Hotărârea nr. 1006/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare accese la incinte, Soseaua Borsului nr. 2/A, nr.cad. 158660, 13237, 13238, 13239 si 10877- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare accese la incinte, Șoseaua Borșului nr. 2/A,

nr.cad. 158660, 13237, 13238, 13239 si 10877- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114908/14.12.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare accese la incinte, Șoseaua Borșului nr. 2/A, nr.cad. 158660, 13237, 13238, 13239 si 10877- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Petruț Vasile, in baza certificatului de urbanism nr. 2883/07.10.2009, pentru reglementarea accesului la parcelele identificate cu nr.cadastrale 13237, 13238, 13239 si 10877 prin crearea unui drum direct din șoseaua Borșului, propunându-se astfel concesionarea unui teren (identificat cu nr. cad. 158660), stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu este amplasat in partea vestica a municipiului Oradea, pe șoseaua Borșului DN1 (E60) Oradea-Bors, partea stânga ieșire spre Borș, in vecinătatea incintei SC RND Auto SA si in apropierea supratraversării șoselei Borșului de către str.Podului si str.O.Densusianu, fiind învecinat cu drumul de acces la incinta Direcției Ape Crișuri, intr-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea industriala, comerciala si servicii.

Vecinătățile amplasamentului sunt terenuri pe care s-au dezvoltat unități de industrie si depozitare, de servicii si comerț, si șoseaua Borșului.

Regulamentul de zonare funcționala a municipiului Oradea, situează amplasamentul in zona de folosința comerciala si servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, etc. Rețeaua edilitara este organizata la nivelul rețelei de alimentare cu apa, rețea de canalizare si rețea de fibra optica.

Terenul in suprafața totala de 32.006,0mp, identificat cu nr.cad.158660 este înscris in CF nr. 158660-Oradea in favoarea municipiului Oradea, nr.cad.13237 este înscris in CF nr.11931-Oradea si nr.cad.13238 este înscris in CF NDF nr.11932-Oradea in favoarea beneficiarei SC SUT SA, nr.cad.13239 este înscris in CF NDF nr.11933-Oradea in favoarea beneficiarului Petruț Vasile si Petrut Etelka, nr.cad.10877 este înscris in CF NDF nr.10785-Oradea in favoarea beneficiarei SC STAR WEST MARKET IMPEXSRL.

Amplasamentul studiat este accesibil din șoseaua Borșului doar pentru parcelele de teren identificate cu nr.

cad.10877sinr.cad.158660.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Reglementare accese la incinte, Șoseaua Borșului nr. 2/A, nr.cad. 158660, 13237, 13238, 13239 si 10877- Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

  • -   realizarea si amenajarea, pe terenul identificat cu nr. cad.158660, a unui drum deacceslaparceleleidentificate cunr.cad.13237,13238,13239si10877;

  • -   concesionarea terenului identificat cu nr.cad. 158660 destinat realizării drumului, având suprafața S=2830,0mp;

  • -   accesul auto la incintele adiacente se va realiza dinspre șoseaua Borșului pe drumul de acces propus (nr. cad. 158660), cu profil transversal propus de minim 11,0m, prevăzut cu zona de întoarcere, si se va face dintr-o intersecție fără girație, proiectata cu semaforizare, care va deservi atât accesul din șoseaua Borșului cat si din drumurile preuzinale existente si propuse de-o parte si de alta a străzii Borșului, cu respectarea condițiilor din avizul Direcției Tehnic-Serviciu Urmărire Execuție Lucrari-Comisia Consultativa pe Probleme de Circulație si Transport Rutier in municipiul Oradea;

  • -   accesul pietonal la incintele mai sus menționate se va face pe același traseu ca si cel carosabil, prin amenajarea trecerilor de pietoni existente in zona, la nivel, pe șoseaua Borșului;

  • -   amenajarea drumului si a acceselor in incinte se va realiza conform reglementarilor din planșele “U/03-Reglementari” si si “U/04- Circulația terenurilor” aferenta proiectului nr.92/2009 întocmit de către arh.Czirjak J. Levente;

  • -   echiparea cu utilitati se va realiza prin racordarea la rețelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Petrut Vasile, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1006

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” și 1 vot ,,abținere”.