.C. GCLPS S.A. Sânmartin, prin grija Direcției Economice,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1020

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.