Hotărârea nr. 1015/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Organizare interioara Campus I si Campus II, str. Universitatii nr.cad. 19869 si 3896 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus I și Campus II, str. Universității nr.cad. 19869 și 3896 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 104950 din 12.10.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus I și Campus II, str. Universității nr.cad. 19869 și 3896 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism 1061/13.03.2009 la solicitarea beneficiarului Universitatea Oradea, reprezentată de d-nul Gordan Ioan Mircea având ca scop rezolvarea disfuncționalităților existente în campusul universitar, stabilind organizarea arhitectural urbanistică a zonei, limitele zonei de protecție a ansamblului Universitatea Oradea, categorii de intervenții, a condițiilor de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor, echiparea edilitară și rezolvarea circulației în zona studiată.

Amplasamentul care face obiectul prezentului PUZ, este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de sud a localității și se compune din terenul pe care se află amplasate clădiri aparținând Universității Oradea, amplasamentul facultății de muzică și terenul situat de cealaltă parte a străzii Universității, care a aparținut unităților militare și a fost atribuit beneficiarului. Cele două incinte situate de o parte și de alta a străzii Universității constituie Campusul I și Campusul II al Universității Oradea.

În prezent Campusul I cuprinde clădirile care au aparținut Școlii de jandarmi, construcții în stil secession, catalogate ca monument istoric de categoria A. În aceeași incintă se află două cămine studențești, o cantină, baza sportivă și terenurile de sport, noua bibliotecă universitară precum și un corp de clădire modern pentru spații de administrație și învățământ.

La limita sud-vestică a acestei incinte urmează să fie amplasată clădirea viitoarei Facultăți de muzică și o sală de concerte cu capacitate de 500 locuri. Amplasarea acestei construcții a fost studiată prin documentație de urbanism aprobată cu HCL 951/2008

Campusul II cuprinde incinta mobilată cu clădiri care au aparținut unităților militare. În prezent aici își desfășoară activitatea facultățile de Relații Internaționale, Psihologie și de Învățământ la distanță, iar în acest scop este necesară reconversia construcțiilor existente și organizarea circulației în incintă în acord cu noua funcțiune. Zona studiată se învecinează cu terenuri care au aparținut armatei, cartierul rezidențial Europa și cimitirul municipal Rulikowski.

Conform Regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, amplasamentul se află în zona R2 care permite realizarea de locuințe unifamiliale.

Întrucât până la ora actuală nu a existat un plan de amenajare și organizare a întregii incinte, obiectul actualului PUZ este identificarea disfuncționalităților existente și soluționarea acestora prin: stabilirea zonei de protecție a ansamblului Universitatea Oradea, monument istoric de categoria A, stabilirea zonelor de dezvoltare a obiectivelor de învățământ și anexele necesare, integrarea Campusului II în structura majoră, demarcarea subzonelor funcționale distincte și stabilirea reglementărilor urbanistice specifice fiecărei subzone, organizarea rețelei de circulație auto și pietonală în interiorul celor două campusuri, respectiv corelarea cu rețelele de circulație ale municipiului.

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiată, are o suprafață totală de188.426mp, se compune din parcelele identificate cu nr. cad.19869 și nr.cad.3896, aflându-se în proprietatea Statului Roman cu drept de administrare în favoarea Universității Oradea, potrivit CF152230 - Oradea și CF NDF 3627- Oradea

Legătura dintre zona studiată și celelalte zone ale municipiului este asigurată de străzile limitrofe: Armatei Române și Universității. În interiorul celor două campusurilor circulația atât pietonală cât și carosabilă este asigurată de o rețea de alei corelate cu accesele existente spre străzile: Făgărașului și Universității.

Echiparea edilitară a zonei este constituită din rețele de alimentare cu energie electrică, apă și canalizare, telefonie și termoficare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Organizare interioară Campus I și Campus II, str. Universității nr.cad. 19869 și 3896 - Oradea,cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - funcțiunile admise în zona studiată sunt: de învățământ, activități administrative și de întreținere, funcțiuni complementare activității de învățământ: biblioteci, terenuri și sală de sport, spații de cazare și alimentație publică exclusiv destinată studenților

 • - se definește zona de protecție a monumentului istoric de categoria A “Ansamblul Universitatea Oradea” ca fiind delimitată de clădirile situate pe malul drept al pârâului Peța, terenurile de tenis, baschet, handbal, poligonul de tir, sala de gimnastică vechile cămine studențești, strada Universității, conform planșei U04/U-Plan Reglementări

 • - se delimitează patru unități teritoriale de referință după cum urmează:

UTR 1 -zona istorică protejată, parcela pe care s-a dezvoltat Școala de jandarmi. În această zonă nu se permite modificarea volumetriei, schimbării de goluri și materiale în cazul clădirilor componente ale ansamblului monument, nu se admite mansardarea și amplasarea de chioșcuri de vânzare și tonete pe str. Universității. Nu se vor amplasa reclame, plăci, panouri și bannere de reclamă.

UTR 2 -zona Campusului I cuprinzând construcțiile auxiliare spațiilor de învățământ respectiv căminele studențești, cantina și celelalte construcții anterioare anului 1989 precum și zona bibliotecii universitare și terenurile preluate de la Ministerul Apărării Naționale. Sunt permise investiții noi pe baza documentațiilor de urbanism de tip PUD, se pot realiza căi de acces noi și pot fi modernizate cele existente.

UTR 3 - zona terenurilor de sport în aer liber, sala nouă de sport și căminul ce se află în construcție. Sunt admise investiții noi la baza sportivă, se pot crea căi noi de acces și pot fi modernizate cele existente.

UTR 4 - incinta Campusului II.

-indici deutilizare ai terenului:POT max 20,81% CUT max. 1.

Circulația în zonă: Accesul carosabil în Campusul I se asigură de trei accese existente din str. Universității(vechiul acces în incinta Școlii de jandarmi, accesul destinat cadrelor didactice și accesul de servici din vecinătatea cantinei), un acces din str. Făgărașului.

 • - se propune un acces din str. Universității, în vecinătatea cimitirului Rulikowski.

Accesul carosabil în zona în Campusul II este asigurat de accesul existent din str. Universității

- se propune amenajarea unui nou acces din str. Toamnei.

 • - în incinta celor două campusuri sunt prevăzute spații de parcare, alei carosabile asfaltate și zone verzi pentru

relaxare.

Echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică, telefonie și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Universitatea Oradea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  Oradea, 17 decembrie 2009

  Nr.1015


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila