Hotărârea nr. 1018/2009

privind aprobarea scutirii la plata a impozitului pe teren, in suma de 2.214 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de catre S.C.CALIPSO SA Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe teren, în sumă de 2.214 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C.CALIPSO SA Oradea

Având în vedere raportul de specialitate nr. 133274/02.12.2009 prin care Direcția economică propune aprobarea scutirii la plata impozitului pe teren, în sumă de 2.214 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către S.C.CALIPSO SA Oradea,

Analizând cererea de înlesnire la plată nr. 1608/20.11.2009, depusă de către S.C. CALIPSO SA Oradea si înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 133274/23.11.2009, prin care se solicită scutirea la plată a impozitului pe terenul aferent unei investiții de peste 500.000 de euro, constând în Complex hotelier, cu o valoare estimată a investiției de 31.285.470,46 lei, respectiv 7.373.431 euro. S.C. CALIPSO SA solicită scutirea la plată a impozitului pe terenul situat in Oradea, str. Ștrandului nr.2 zona A de impozitare, in suprafața de 2989 mp., cuprins in extras CF. nr. 152901, pe care se construiește complexul hotelier. Construirea complexului hotelier a început in baza Autorizației de construire nr. 1254/18.05.2007 și continuă în baza autorizației, 1112/19.05.2009 emisă pe numele S.C.CALIPSO SA Oradea.

S.C. CALIPSO SA, are sediul social în Oradea, str.Piața Independenței nr.53, Bl.A 10, este reprezentată legal de către d-nul Jecu Ioan, in calitate de director general si are C.U.I.RO nr. 56150.

Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003 Codul fiscal actualizat, O.G.nr.92/2003, art.”125” lit.”e”,

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.110/26.02.2009, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr.446/28.05.2009 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea,art.6, lit.b,art.17pct.”1”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), alin.4 lit.a) și lit.c) și ale art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren, în sumă de 2.214 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către SC CALIPSO SA..

Art.2. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe terenul aferent investiției de peste 500.000 euro,(complex hotelier) de la data de întâi a lunii următoare celei în care Consiliul local aprobă prin hotărâre acordarea facilității fiscale solicitate, până la data expirării autorizației de construire.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Bihor

 • •   Direcția Economică,

 • •   S.C.CALIPSO SA Oradea, prin grija Direcției Economice

 • •   Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  Oradea, 17 decembrie 2009

  Nr.1018


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila