Hotărârea nr. 1016/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte, str. Graurilor, nr cad. 20774, 20775, 20776, 20777 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe, str. Graurilor, nr cad. 20774, 20775, 20776,

20777 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 142044 din 10 decembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe, str. Graurilor, nr. cad. 20774, 20775, 20776, 20777 - Oradea elaborat în baza certificatului de urbanism 1799/28.05.2009 la solicitarea beneficiarei Molnar Viorica, având ca scop delimitarea a trei parcele destinate amplasării de locuințe, stabilind condițiile de accesibilitate din str. Graurilor, regimul juridic al terenurilor, rezolvarea circulației, echiparea și servirea edilitară în zona studiată.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri. Zona luată în studiu este situată pe versantul dealului, între strada Rimler Karoly și strada Graurilor, la capătul străzii Graurilor înainte de Restaurantul Ciuperca. Zonele limitrofe amplasamentului au făcut obiectul unor planuri urbanistice de detaliu, prin care s-a deschis o nouă arteră de circulație creându-se o bretea de acces din strada Graurilor.

Potrivit Studiului de risc natural nr. 5512/2009, întocmit de SC Proiect Bihor SA, terenul care face obiectul studiului, în ușoară pantă descendentă spre str. Rimler Karoly, se află într-o zonă construibilă doar cu aviz geotehnic de amplasament și măsuri constructive minime de stabilitate, zona având potențial de alunecare redus.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a,destinată locuințelor izolate, unifamiliale.

Terenul în suprafață totală de 3600 mp identificat cu nr. cad. 7164 a fost dezmembrat în 4 parcele identificate după cum urmează: nr. cad.20774 înscris în CF nr.94887 Oradea, 20775 înscris în CF nr.94888 Oradea, 20776 înscris în CF nr.94889 Oradea și 20777, înscris în CF nr.94890 Oradea, toate în proprietatea beneficiarei Molnar Viorica.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele electrice, canalizare, alimentare cu apă și termoficare.

Circulația carosabilă se desfășoară pe strada Graurilor și breteaua carosabilă cu profil transversal de 9,00m a cărei creare a fost aprobată prin HCL 889/2004.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe, str. Graurilor, nr cad. 20774, 20775, 20776, 20777 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

 • - Delimitarea a trei parcele destinate amplasării de locuințe unifamiliale cu respectarea următoarelor reglementări urbanistice:

 • - suprafața lot: min 500mp;

 • - regim de înălțime: max. S+P+E(M)

 • - limita de implantare construcție: min.10,5m din axul bretelei de acces la parcele, respectiv min. 5,0m față de mejdia posterioară a

parcelei;

 • - retrageri laterale: conform cod civil

-parcaj obligatoriu: minim un loc de parcare pe lot sau garaj integrat în construcție;

- indicii de utilizare a terenului: POT max. 35%, CUT max. 0,8

 • -  Organizarea circulației în zonă: accesul la parcelele nou create se asigura de o bretea de acces spre str. Graurilor, a cărei profil transversal de 9,0m este asigurat de parcela cu nr. cad. 20777, situată adiacent parcelelor construibile și în prelungirea drumului de acces în zonă, a cărui deschidere și profil transversal au fost aprobate prin HCL 889/2004.

 • - Asigurarea utilităților: prin racordarea obiectivelor la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Molnar Viorica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor

  Oradea, 17 decembrie 2009

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.1016

  SECRETAR

  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

  Ionel Vila