Hotărârea nr. 1008/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S(D)+P+E+M, str.N.D.Cocea, zona strazilor Piersicilor-Izvorului, nr.cad. 152877, 152878, 152874, 152875, 152872, 152873, 152859, 1528

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuințe

familiale S(D)+P+E+M, str.N.D.Cocea, zona străzilor Piersicilor-Izvorului,nr.cad.152877,152878,152874,152875, 152872, 152873, 152859, 152860, 152856, 152857, 13025 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 121982/14.12.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S(D)+P+E+M, str.N.D.Cocea, zona străzilor Piersicilor-Izvorului, nr.cad. 152877, 152878, 152874, 152875, 152872, 152873, 152859, 152860, 152856, 152857, 13025 - Oradea elaborat la inițiativa beneficiarilor Sasca Cheregi Eugen cu sotia Daniela, Coita Dan, Marinescu Barbu si Marinescu Simona, Tomescu Dragos cu Tomescu Ioana, in baza certificatului de urbanism nr.1151/19.03.2009 in vederea stabilirii condițiilor de extindere a limitei intravilanului municipiului Oradea pentru amplasarea unei zone rezidențiale, cartier de locuințe familiale, in zona străzilor Izvorului si Piersicilor, pe str. N.D.Cocea si respectiv reglementarea acceselor la teren in scopul parcelarii terenului pentru loturi de locuințe, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat parțial in intravilanul localității Oradea si respectiv parțial in extravilanul municipiului, in zona de dealuri a municipiului si se învecinează cu strada N.D.Cocea si cu proprietăți particulare.

Conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea, terenul corespunde zonei R1a - locuințe izolate unifamiliale, zona aflându-se intr-o continua dezvoltare. In prezent terenul este liber de construcții. Circulația in zona se face din străzile Izvorului si Piersicilor, pe strada N.D.Cocea.

Terenul luat in studiu in suprafața totala de 4.641,0mp identificat cu nr.cad.152872 înscris in CF nr.152872-Oradea si nr.cad.152873 înscris in CF nr.152873-Oradea in favoarea beneficiarilor Marinescu Barbu si Marinescu Simona, nr.cad.152877 înscris in CF nr.152877-Oradea si nr.cad.152878 înscris in CF nr. 152878-Oradea in favoarea beneficiarului Coita Dan, nr.cad.152859 inscris in CF nr.152859-Oradea si nr.cad.152860 înscris in CF nr.152860-Oradea in favoarea beneficiarilor Tomescu Dragos cu Tomescu Ioana, nr.cad.13025 înscris in CF nr.160304-Oradea, nr.cad.152874 înscris in CF nr.152874-Oradea, nr.cad.152875 înscris in CF nr.152875-Oradea, nr.cad.152856 înscris in CF nr.152856-Oradea si nr.cad.152857 înscris in CF nr.152857-Oradea in favoarea beneficiarilor Sasca Cheregi Eugen cu sotia Daniela.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale S(D)+P+E+M, str.N.D.Cocea, zona străzilor Piersicilor-Izvorului, 152877, 152878, 152874, 152875, 152872, 152873, 152859, 152860, 152856, 152857, 13025 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Se propune:

 • -   extinderea intravilanului municipiului Oradea in vederea amplasării de locuințe unifamiliale;

 • -   amplasarea a cinci case familiale in regim de inaltime propus (S+)P+E+M, pe amplasamentul studiat, ținând cont de relația

cu drumurile de acces existente si propuse;

 • -   lărgirea străzii N.D.Cocea la profil transversal de 12,0m (6,0m pe partea beneficiarilor), in vederea transformării acesteia in

artera principala, cu prospect reglementat conform PUG -ului municipiului Oradea;

 • - Suprafața de teren propusa pentru introducere in intravilan este de cca S = 0,40Ha.

 • - Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor si propunerilor din planșa U03-Reglementari Urbanistice aferenta PUZ-ului (proiectul nr.157/2007) întocmit de către SC Quatrium SRL - arh. Lungu M.Calin:

 • -   regim maxim de inaltime propus: (S+)P+E+M;

 • -   POT maxim propus = 35,0%, CUTmaxim propus = 0,50;

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzii N.D.Cocea (nr.cad. 13025);

 • -   limita de implantare: minim 6,0m de la aliniamentul străzii N.D.Cocea(nr.cad. 13025);

- retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

- retragere spate: cu respectare Cod civil;

- accesul la amplasament se realizează din strada N.D.Cocea (nr.cad. 13025);

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantari arbori, 20% din suprafața lotului;

-Strada N.D.Cocea propusa pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarei, conform planșei U.05-Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada N.D.Cocea existenta (terenul identificat cu nr.cad. 13025 înscris in CF nr.160304-Oradea in favoarea beneficiarilor Sascha Cheregi Eugen cu sotia Daniela),

 • -   terenurile identificate cu nr.cad.152873 înscris in CF nr.152873-Oradea in favoarea beneficiarilor Marinescu Barbu si Marinescu Simona, nr.cad.152878 înscris in CF nr.152878-Oradea in favoarea beneficiarului Coita Dan, nr.cad.13025 înscris in CF nr.160304-Oradea, nr.cad.152875 înscris in CF nr.152875-Oradea, nr.cad.152857 înscris in CF nr.152857-Oradea in favoarea beneficiarilor Sascha Cheregi Eugen cu sotia Daniela;

-Terenurile destinate lărgirii străzii N.D.Cocea, se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U.05- Circulația terenurilor si ofertelor de donație autentificate notarial nr.648/01.04.2009, nr.644/01.04.2009, nr.646/01.04.2009, nr.656/02.04.2009 si respectiv nr.658/02.04.2009;

 • - In urma acceptării donațiilor si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public.

 • - Asigurarea utilităților:

 • -   in perspectiva se preconizează extinderea in zona a rețelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu

energie electrica;

conform angajamentului autentificat notarial nr.2026/05.11.2009, aferent PUZ, inițiatorii PUZ-ului se obliga sa realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrica, rețea de apa) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Sasca Cheregi Eugen cu sotia Daniela, Coita Dan, Marinescu Barbu si Marinescu Simona, Tomescu Dragos cu Tomescu Ioana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1008


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.