Hotărârea nr. 102/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcþiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 106.003/16.02.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiune la SC Compania de Apa Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune,

Având în vedere art. 25 alin. 16 din Contractul de Concesiune nr. 136.118/21.08.2007 încheiat între Municipiul Oradea și SC Compania de Apa Oradea SA,

Luând în considerare adresa 2290/03.02.2009, înregistrata sub. nr. 2549/04.02.2009 la Primăria Oradea prin care sau înaintat spre aprobare propunerile privind casarea unor active fixe care au fost înlocuite în cadrul programului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa și canalizare în Municipiul Oradea,

Ținând seama de motivațiile privind necesitatea scoaterii din funcțiune, văzând lista activelor fixe propuse spre scoatere din funcțiune, care a fost aprobata de către Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa SA, conform Proceselor Verbale nr. 957/16.01.2009, 967/16.01.2009, 968/16.01.2009,

In conformitate cu prevederile:

  • art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia,

  • art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unitatilor administrativ teritoriale,

In temeiul art.36 alin.(2) lit. b), c), d), alin. (4) lit.a), alin.(5) lit.a), b), alin.(6) lit.a), pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala , republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate în administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totală este de 19.611,53 lei, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificare activelor fixe menționate în anexele 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4 După scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea activelor fixe cuprinse în anexele 1, 2 și 3, atât municipiul Oradea cat și SC Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidentele contabile /extracontabile aferente.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economica,

  • - SC Compania de Apa Oradea SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.102


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1 la HCLnr.102/26.02.2009

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 30.189

Nr.

Crt

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

U

M

Cantit

Val.de inv.

Val. neamo rtizata

Cauza pentru care se propune

1.

Retea apa AZBO DN 100 str.Cornului

21185/1

30

1950

M

250

25,67

-

Inlocuire cu PE

2.

Retea apa AZBO DN 100 str.Cornului

21185/7

30

1950

M

300

25,69

-

Inlocuire cu PE

3.

Bransament apa str.Cornului nr.2

21185/2

30

1950

M

4

1,43

-

Inlocuire cu PE

4.

Bransament apa str.Cornului nr.3

21185/3

30

1950

M

4

1,43

-

Inlocuire cu PE

5.

Bransament apa str.Cornului nr.8

21185/4

30

1950

M

4

1,43

-

Inlocuire cu PE

6.

Bransament apa str.Cornului nr.8A

21185/5

30

1950

M

4

1,43

-

Inlocuire cu PE

7.

Bransament apa str.Cornului nr.15

21185/6

30

1950

M

4

1,43

-

Inlocuire cu PE

8.

Bransament apa str.Cornului nr.17

240649/0

30

1950

M

4

104,23

-

Inlocuire cu PE

9.

Conducta alimentare apa DN100 Fonta str.Graurilor

23444/0

30

1983

M

400

5247,12

-

Inlocuire cu PE

10.

Conducta alimentare apa DN100 Fonta str.Graurilor

23444/1

30

1983

M

662

2361,20

-

Inlocuire cu PE

11.

Bransament apa str.Graurilor nr.1

20677/1

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

12.

Bransament apa str.Graurilor nr.2

20677/2

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

13.

Bransament apa str.Graurilor nr.3

20677/3

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

14.

Bransament apa str.Graurilor nr.4

241114/0

30

1986

M

5

642,06

-

Inlocuire cu PE

15.

Bransament apa str.Graurilor nr.7

20677/4

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

16.

Bransament apa str.Graurilor nr.7A

20677/5

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

17.

Bransament apa str.Graurilor nr.9

20677/8

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

18.

Bransament apa str.Graurilor nr.9B

20677/6

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

19.

Bransament apa str.Graurilor nr.9C

20677/7

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

20.

Branșament apa str.Graurilor nr.11

20677/9

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

21.

Branșament apa str.Graurilor nr.13

20677/10

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

22.

Separare bransament apa str.Graurilor nr. 14

241435/0

30

1996

M

5

252,64

-

Inlocuire cu PE

23.

Bransament apa str.Graurilor nr.15

20677/11

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

24.

Bransament apa str.Graurilor nr.17

20677/12

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

25.

Bransament apa str.Graurilor nr.19A

20677/13

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

26.

Bransament apa str.Graurilor nr.19B

20677/14

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

27.

Bransament apa str.Graurilor nr.19C

2398723/0

30

1990

M

5

255,90

-

Inlocuire cu PE

28.

Bransament apa str.Graurilor nr.20

239835/0

30

1990

M

5

274,12

-

Inlocuire cu PE

29.

Bransament apa str.Graurilor nr.22

2406223/0

30

1994

M

5

178,90

-

Inlocuire cu PE

30.

Bransament apa str.Graurilor nr.23

240681/0

30

1993

M

5

63,77

-

Inlocuire cu PE

31.

Bransament apa str.Graurilor nr.29

20677/15

30

1950

M

5

6,55

-

Inlocuire cu PE

32.

Bransament apa str.Graurilor nr.38

2413936/0

30

1995

M

5

451,23

-

Inlocuire cu PE

33.

Bransament apa str.Graurilor nr.52

240251/0

30

1992

M

5

156,13

-

Inlocuire cu PE

34.

Bransament apa str.Graurilor nr.62

2403128/0

30

1992

M

5

182,29

-

Inlocuire cu PE

35.

Bransament apa str.Graurilor nr.64-66

240626/0

30

1994

M

5

178,90

-

Inlocuire cu PE

36.

Retea apa AZBO DN 100 str.Campului

240178/0

30

1992

M

100

205,38

-

Inlocuire cu PE

37.

Bransament apa str.Campului nr.10

2401711/0

30

1992

M

4

205,38

-

Inlocuire cu PE

38.

Bransament apa str.Campului nr.12

2401712/0

30

1992

M

4

205,38

-

Inlocuire cu PE

39.

Bransament apa str.Campului nr.31

2398016/0

30

1990

M

4

192,74

-

Inlocuire cu PE

40.

Bransament apa str.Campului nr.35

2401710/0

30

1992

M

4

205,38

-

Inlocuire cu PE

41.

Bransament apa str.Campului nr.37A

2406222/0

30

1994

M

4

178,90

-

Inlocuire cu PE

42.

Retea apa str.Micsandrelor DN 100 Azbo

20777/1

30

1950

M

300

6,30

-

Inlocuire cu PE

43.

Bransament apa str.Micsandrelor nr.2

2404126/0

30

1993

M

4

185,59

-

Inlocuire cu PE

44.

Bransament apa str.Micsandrelor nr.2A

20777/2

30

1950

M

4

0,57

-

Inlocuire cu PE

45.

Retea apa str.Rectorului DN 100 Azbo

21158/1

30

1950

M

218

36,48

-

înlocuire cu PE

46.

Branșament apa str.Rectorului nr.1

21158/2

30

1950

M

3

4,86

-

înlocuire cu PE

47.

Bransament apa str.Rectorului nr.5

21158/3

30

1950

M

3

4,86

-

înlocuire cu PE

48.

Branșament apa str.Rectorului nr.6

21158/4

30

1950

M

3

4,86

-

înlocuire cu PE

49.

Bransament apa str.Rectorului nr.9

21158/6

30

1950

M

3

4,86

-

înlocuire cu PE

50.

Bransament apa str.Rectorului nr.9A

21158/5

30

1950

M

3

4,86

-

înlocuire cu PE

51.

Bransament apa str.Matei Corvin nr.173A

20465/140

30

1950

M

4

0,76

-

înlocuire cu PE

52.

Bransament apa str.Drumu Hotarului nr.10

21205/7

30

1950

M

4

1.54

-

înlocuire cu PE

53.

Retea apa str.Ciucasului DN 100 Azbo

23027/1

30

1950

M

285

26,58

-

înlocuire cu PE

54.

Retea apa str.Cantaretului DN 100 Azbo

21208/1

30

1950

M

114

9,07

-

înlocuire cu PE

55.

Retea apa str.Al Sahia DN 100 Azbo

20721/1

30

1950

M

550

31,03

-

înlocuire cu PE

56.

Bransament apa str.Al Sahia nr.2

20721/3

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

57.

Bransament apa str.Al Sahia nr.2A

20721/2

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

58.

Bransament apa str.Al Sahia nr.3

20721/5

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

59.

Bransament apa str.Al Sahia nr.3A

20721/4

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

60.

Bransament apa str.Al Sahia nr.4A

20721/6

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

61.

Bransament apa str.Al Sahia nr.5

20721/8

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

62.

Bransament apa str.Al Sahia nr.5A

20721/7

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

63.

Bransament apa str.Al Sahia nr.6A

20721/9

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

64.

Bransament apa str.Al Sahia nr.7

20721/10

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

65.

Bransament apa str.Al Sahia nr.8

20721/12

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

66.

Bransament apa str.Al Sahia nr.8A

20721/11

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

67.

Bransament apa str.Al Sahia nr.9

20721/13

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

68.

Bransament apa str.Al Sahia nr.10

20721/14

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

69.

Bransament apa str.Al Sahia nr.11

20721/16

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

70.

Branșament apa str.Al Sahia nr.11A

20721/15

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

71.

Branșament apa str.Al Sahia nr.13

20721/17

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

72.

Bransament apa str.Al Sahia nr.15A

20721/19

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

73.

Branșament apa str.Al Sahia nr.16

20721/21

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

74.

Bransament apa str.Al Sahia nr.16A

20721/20

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

75.

Bransament apa str.Al Sahia nr.17

23985/0

30

1990

M

4

279,51

-

înlocuire cu PE

76.

Bransament apa str.Al Sahia nr.18

20721/22

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

77.

Bransament apa str.Al Sahia nr.19

20721/23

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

78.

Bransament apa str.Al Sahia nr.20

20721/25

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

79.

Bransament apa str.Al Sahia nr.20A

20721/24

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

80.

Bransament apa str.Al Sahia nr.21A

20721/26

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

81.

Bransament apa str.Al Sahia nr.22

20721/27

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

82.

Bransament apa str.Al Sahia nr.23

20721/28

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

83.

Bransament apa str.Al Sahia nr.25

20721/29

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

84.

Bransament apa str.Al Sahia nr.26

20721/30

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

85.

Bransament apa str.Al Sahia nr.27

20721/31

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

86.

Bransament apa str.Al Sahia nr.28

20721/32

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

87.

Bransament apa str.Al Sahia nr.30A

20721/33

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

88.

Bransament apa str.Al Sahia nr.31

20721/35

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

89.

Bransament apa str.Al Sahia nr.31A

20721/34

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

90.

Bransament apa str.Al Sahia nr.32

20721/36

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

91.

Bransament apa str.Al Sahia nr.34

20721/37

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

92.

Bransament apa str.Al Sahia nr.35

20721/38

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

93.

Bransament apa str.Al Sahia nr.36

20721/39

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

94.

Bransament apa str.Al Sahia nr.37

20721/40

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

95.

Branșament apa str.Al Sahia nr.37A

240119/0

30

1992

M

4

194,85

-

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str.Al Sahia nr.38

20721/41

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

97.

Bransament apa str.Al Sahia nr.39

20721/43

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

98.

Branșament apa str.Al Sahia nr.39A

20721/42

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

99.

Bransament apa str.Al Sahia nr.40

20721/45

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

100.

Bransament apa str.Al Sahia nr.40A

20721/44

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

101.

Bransament apa str.Al Sahia nr.41

20721/46

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

102.

Bransament apa str.Al Sahia nr.43

20721/47

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

103.

Bransament apa str.Al Sahia nr.45

20721/49

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

104.

Bransament apa str.Al Sahia nr.45A

20721/48

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

105.

Bransament apa str.Al Sahia nr.47

20721/50

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

106.

Bransament apa str.Al Sahia nr.49

20721/51

30

1950

M

4

0,42

-

înlocuire cu PE

107.

Retea apa str.Zambilelor DN 100 Azbo

20448/1

30

1950

M

318

40,86

-

înlocuire cu PE

108.

Bransament apa str.Zambilelor nr.1

20448/4

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

109.

Bransament apa str.Zambilelor nr.1A

20448/2

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

110.

Bransament apa str.Zambilelor nr.1B

20448/3

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

111.

Bransament apa str.Zambilelor nr.2A

20448/8

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

112.

Bransament apa str.Zambilelor nr.2B

20448/5

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

113.

Bransament apa str.Zambilelor nr.2C

20448/6

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

114.

Bransament apa str.Zambilelor nr.2D

20448/7

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

115.

Bransament apa str.Zambilelor nr.3

20448/11

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

116.

Bransament apa str.Zambilelor nr.3A

20448/9

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

117.

Bransament apa str.Zambilelor nr.3B

20448/10

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

118.

Bransament apa str.Zambilelor nr.4

20448/12

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

119.

Bransament apa str.Zambilelor nr.5

20448/13

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

120.

Branșament apa str.Zambilelor nr.6

20448/14

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

121.

Separare branșament apa str.Zambilelor nr.7

2419029/0

30

1996

M

5

320,48

-

înlocuire cu PE

122.

Branșament apa str.Zambilelor nr.8

20448/15

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

123.

Branșament apa str.Zambilelor nr.9

20448/16

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

124.

Branșament apa str.Zambilelor nr.10A

20448/17

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

125.

Branșament apa str.Zambilelor nr.11

20448/18

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

126.

Branșament apa str.Zambilelor nr.12

20448/19

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

127.

Branșament apa str.Zambilelor nr.13

20448/20

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

128.

Branșament apa str.Zambilelor nr.14

20448/21

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

129.

Branșament apa str.Zambilelor nr.15

20448/22

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

130.

Branșament apa str.Zambilelor nr.16

20448/23

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

131.

Branșament apa str.Zambilelor nr.17

20448/25

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

132.

Branșament apa str.Zambilelor nr.17A

20448/24

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

133.

Branșament apa str.Zambilelor nr.18

20448/26

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

134.

Branșament apa str.Zambilelor nr.19

20448/27

30

1950

M

5

1,04

-

înlocuire cu PE

135.

Branșament apa str.Aviatorilor nr.86

20773/99

30

1950

M

5

0,46

-

înlocuire cu PE

136.

Retea apa str.Dornei DN 100 Azbo

21160/1

30

1971

M

1050

722,01

-

înlocuire cu PE

137.

Branșament apa str.Dornei nr.7

21160/2

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

138.

Branșament apa str.Dornei nr.9

21160/3

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

139.

Branșament apa str.Dornei nr.10

21160/4

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

140.

Branșament apa str.Dornei nr.12

21160/5

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

141.

Branșament apa str.Dornei nr.16

21160/6

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

142.

Branșament apa str.Dornei nr.17

21160/7

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

143.

Branșament apa str.Dornei nr.18

21160/8

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

144.

Branșament apa str.Dornei nr.19

239891/0

30

1991

M

4

52,27

-

înlocuire cu PE

145.

Branșament apa str.Dornei nr.19A

21160/9

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

146.

Branșament apa str.Dornei nr.20

240391/0

30

1993

M

4

202,43

-

înlocuire cu PE

147.

Branșament apa str.Dornei nr.22

21160/10

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

148.

Bransament apa str.Dornei nr.24

2413520/0

30

1995

M

4

317,96

-

înlocuire cu PE

149.

Branșament apa str.Dornei nr.26

21160/11

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

150.

Bransament apa str.Dornei nr.28

21160/12

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

151.

Bransament apa str.Dornei nr.30

21160/13

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

152.

Bransament apa str.Dornei nr.32

21160/14

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

153.

Bransament apa str.Dornei nr.34

2403132/0

30

1992

M

4

182,29

-

înlocuire cu PE

154.

Bransament apa str.Dornei nr.34A

2404132/0

30

1993

M

4

185,59

-

înlocuire cu PE

155.

Bransament apa str.Dornei nr.36

2401110/0

30

1992

M

4

194,85

-

înlocuire cu PE

156.

Bransament apa str.Dornei nr.38

21160/15

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

157.

Bransament apa str.Dornei nr.40

21160/16

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

158.

Bransament apa str.Dornei nr.42

21160/17

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

159.

Bransament apa str.Dornei nr.46

21160/18

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

160.

Bransament apa str.Dornei nr.48

21160/19

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

161.

Bransament apa str.Dornei nr.50

21160/20

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

162.

Bransament apa str.Dornei nr.52

21160/21

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

163.

Bransament apa str.Dornei nr.54A

21160/22

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

164.

Bransament apa str.Dornei nr.56

21160/23

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

165.

Bransament apa str.Dornei nr.58

21160/24

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

166.

Bransament apa str.Dornei nr.60

21160/25

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

167.

Bransament apa str.Dornei nr.62

21160/26

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

168.

Bransament apa str.Dornei nr.68

21160/27

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

169.

Bransament apa str.Dornei nr.70

21160/28

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

170.

Branșament apa str.Dornei nr.72

21160/29

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

171.

Branșament apa str.Dornei nr.76

21160/30

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

172.

Branșament apa str.Dornei nr.78

21160/31

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

173.

Bransament apa str.Dornei nr.80

21160/32

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

174.

Branșament apa str.Dornei nr.82A

21160/33

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

175.

Bransament apa str.Dornei nr.84

21160/34

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

176.

Bransament apa str.Dornei nr.86

21160/35

30

1971

M

4

3,75

-

înlocuire cu PE

177.

Bransament apa str.Dornei nr.90

240278/0

30

1992

M

4

853,31

-

înlocuire cu PE

178.

Bransament apa str.Vamii nr.26

20780/17

30

1950

M

4

1,99

-

înlocuire cu PE

179.

Bransament apa str.Vamii nr.28

2402713/0

30

1992

M

4

853,31

-

înlocuire cu PE

180.

Bransament apa str.Avicena nr.26

21249/16

30

1950

M

4

0,32

-

înlocuire cu PE

181.

Bransament apa str.Parangului nr.22

21159/12

30

1950

M

4

2,25

-

înlocuire cu PE

182.

Bransament apa str.Zmeurei nr.19

22950/16

30

1950

M

4

1,55

-

înlocuire cu PE

183.

Retea si bransamente apa str.Bihorului

20413/0

30

1950

M

-

90,72

-

înlocuire cu PE

184.

Retea apa str.Bihorului DN 80 Azbo

20413/1

30

1950

M

2530

54,73

-

înlocuire cu PE

185.

Bransament apa str.Bihorului nr.6

20413/2

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

186.

Bransament apa str.Bihorului nr.8A

20413/3

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

187.

Bransament apa str.Bihorului nr.9

20413/4

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

188.

Bransament apa str.Bihorului nr.10A

20413/5

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

189.

Bransament apa str.Bihorului nr.11

20413/6

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

190.

Bransament apa str.Bihorului nr.12

20413/7

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

191.

Bransament apa str.Bihorului nr.15

20413/8

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

192.

Bransament apa str.Bihorului nr.17

20413/9

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

193.

Bransament apa str.Bihorului nr.21A

20413/10

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

194.

Bransament apa str.Bihorului nr.22

20413/11

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

195.

Branșament apa str.Bihorului nr.23

20413/12

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

196.

Branșament apa str.Bihorului nr.24

20413/13

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

197.

Bransament apa str.Bihorului nr.25

20413/14

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

198.

Branșament apa str.Bihorului nr.26

20413/15

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

199.

Bransament apa str.Bihorului nr.27

20413/16

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

200.

Bransament apa str.Bihorului nr.28

20413/17

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

201.

Bransament apa str.Bihorului nr.29

20413/18

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

202.

Bransament apa str.Bihorului nr.30

20413/19

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

203.

Bransament apa str.Bihorului nr.31

20413/20

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

204.

Bransament apa str.Bihorului nr.33

20413/21

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

205.

Bransament apa str.Bihorului nr.34

239978

30

1991

M

4

477,85

392,1

înlocuire cu PE

206.

Bransament apa str.Bihorului nr.35

20413/22

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

207.

Bransament apa str.Bihorului nr.36

20413/23

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

208.

Bransament apa str.Bihorului nr.37

20413/27

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

209.

Bransament apa str.Bihorului nr.37A

20413/24

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

210.

Bransament apa str.Bihorului nr.37B

20413/25

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

211.

Bransament apa str.Bihorului nr.37C

20413/26

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

212.

Bransament apa str.Bihorului nr.38

20413/28

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

213.

Bransament apa str.Bihorului nr.38B

20413/29

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

214.

Bransament apa str.Bihorului nr.40

20413/30

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

215.

Bransament apa str.Bihorului nr.41

20413/32

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

216.

Bransament apa str.Bihorului nr.41A

20413/31

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

217.

Bransament apa str.Bihorului nr.43

20413/33

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

218.

Bransament apa str.Bihorului nr.44

20413/34

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

219.

Bransament apa str.Bihorului nr.45

20413/35

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

220.

Branșament apa str.Bihorului nr.46

20413/36

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

221.

Branșament apa str.Bihorului nr.48

20413/37

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

222.

Bransament apa str.Bihorului nr.51

20413/39

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

223.

Branșament apa str.Bihorului nr.51A

20413/38

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

224.

Bransament apa str.Bihorului nr.52

20413/40

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

225.

Bransament apa str.Bihorului nr.53

240887/0

30

1994

M

4

272

-

înlocuire cu PE

226.

Bransament apa str.Bihorului nr.53A

20413/41

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

227.

Bransament apa str.Bihorului nr.53B

20413/42

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

228.

Bransament apa str.Bihorului nr.54

20413/43

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

229.

Bransament apa str.Bihorului nr.55

20413/46

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

230.

Bransament apa str.Bihorului nr.55A

20413/44

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

231.

Bransament apa str.Bihorului nr.55B

20413/45

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

232.

Bransament apa str.Bihorului nr.56

20413/47

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

233.

Bransament apa str.Bihorului nr.57

20413/48

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

234.

Bransament apa str.Bihorului nr.59A

20413/49

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

235.

Bransament apa str.Bihorului nr.60

20413/50

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

236.

Bransament apa str.Bihorului nr.62

20413/51

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

237.

Bransament apa str.Bihorului nr.64

20413/52

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

238.

Bransament apa str.Bihorului nr.66

20413/53

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

239.

Bransament apa str.Bihorului nr.67

20413/54

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

240.

Bransament apa str.Bihorului nr.68

20413/55

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

241.

Bransament apa str.Bihorului nr.70

20413/56

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

242.

Bransament apa str.Bihorului nr.71

20413/57

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

243.

Bransament apa str.Bihorului nr.72

20413/58

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

244.

Bransament apa str.Bihorului nr.74

20413/60

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

245.

Branșament apa str.Bihorului nr.74 A

20677/59

30

1950

M

4

0,59

-

înlocuire cu PE

246.

Branșament apa str.Rimler Karoly nr.1

20677/16

30

1950

M

4

6,55

-

înlocuire cu PE

247.

Bransament apa str.Rimler Karoly nr.3

20677/17

30

1950

M

4

6,55

-

înlocuire cu PE

248.

Retea apa FONTA Dn 125 str.Miron Costin

20467/1

30

1950

M

477

14,42

-

înlocuire cu PE

249.

Bransament apa str. Miron Costin nr.3

20467/3

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

250.

Bransament apa str. Miron Costin nr.4

20467/4

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

251.

Bransament apa str. Miron Costin nr.6

20467/6

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

252.

Bransament apa str. Miron Costin nr.6A

20467/5

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

253.

Bransament apa str. Miron Costin nr.8

20467/8

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

254.

Bransament apa str. Miron Costin nr.9

20467/9

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

255.

Bransament apa str. Miron Costin nr.10

20467/10

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

256.

Bransament apa str. Miron Costin nr. 11

20467/11

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

257.

Bransament apa str. Miron Costin nr.12

20467/12

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

258.

Bransament apa str. Miron Costin nr.14

20467/13

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

259.

Bransament apa str. Miron Costin nr.15

20467/15

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

260.

Bransament apa str. Miron Costin nr.15A

20467/14

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

261.

Bransament apa str. Miron Costin nr.17

20467/16

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

262.

Bransament apa str. Miron Costin nr.18

20467/17

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

263.

Bransament apa str. Miron Costin nr.20

20467/18

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

264.

Bransament apa str. Miron Costin nr.21

20467/19

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

265.

Bransament apa str. Miron Costin nr.21 A

20467/20

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

266.

Bransament apa str. Miron Costin nr.22

20467/22

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

267.

Bransament apa str. Miron Costin nr.24

20467/23

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

268.

Bransament apa str. Miron Costin nr.26

20467/24

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

269.

Bransament apa str. Miron Costin nr.28

20467/25

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

270.

Branșament apa str. Miron Costin nr.30

20467/26

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

271.

Branșament apa str. Miron Costin nr.30A

20467/27

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

272.

Bransament apa str. Miron Costin nr.32

20467/28

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

273.

Bransament apa str. Miron Costin nr.34

20467/30

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

274.

Bransament apa str. Miron Costin nr.34A

20467/29

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

275.

Bransament apa str. Miron Costin nr.36

20467/31

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

276.

Bransament apa str. Miron Costin nr.38

20467/32

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

277.

Bransament apa str. Miron Costin nr.40

20467/33

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

278.

Bransament apa str. Miron Costin nr.42A

20467/34

30

1950

M

4

0,29

-

înlocuire cu PE

279.

Retea apa str.Simion Barbutiu Azbo Dn 150

20408/1

30

1950

M

150

19,03

-

înlocuire cu PE

280.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 00/Z

20408/2

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

281.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 1

20408/3

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

282.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 2

20408/4

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

283.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 2A

20408/5

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

284.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 3

20408/6

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

285.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 5

20408/7

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

286.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 6

20408/8

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

287.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 8

20408/10

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

288.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 9

20408/11

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

289.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 10

20408/12

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

290.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 11

20408/13

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

291.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 12

20408/14

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

292.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 13

20408/15

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

293.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 16

20408/16

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

294.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 18

24036/0

30

1993

M

4

140,64

-

înlocuire cu PE

295.

Branșament apa str.Simion Barbutiu nr. 20

20408/17

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

296.

Branșament apa str.Simion Barbutiu nr. 20A

239778/0

30

1990

M

4

581,23

-

înlocuire cu PE

297.

Bransament apa str.Simion Barbutiu nr. 22A

2413549/0

30

1995

M

4

317,96

-

înlocuire cu PE

298.

Branșament apa str.Simion Barbutiu nr. 31

20408/18

30

1950

M

4

0,74

-

înlocuire cu PE

299.

Retea apa str.Menumorut Fonta Dn 200

20629/2

30

1950

M

788

11,69

-

înlocuire cu PE

300.

Retea apa str.Menumorut Fonta Dn 100

20629/1

30

1950

M

1400

11,68

-

înlocuire cu PE

301.

Bransament apa str.Menumorut nr.5

20629/4

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

302.

Bransament apa str.Menumorut nr.6X

20629/5

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

303.

Bransament apa str.Menumorut nr.6Y

20629/6

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

304.

Bransament apa str.Menumorut nr.7

20629/7

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

305.

Bransament apa str.Menumorut nr.9

20629/8

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

306.

Bransament apa str.Menumorut nr.11

20629/9

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

307.

Bransament apa str.Menumorut nr.13

20629/11

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

308.

Bransament apa str.Menumorut nr.13A

20629/10

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

309.

Bransament apa str.Menumorut nr.17

20629/12

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

310.

Bransament apa str.Menumorut nr.19

20629/13

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

311.

Bransament apa str.Menumorut nr.21

20629/14

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

312.

Bransament apa str.Menumorut nr.23

20629/15

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

313.

Bransament apa str.Menumorut nr.25

20629/16

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

314.

Bransament apa str.Menumorut nr.27

20629/17

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

315.

Bransament apa str.Menumorut nr.29

20629/18

30

1950

M

4

0,28

-

înlocuire cu PE

316.

Bransament apa str.Movilitei nr.6

21081/45

30

1950

M

4

0,20

-

înlocuire cu PE

317.

Bransament apa str.Movilitei nr.7

21081/46

30

1950

M

4

0,20

-

înlocuire cu PE

318.

Bransament apa str.Tileagdului nr.19

2400322/0

30

1991

M

4

176,87

-

înlocuire cu PE

319.

Bransament apa str.Tileagdului nr.29

240071/0

30

1991

M

4

199,50

-

înlocuire cu PE

320.

Branșament apa str.Drumu Hotarului nr.19A

21205/16

30

1950

M

4

1,54

-

înlocuire cu PE

321.

Branșament apa str.Drumu Hotarului nr.30

21205/21

30

1950

M

4

1,54

-

înlocuire cu PE

322.

Bransament apa str.Drumu Hotarului nr.34

21205/23

30

1950

M

4

1,54

-

înlocuire cu PE

323.

Retea apa str.Rosiorilor Fonta Dn 80

20717/1

30

1900

M

343

6,78

-

înlocuire cu PE

324.

Bransament apa str.Rosiorilor nr.10

20717/9

30

1900

M

4

0,41

-

înlocuire cu PE

325.

Bransament apa str.Rosiorilor nr.12

20717/11

30

1900

M

4

0,41

-

înlocuire cu PE

326.

Retea de apa AZBO DN 100, str. Ursului

22388/1

30

1950

M

99

10,35

-

înlocuire cu PE

327.

Bransament de apa, str. Ursului, nr.

22388/2

30

1950

M

4

1,15

-

înlocuire cu PE

328.

Bransament de apa, str. Ursului, nr.

22388/3

30

1950

M

4

1,15

-

înlocuire cu PE

329.

Bransament de apa, str. Ursului, nr.

22388/4

30

1950

M

4

1,15

-

înlocuire cu PE

330.

Bransament de apa, str. Ursului, nr.

22388/5

30

1950

M

4

1,15

-

înlocuire cu PE

331.

Bransament de apa, str. Ursului, nr.

22388/6

30

1950

M

4

1,15

-

înlocuire cu PE

332.

Bransament apa str. F. Joseph Haydn, nr.11

20413/62

30

1950

M

4

0,59

înlocuire cu PE

Anexa nr.2 la HCL nr. 102 /26.02.2009

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 30119

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de folos. [ani]

APF

u.m.

Cant

Val.de inv.

Val. neam.

Cauza pentru care se propune

1.

Util. inst. tratare apă S.P.4 (stăvilar Dn1000)

41115

20

1980

buc

1

284,01

0

dezafectare uzură

2.

Împrejmuire

20216

40

1948

buc

1

12,50

0

deteriorare

dezafectare

Anexa nr.3 la HCL nr. 102 /26.02.2009

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din functiune a activelor fixe cu nr. 1058

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de folos. [ani]

APF

u.m.

Cant

Val.de inv.

Val. neam.

Cauza pentru care se propune

1.

Electrocompresor

30480

12 ani

09/1983

buc

1

123,37

0

Uzat

2.

Motor

30733

15 ani

12/1987

buc

1

96,87

0

Uzat

3

Ventilator centrifugal

42743

8 ani

05/1991

Buc

1

22.46

0

Uzat.