Hotărârea nr. 1019/2009

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 10.360.000 EUR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 10.360.000 EUR

Analizând raportul de specialitate nr. 136102 din data de 27.11.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 10.360.000 EUR,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de: prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului “Crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea - Etapele I și II” a cărui documentație tehnico-economică a fost aprobată prin:

 • -     Hotărârea Consiliului Local nr. 968/3011.2009 pentru aprobarea documentației tehnico-economice si a contribuției proprii in cadrul proiectului ,,Crearea unei infrastructuri de afaceri in Municipiului Oradea si asigurarea cu utilitati publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea-Etapa I, care va fi depus in cadrul POR (2007-2013), Axa prioritara nr. 4-,, Sprijinirea mediului de afaceri regional si local ,, Domeniul de intervenție 4.1-,, Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala ,, si revocarea HCL nr. 772/2009

 • -      Hotărârea Consiliului Local nr. 969/30.11.2009 pentru aprobarea documentației tehnico-economice si a contribuției proprii in cadrul proiectului ,, Crearea unei infrastructuri de afaceri in Municipiului Oradea si asigurareacuutilitati publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea-Etapa II, , care va fi depus in cadrul POR (2007-2013), Axa prioritara nr. 4-,, Sprijinirea mediului de afaceri regional si local ,, Domeniul de intervenție 4.1-,, Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala ,, si revocarea HCL nr. 774/2009,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit.b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 10.360.000 EURO, cu o maturitate de 15 ani, din care 3 ani grație.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pentru realizarea proiectului crearea unei infrastructuri de afaceri în municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a parcului industrial Eurobusiness Oradea - Etapele I și II”.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția prefectului județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -   se publica în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1019


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila