Hotărârea nr. 1014/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte -EtapaII-Reglementare parcele, str.Prunilor nr. cad. 15223 ÷ 15242, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuințe -EtapaII-Reglementare parcele, str.Prunilor nr. cad. 15223 15242, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 132512 din 13 noiembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuințe. EtapalI - Reglementare parcele, str.Prunilor nr. cad. 15223 + 15242, Oradea elaborat la inițiativa beneficiarului SC Magnolia & Asociații Construct SRL în baza certificatelor de urbanism nr.884/21.02.2007 și 1383/13.04.2009 cu scopul de a stabili condițiile de amplasare a unei zone rezidențiale, cartier de locuințe unifamiliale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Prunilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și stabilirea condițiilor de construibilitate a parcelelor create prin parcelare.

Terenul studiat este situat parțial în extravilanul localității Oradea și în zona de dealuri a municipiului. Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca grădini și terenuri arabile, situate pe strada Prunilor și se învecinează cu o zona recent introdusă în intravilan pentru funcțiunea de locuire.

Potrivit Studiului de Risc Natural 201/2009, întocmit de SC Geotehnicum SRL Oradea zona studiată prezintă stabilitate naturală bună, nu este afectată de alunecări de teren sau generarea în timp a unor asemenea instabilități și se recomandă pentru amplasarea de construcții.

Potențialul de dezvoltare al zonei este confirmat de existența străzii Prunilor, precum și existența parțială a utilităților.

Terenul luat în studiu în suprafață de 19.846mp, identificat cu nr. cadastral 14474, fiind proprietatea beneficiarului, a fost dezmembrat în 20 de parcele identificate cum urmează:

-   nr. cad. 15223 înscris în C.F. nr.155708 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15224 înscris în C.F. nr.155584 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15225 înscris în C.F. nr.155709 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15226 înscris în C.F. nr.155655 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15227 înscris în C.F. nr.155680 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15228 înscris în C.F. nr.155582 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15229 înscris în C.F. nr.155656 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15230 înscris în C.F. nr.155679 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15231 înscris în C.F. nr.155583 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15232 înscris în C.F. nr.155710 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15233 înscris în C.F. nr.155558 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15234 înscris în C.F. nr.155657 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15235 înscris în C.F. nr.155562 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15236 înscris în C.F. nr.155678 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15237 înscris în C.F. nr.155711 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15238 înscris în C.F. nr.155569 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15239 înscris în C.F. nr.155673 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15240 înscris în C.F. nr.155559 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

-   nr. cad. 15241 înscris în C.F. nr.155712 în favoarea SC Magnolia & Asociatii Construct SRL

- nr. cad. 15242 înscris în C.F. nr.155567 cu destinația drum public în favoarea municipiului Oradea în baza ofertei de donație autentificată notarial 601/12.12.2007 și a HCL 618/2008

Zona studiată este legată de municipiu prin strada Prunilor, carosabilul având o lățime variabilă 3,0 - 4,0m cu acostament și șanțuri pentru scurgerea apelor.

În prezent alimentarea cu apă se realizează prin puțuri forate; în zonă nu există rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe.EtapalI-Reglementare parcele, str.Prunilor nr. cad. 15223 + 15242, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul de urbanism aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se extinde intravilanul municipiului Oradea cu suprafața de 9.952 mp în vederea dezvoltării unei zone rezidențiale compusă din 19 parcele destinate amplasării de locuințe individuale și o parcelă cu destinația drum public pentru asigurarea accesibilității și circulației în zonă.

Din punct de vedere al construibilității și al utilizării terenului în zona studiată se vor respecta următoarele condiții:

 • - suprafața medie a parcelei destinate construirii: 850mp;

 • - regim de înălțime: max. S+P+E+M;

 • - regim de implantare a gardului: 6,0m din axul străzilor principale și 3,75m din axul străzilor secundare;

 • - limita de implantare a construcțiilor: 6,0m din aliniamentul străzilor principale, respectiv 3,0m din aliniamentul străzilor secundare;

 • - retragerile laterale vor respecta prevederile Codului Civil;

- indici de utilizare ai terenului: POT max 35% CUT max. 0,5;

Circulația în zonă: se desfășoară pe strada Prunilor și bretelele de circulație așa cum au fost reglementate prin HCL 451/2008. În interiorul fiecărui lot se va amenaja minimum un loc de parcare.

Echiparea tehnico-edilitară: se vor extinde în zonă rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare. Potrivit declarației-angajament 159/5.03.2009 SC Magnolia & Asociații Construct SRL va suporta pe cheltuială proprie costurile aferente extinderii rețelelor de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare precum și balastarea străzilor existente și propuse în zona studiată, așa cum au fost reglementate prin HCL 451/2008.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC Magnolia & Asociații Construct SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor


  Oradea, 17 decembrie 2009

  Nr.1014


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila