Hotărârea nr. 1017/2009

Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 27 blocuri de locuinte cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe cuprinse în

„Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termică a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

Analizând Raportul de specialitate nr.143923 din 14.12.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Compartiment Eficienta Energetica prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe cuprinse in ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”.

Având in vedere Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin. (2) lit. b, d, alin. (4) lit. a, d, alin. (6) , lit. a) pct. 14, art.45 alin.2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe cuprinse în ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ordonator principal de credite.........Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar ......................................... .Asociațiile de proprietari

PRINCIPALII INDICATORITEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Valorile indicatorilor tehnici -economici sunt prezentați in anexa nr.2 la prezenta hotărâre

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI :        3luni *

CAPACITĂȚI:

Reabilitarea termica a unui număr de 27 blocuri de locuințe care au fost cuprinse in ,,Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009” .

Capacitățile :

1.Fatada-termoizolare cupolistiren expandat;

2.Soclu - termoizolare cupolistiren extrudat;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor

 • 4. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la apartamente ;

5.Schimbarea distribuției orizontale a instalației de încălzire din subsolul blocurilor ;

 • 6. Refacerea termoizolației terasei blocurilor ;

 • 7. Termoizolarea planșeului parterului in cazul in care la parter sunt apartamente.

FINANTAREA INVESTITIEI Finanțarea lucrărilor de intervenție

Finanțarea lucrărilor de intervenție la cele 27 blocuri de locuințe se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari si /sau alte surse legal constituite.

Repartiția cheltuielilor aferente fiecărui bloc in parte se asigură astfel:

 • - buget de stat .......................................................................................................... 50% din ( C+M ) ,

 • - buget local ......................................................................................................30% din (C+M ),

 • - surse ale asociațiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite.....................20% din ( C+M ) .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Direcția Tehnică, Direcția Economica și Direcția Juridica din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Juridica

 • - Asociațiile de proprietari implicate, prin grija Direcției Tehnice

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pasztor Sandor


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Ionel Vila


Oradea,17decembrie 2009

Nr.1017

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 1017/2009

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea

Actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe cuprinse în ,, Programul Local al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuințe pe anul 2009”

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Majoritatea blocurilor de locuinte din municipiul Oradea au fost construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, fara a se pune un accent deosebit pe eficienta energetica a cladirilor de locuit. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie termica.Criza energetica la nivel mondial precum si incalzirea globala sunt doua argumente care au stat la baza masurilor pe care Uniunea Europeana le-a luat in domeniul energetic.

România ca tara membra a Uniunii Europene trebuie sa indeplineasca aicqusul comunitar.În acest sens a fost adoptat cadrul legislativ de crestere a performantei energetice pentru blocurile de locuinte.

I. In conformitate cu prevederile O.UG nr.174/2002 actualizata , municipiul Oradea a fost cuprins in programul national de reabilitare termică cu 7 blocuri, dintre care 2 blocuri s-au retras din program.

Pana in prezent a fost intocmita documentatia de reabilitare termica pentru cele 5 blocuri, fiind aprobati indicatorii tehnico-economici prin HCL, iar in ceea ce priveste executia lucrarilor de interventie, aceste lucrari au fost executate la toate cele 5 blocuri cu precizarea ca la blocul E1, Aleea Sulfinei,nr.1 Llucrarile se vor finaliza in cursul anului 2010.Se face precizarea ca documentatia tehnica de reabilitare a fost elaborată cu fonduri de la bugetul de stat.

II. In conformitate cu prevederile OUG nr.18/2009 , in cursul anului 2009 municipiul Oradea a realizat documentatia de proiectare pentru un umar de 36 blocuri de locuinte , iar pentru 9 blocuri din cele 36 au fost actualizati indicatorii tehnico-economici prin HCL nr.834/28. sept. 2009,urmand a se incepe executia lucrarilor de interventie.

Conform prevederilor H.G nr.28/2008,în vederea contractarii lucrarilor de reabilitare termica la cele 27 blocuri ,trebuie actualizati indicatorii tehnico-economici.

NECESITATEA LUCRĂRII

Investiția prin care se va realiza reabilitarea termica a 27 blocuri de locuințe are ca scop reducerea consumului de energie termica pentru incalzirea blocurilor concomitent cu menținerea condițiilor igenico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare, pe tot parcursul unui an , atât pentru proprietarii de apartamente, cât si pentru locatarii din apartamente.

Reducerea consumului de materie primă precum si scaderea gradului de poluare sunt argumentele care au stat la baza masurilor întreprinse de catre Uniunea Europeană în domeniul energetic.

Reducerea consumului de energie termica conduce in final la eliminarea subvenției pe Gcal , fapt ce constituie un beneficiu pentru Consiliul Local al municipiului Oradea.

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, stabilește că valoarea consumului specific anual pentru încălzire trebuie sa fie sub 100 kWh/m2 an.

OPORTUNITATEA LUCRĂRII

România ca țară membră a Uniunii Europene trebuie să se alinieze la obiectivele Comunității Europene. Esența obiectivelor constă în creșterea performanței în toate domeniile de activitate concomitent cu asigurarea confortului termic .

În domeniul energetic, pentru România , unul din obiective este acela de a realiza creșterea performanței energetice a clădirilor.

În acest sens Parlamentul României a adoptat Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 cu privire la creșterea performanței energetice a clădirilor , ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiența economică.

Pentru România este obligatorie îndeplinirea prevederilor Directivei 2006/32/CE a Perlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice.

Pentru demararea programului de reabilitare termica a blocurilor de locuinte , Parlamentul României a adoptat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Prin aplicarea prevederilor OG nr. 18/2009 , pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întretinerea blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu încalzirea, se asigură sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor și se crează locuri de muncă.

În conformitate cu prevederile art.19 , alin. a) din O.G nr.18/2009 , Consiliul Local al municipiului Oradea aproba la propunerea coordonatorului local care este primarul municipiului Oradea : ,,indicatorii tehnico-economici privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,, .

In contextul celor prezentate mai sus propunem aprobarea actualizarii :

,, Indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 27 blocuri de locuinte ,, cuprinse in Programul local multianual al municipiului Oradea de reabilitare termica a blocurilor de locuinte pe anul 2009,, conform anexei prezentate

CAPACITĂȚI:

Prin aceasta investitie se reabilitează termic un numar de 27 blocuri de locuinte.

Lucrarile de interventie sunt:

1.Fatada - termoizolare cu polistiren expandat ;

2.Soclu - termoizolare soclu cu polistiren extrudat ;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor ;

 • 4. Montare tâmplărie PVC la apartamente.

 • 5. Schimbarea distributiei orizontale a instalatiei de incalzire din subsolul blocului ,

 • 6. Refacerea termoizolatiei terasei blocurilor ;

 • 7.Termoizolarea planseului parterului in cazul in care la parter sunt apartamente.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului

Finanțarea lucrărilor de intervenție se va face din bugetul local, bugetul de stat, fondul de reparații al asociației de proprietari si /sau alte surse legal constituite.

Valoarea lucrărilor de interventie( C+M) ............... 6 893 760 lei cu TVA

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigură astfel:

 • - buget de stat........................ 50% din ( C+M )

 • - buget local ...........................30% din ( C+M )

 • - surse ale asociațiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

........................................................20% din (C+M)

Repartizare buget pentru reabilitare termică a 27 blocuri de locuințe pentru anul 2010:

 • - buget de stat 50% din ( C+M), adica      3 446 880 lei cu TVA

 • - buget local 30% , din ( C+M), adica        2 068 128 lei cu TVA

 • - surse ale asociațiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

  1 378 752 lei cu TVA


20% din ( C+M ), adica                    1 378 752 lei cu TVA

DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECȚIA TEHNCA


Director Executiv EduarcKTfîorpa


Director Executiv

Mircea GhiteaDirector Executiv Adjunct Tent Aurelia


COMPARTIMENT EFICIENTA -ENERGETICA

Micu (Cristalin

Nr. Crt.Beneficiar"Tip bloc, adresa"Indicatori valorici (mii lei)Indicatori fiziciEsalonarea investitiei (mii lei)Surse de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie (C+M) (mii lei)
Asociatia de ProprietariVal. totala a lucrarilor de interventieC+MInvestitia specifica [(C+M)/Aria utila] ( mii lei )Durata de executie (luni)Durata perioadei de garantie (ani)Durata de recuperare a investitiei (ani)Consumul anual specific de energie kWh/mpEconomia de energie anuala (tep/an)Reducerea emisiilor de CO2 (kg CO2/an)Investitie totala P+EC+MBuget de stat 50%Buget local 30%Fondul de reparatii asoc. proprietari 20%Sp comTotal
1"Asoc ,, Predeal,,""Bloc Pb 15, str. Predeal,nr.8"231.967199.6290.177431477.7003.676"17,438.00"231.967199.62996.08057.64838.4327.469199.629
2"Asoc. ,, 220,, ""Bloc AN36,str. E.Grigore,nr.7"287.863226.7030.218531674.6003.503"15,376.00"287.863226.703106.70764.02442.68313.289226.703
3"Asoc, ,, Lacu Rosu,,""Bloc Pb 67, str. Zmbrului,nr.5"226.257194.6210.174431483.0003.559"15,794.00"226.257194.62197.31058.38638.924194.620
4"Asoc. ,,220,,""Bloc AN35,str. E.Grigore, nr.5"327.333258.3420.214531681.3003.886"16,478.00"327.333258.342122.75473.65349.10212.833258.342
5"Asoc. ,,220,,""Bloc AN34, str. E.Grigore,nr.3"281.729222.2080.210531676.1003.349"14,769.00"281.729222.208106.34163.80542.5369.526222.208
6"Asoc. ,,220,,""Bloc Pb12, str. Lapusului,nr. 7/A"271.905234.6050.211431384.5004.469"16,926.00"271.905234.605117.30370.38246.921234.606
7"Asoc. ,,10 ,, ""Bloc 13, str. Maresal Averescu"748.551630.5330.351631596.4009.748"38,009.00"748.551630.533315.267189.160126.107630.534
8"Asoc. ,,220,,""Bloc Pb 20, str. Cazaban,nr.12A"246.779212.7920.191431181.0003.883"14,807.00"246.779212.792106.39663.83842.558212.792
9"Asoc. ,,220,,""Bloc Pb26,str. Lapusului,nr.11"258.079222.6870.200431386.0004.381"16,444.00"258.079222.687109.11665.47043.6464.455222.687
10Asoc. Nucet 427"Bloc Pb 20, str. Bumbacului,nr.12/A"270.023233.1500.209431383.9004.863"18,264.00"270.023233.150116.57569.94546.630233.150
11Asoc. Nucet 427"Bloc Pb 22, str. Bumbacului, nr.10/A"285.793246.9770.222431382.4005.165"18,797.00"285.793246.977123.48974.09349.395246.977
12"Asoc . ,, Alfa,,""Bloc C2,str. Borsului, nr.15"529.636434.0490.194631393.7008.859"38,711.00"529.636434.049217.024130.21586.810434.049
13"Asoc. ,, Alfa,,""Bloc C1, str. Borsului, nr.11"268.370219.1340.192531295.0005.14522.12268.370219.134109.56765.74043.827219.134
14"Asoc. ,,Daiana,,""Bloc QR59, str. G.Galilei,nr.1"468.632383.4260.270631578.7005.88524.42468.632383.426182.310109.38672.92418.807383.427
15"Asoc. ,,Viitorul,,""Bloc Q112, str. Lapusului, nr.27/A"288.440231.9870.211531392.1004.841"19,967.00"288.440231.987115.99469.59646.397231.987
16Asoc. Nucet 427"Bloc Pb 18,str. Bumbacului,nr. 14/A"279.732241.6630.217431382.9005.029"18,830.00"279.732241.663120.83172.49948.333241.663
17Asoc. Nucet 427"Bloc Pb 16,str. Bumbacului,nr. 16/A"265.371229.0810.206431283.0004.889"18,359.00"265.371229.081114.54068.72445.816229.080
18"Asoc. ,, Viitorul,,""Bloc Q114, str. Lapusului,nr.29"276.251221.4470.201531486.2004.044"18,052.00"276.251221.447110.72366.43444.289221.446
19"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc Pb 16, str. Cazaban,nr. 16/A"310.636264.5790.188531377.6005.132"20,093.00"310.636264.579132.28979.37452.916264.579
20"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc P 21, str. Cazaban. Nr. 12"186.605158.8100.214431387.2003.326"12,528.00"186.605158.81079.40547.64331.762158.810
21"Asoc. ,, Viitorul,,""Bloc Q115, str. Lapusului,nr.31"275.068220.4250.200531491.3004.044"17,765.00"275.068220.425110.21366.12844.085220.426
22"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc Pb 38, str. Cazaban,nr. 22"306.067260.4980.186531377.5004.96819.49306.067260.498126.03375.62050.4138.432260.498
23"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc Pb 27 str. Lapusului,nr. 13"253.543218.7100.196431383.3004.286"16,247.00"253.543218.710109.35565.61343.742218.710
24"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc Pb39, str. Cazaban, nr. 20"316.253269.6060.191531376.4005.304"20,535.00"316.253269.606128.68377.21051.47312.240269.606
25"Asoc. ,, 220 ,,""Bloc Pb 28 str. Lapusului,nr. 15"274.423237.0150.213431283.4005.196"19,133.00"274.423237.015118.50871.10547.403237.016
26Asoc. Predeal"Bloc Pb16, str. Predeal, nr.10"330.069281.6540.199531377.5005.325"20,722.00"330.069281.654132.49679.49852.99916.661281.654
27Asoc. Cazaban 2"Bloc P6, str. Cazaban,nr. 2"164.382139.4290.188431387.1002.891"10,861.00"164.382139.42966.26739.76026.5076.895139.429
TOTAL"8,229.757""6,893.760"5.643"2,259.800"129.646"454,971.04""8,229.76""6,893.76""3,391.576""2,034.949""1,356.630""6,893.762"
1tep=10 Gcal
P+E -proiectare + executie
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------