Hotărârea nr. 1007/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Perimetru de exploatare a pietrisului si nisipului (balastiera), cu transformarea ulterioara in iaz piscicol, Episcopia Bihor, nr. cad. 18352, 18859, 18104, 18141, 18084, 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 161

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului si nisipului (balastiera), cu transformarea ulterioara in iaz piscicol, Episcopia Bihor, nr. cad. 18352, 18859, 18104, 18141, 18084, 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969 si 17670, drumul Santăului - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102972/14.12.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Perimetru de exploatare a pietrișului si nisipului (balastiera), cu transformarea ulterioara in iaz piscicol, Episcopia Bihor, nr. cad. 18352, 18859, 18104, 18141, 18084, 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969 si 17670, drumul Santăului - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 590/22.01.2009, 591/22.01.2009 si nr. 592/22.01.2009 la solicitarea beneficiarei SC Campanula SRL reprezentata prin Nica Olimpiu, are ca obiect determinarea condițiilor de amplasare a unui perimetru de exploatare pietriș si nisip, a unei stații de sortare si a unei stații de betoane in extravilanul localității, pe drumul Santăului, stabilind categorii de intervenții si rezolvarea circulației in zona studiata.

Terenul luat in studiu este situat in extravilanul municipiului, la limita de N-V a cartierul Episcopia Bihor pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea. Terenul nu se afla in perimetrul construibil aprobat prin PUG, iar pentru amplasarea obiectivului propus se impune scoaterea din circuitul agricol.

Terenul in suprafața totala de 91.866,0mp, s-a identificat cu nr.cad.16188 înscris in CF nr.160563-Oradea, nr.cad.16189 înscris in CF nr.160546-Oradea, nr.cad.15968 înscris in CF nr.160572-Oradea, nr.cad.15969 înscris in CF nr.160597-Oradea, nr.cad.17670 înscris in CF nr.160515-Oradea, nr.cad.16155 înscris in CF nr.160543-Oradea, nr.cad.18141 înscris in CF nr.160511-Oradea, nr.cad.18084 înscris in CF nr.160564-Oradea, nr.cad.18859 înscris in CF nr.160594-Oradea, nr.cad.18352 înscris in CF nr.160516-Oradea, nr. cad. 16044 înscris in CF nr.160542-Oradea, nr. cad. 16377 înscris in CF nr.160517-Oradea si nr.cad.18104 înscris in CF nr. 160656-Oradea in favoarea beneficiarului Nica Adrian (cu Contract de Comodat in favoarea SC Campanula SRL), nr. cad. 15213 înscris in CF nr.160512-Oradea in favoarea beneficiarului Megyesi Sandor (cu Contract de Comodat in favoarea SC Campanula SRL), nr. cad. 16175 înscris in CF nr.160657-Oradea in favoarea beneficiarei SC Club Bravo SRL (cu Contract de Comodat in favoarea SC Campanula SRL), având destinația de teren extravilan.

Accesul la amplasamentul propus se face din drumul Santăului care se ramifica din drumul național DN19, drum existent cu profil transversal de 15m, si pe drumurile de exploatare De51, De65 si respectiv De29.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Perimetru de exploatare a pietrișului si nisipului (balastiera), cu transformarea ulterioara in iaz piscicol, Episcopia Bihor, nr. cad. 18352, 18859, 18104, 18141, 18084, 15213, 16175, 16155, 16377, 16044, 16188, 16189, 15968, 15969 si 17670, drumul Santăului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Conform propunerilor din planșa 04/U-Reglementari:

- funcțiunea dominanta a zonei studiate este de exploatare a produselor de balastiera, sorturi de nisip si pietriș;

  • -   se propune amplasarea unui perimetru de exploatare pietriș si nisip, cu dotări aferente activității (baraca metalica, grup sanitar si amenajarea parcului de utilaje necesare activității de exploatare), iar ulterior se propune transformarea si amenajarea amplasamentului studiat in iaz piscicol;

  • -   Suprafața de teren ocupata de construcții si amenajări se va scoate din circuitul agricol;

  • -   Suprafața de teren propusa pentru transformare ulterioara in iaz piscicol este S=91.866,0mp;

  • -   Caile de acces: Accesul carosabil in incinta se asigura din drumul Santăului având profil transversal de 15m si pe drumurile de exploatare De51, De65 si respectiv De29;

Dezvoltarea echipării edilitare: Utilitățile (apa si canalizarea) se vor asigura prin put forat pentru apa si rezervor vidanjabil pentru evacuarea apelor menajere.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Campanula SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1007


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.