Hotărârea nr. 1013/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Construire spalatorie auto str.Ovidiu Densusianu nr.52, nr.cad.18086 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Construire spălătorie auto str.Ovidiu Densusianu nr.52, nr.cad.18086 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 120457/2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto str.Ovidiu Densusianu nr.52, nr.cad.18086 -Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1852/03.06.2009 la solicitarea beneficiarului Letea Adrian în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei spălătorii auto cu vestiar si birou, pe terenul identificat cu nr. cadastral 18086, situat pe strada Ovidiu Densusianu nr. 52 , rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Zona studiata se afla se afla in partea de vest a intravilanului municipiului Oradea, delimitata de străzile O. Densusianu , Copacilor, Zarandului si Govorei.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul in zona rezidențială R3a zona destinata locuințelor unifamiliale sau pentru doua familii, cu densitate ridicata, permițându-se construcția in regim izolat, cuplat sau înșiruit.

Terenul care a generat PUZ-ul , in suprafața de 486,0mp, este identificat cu nr.cad.18086 si este înscris in CF nr.154955-Oradea ca proprietatea beneficiarilor Letea Adrian, Coneru Aurelian si Coneru Cristina-Aurica (care si-au dat acordul ca dl. Letea Adrian sa construiască pe aceasta parcela o spălătorie auto cu patru boxe, vestiar, birou si locuri de parcare aferente funcțiunii, in incinta).

Circulația in zona si legătura cu celelalte zone ale orașului sunt asigurate de străzile O. Densusianu, Copacilor, Zarandului si Govorei. Accesul carosabil la teren se va face din str. Copacilor conform planșa nr. 05.U -Reglementari.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservita de rețelele de alimentare cu apa si canalizare, rețea de alimentare cu energie electrica si energie termica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto cu patru boxe, vestiar, birou in regim de inaltime Parter, str.O.Densusianu nr.52, nr.cad.18086 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistica si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Construire clădire spălătorie auto in regim de inaltime propus: Parter;

 • - Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 05.U-Reglementari:

 • -   limita de implantare gard: minim 10,50m din axul străzii Ovidiu Densusianu;

 • -   limita de implantare: 0,80m de la aliniamentul străzii Copacilor;

 • -   retragere lateral stânga: 0,60m (fata de proprietatea identificata cu nr. cad. 5078);

 • -   retragere spate: 0,60m;

 • -   regim de inaltime propus:P;

 • -   accesulsevarealizadinstr. Copacilor, fii nd asigurat accesul cu fata autovehiculelor i n/di n i nci nta;

 • -   vor amenaja 4 locuri de parcare in interiorul parcelei, aferent funcțiunii propuse (cu respectarea

HGR525/96), asigurându-se minim 1 loc de parcare/boxa, in incinta;

- indici de utilizare a terenului: POT maxim - 35,0%, CUT maxim - 0,6;

 • - Organizarea circulație: circulația auto si pietonală se desfășoară pe strada Copacilor a cărei profil transversal este bine definit de construcțiile existente;

 • - Amenajarea spațiului de parcare si a aleilor pietonale se va face cu respectarea condițiilor stabilite de avizul IPJ Bihor - SPR nr. 268093/27.07.2009;

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Letea Adrian , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1013


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila