Hotărârea nr. 1010/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte S(D)+P+E+M, str.Piersicilor – str.Caisilor – str. Izvorului, nr.cad. 7330 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe S(D)+P+E+M, str.Piersicilor -str.Caisilor- str. Izvorului, nr.cad. 7330 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 120618/14.12.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe S(D)+P+E+M, str.Piersicilor - str.Caisilor - str. Izvorului, nr.cad. 7330 - Oradea elaborat la initiativa beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara, in baza certificatului de urbanism nr.2327/27.07.2009 in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei zone rezidentiale, cartier de locuinte familiale, in zona strazilor Piersicilor, Caisilor si Izvorului, si respectiv reglementarea acceselor la teren in scopul parcelarii terenului pentru loturi de locuinte, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii Oradea si in zona de dealuri a municipiului. Terenul luat in studiu in suprafata totala de 30.366,0mp identificat cu nr.cad. 7330 inscris in CF NDF nr.5349-Oradea in favoarea beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara.

Zona pastreaza in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca gradini si terenuri arabile, situate atat pe strada Piersicilor cat si pe strazile Izvorului si Caisilor. Potentialul de dezvoltare al zonei este confirmat de existenta strazilor Piersicilor, Izvorului si Caisilor, precum si existenta partiala a utilitatilor. Principalele disfunctionalitati ale zonei sunt lipsa unei infrastructuri rutiere si lipsa echiparii tehnico- edilitare.

Zona studiata este legata de municipiu prin strazile Piersicilor, Izvorului si Caisilor, carosabilul avand o latime variabila 4,0 -6,0m cu acostament si santuri pentru scurgerea apelor.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile si se invecineaza cu terenuri recent parcelate si/sau introduse in intravilan pentru functiunea de locuire.

In prezent alimentarea cu apa se realizeaza prin puturi forate. In zona nu exista retele de canalizare, alimentarea cu energie electrica se face de la posturile de transformare din zona.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIULLOCALALMUNICIPIULUIORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte S(D)+P+E+M, str.Piersicilor -str.Caisilor - str. Izvorului, nr.cad. 7330 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   parcelarea terenului identificat cu nr. cadastral 7330 in vederea stabilirii conditiilor de amplasare a unei zone rezidentiale, cartier de locuinte familiale, in zona strazilor Piersicilor, Caisilor si Izvorului, si respectiv reglementarea acceselor la teren in scopul parcelarii terenului pentru loturi de locuinte, stabilirea conditiilor de organizare a retelei stradale, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilor, propunandu-se astfel extinderea si modernizarea cailor de acces (strazile Piersicilor, Caisilor si Izvorului) pentru a se transforma in artere principale cu prospect de minim 12,0m si creare unei alei carosabile cu profil transversal de minim 7,0m, cu caracter privat, care sa asigure accesul la parcelele propuse;

 • -   numar parcele: se creaza 41 parcele destinate amplasarii de locuinte familiale;

 • - Amplasarea constructiilor se va realiza conform prevederilor din plansa 05/U- Reglementari Urbanistice aferenta PUZ; -reglementarile urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Oradea :

 • -   suprafata minima lot propus -500,0mp;

 • -  POTmaximpropus-37,0%, CUTmaximpropus-0,70;

 • -   regim maxim de inaltime: (S)+P+E+M;

 • -   accesul la parcele propuse se va realiza din strazile Piersicilor, Izvorului si respectiv Caisilor (cu profil transversal propus de minim 12,0m), printr-o alee carosabila privata cu profil transversal de minim 7,0m se va realiza;

- limita de implantare gard: minim 6,0m din axul strazilor Piersicilor, Izvorului, Caisilor, si respectiv minim 3,50m din axul drumului privat nou creat;

- limita de implantare a constructiei: minim 6,0m de la aliniamentul strazilor Piersicilor, Izvorului, Caisilor si respectiv minim 4,0m de la aliniamentul drumului privat nou creat;

- retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retrageri spate: cu respectare Cod civil;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   gard transparent spre strada;

 • -   conditiispecificeimpusepentrulocuinteizolate:plantariarbori,20%din suprafata lotului;

- Modernizarea circulatiei

 • -   in conformitate cu propunerile din PUZ, plansa 07/U- Proprietatea asupra terenurilor se propune crearea unei noi bretele de circulatie si modernizarea celor existente;

 • -   strada Piersicilor propusa pentru largire la profil de 12,0m, pe latimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform plansei 07/U- Proprietatea asupra terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada Piersicilor existenta,

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 7330 inscris in CF NDF nr.5349-Oradea in favoarea beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cusotiaRodicaMarioara,caterenintravilan;

 • -   strada Izvorului propusa pentru largire la profil de 12,0m, pe latimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform plansei 07/U-Proprietatea asupra terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada Izvorului existenta,

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 7330 inscris in CF NDF nr.5349-Oradea in favoarea beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara, ca teren intravilan;

 • -   strada Caisilor propusa pentru largire la profil de 12,0m, pe latimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform plansei 07/U-Proprietatea asupra terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada Caisilor existenta,

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 7330 inscris in CF NDF nr.5349-Oradea in favoarea beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara, ca teren intravilan;

 • -   drumul privat nou propus cu profil transversal de 7,0m, care va asigura accesul la parcelele propuse, conform plansei 07/U- Proprietatea asupra terenurilor, se va constitui din:

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr.cad. 7330 inscris in CF NDF nr.5349-Oradea in favoarea beneficiarilor Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara, ca teren intravilan;

 • -   terenul destinat largirii drumului existent se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, plansa 07/U- Proprietatea asupra terenurilor si ofertei de donatie autentificate notarial nr.754/11.12.2009;

 • -   in urma cedarii terenului si trecerii acestuia in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara terenul avand destinatia de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

 • - Echiparea tehnico-edilitara

in perspectiva se preconizeaza extinderea in zona a retelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu energie electrica.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarilor Planului Urbanistic Zonal, Simut Horea cu sotia Oana Loredana, Cret Nicolae cu sotia Rodica, Gabor Andrei Aurel, Cret Gavril cu sotia Rodica Marioara, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1010


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila