Hotărârea nr. 1005/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa S+P+M, str.Prunilor, nr.10, nr.cad. 6094 si 6095 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa S+P+M, str.Prunilor, nr.10, nr.cad. 6094 si

6095 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 107797/14.12.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire casa S+P+M, str.Prunilor, nr.10, nr.cad.6094 si 6095-Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 4352/19.12.2007, la inițiativa beneficiarilor Laslo Nicolae si Laslo Maricica in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe str. Prunilor, nr.10, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Terenul in suprafața totala de S=1804,0mp s-a identificat cu nr.cad.6095 si nr.cad.6094 înscris in CF NDF 6990 - Oradea in favoarea beneficiarilor Laslo Nicolae si Laslo Maricica ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in zona de dealuri a municipiului Oradea, paralel cu str.Prunilor.

Terenul proprietatea beneficiarilor se învecinează cu terenuri proprietate particulara, construcțiile existente sunt in exclusivitate locuințe cu regim mic de inaltime. Circulația in zona se face pe strada Prunilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul in zona rezidențiala R1a destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusa si cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Prunilor este deservita de rețele de energie electrica si rețele de apa.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobăPlanul UrbanisticdeDetaliu -Construire casaS+P+M, str. Prunilor, nr.10 , nr.cad. 6094si 6095 - Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcela destinata locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -  amplasarea,peterenulstudiat, auneicasedetipizolat, inregimdeinaltime S+P+M;

 • -   lărgirea străzii Livezilor la profil transversal de 12,0 m (6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului).

 • -  amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U/3 - Reglementari-Retele aferenta proiectului nr. 120506 întocmit de SCMaximum SRL - arh. Szilagyi Ladislau

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Prunilor;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 12,0m din axul străzii Prunilor;

 • -   retrageri laterale:minim 4,5mfata de mejdii;

 • -   retragere spate: minim 3,0m;

 • -  sevaamenajaminimunlocdeparcarepeparcela sau garaj incorporat in cladire.

 • -  POTmaxim = 30%, CUTmaxim= 0,50;

 • -  accesul la parcela se face pe str. Livezilor.

 • - se propune lărgirea străzii Livezilor la profil transversal de 12,0 m (6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului);

- strada Prunilor, propusa la profil transversal de 12,0 m(6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului), se va constitui din:

- strada Prunilor existenta,

- cota parte din terenul identificat cu nr.cad.6049 înscris in CF NDF.6990-Oradea in favoarea beneficiarilor Laslo Nicolae si Laslo Maricica.

- terenul destinat lărgirii străzii Prunilor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U/4 - Circulația terenurilor si a ofertei de donație autentificate notarial;

-in urma acceptării donației, terenul necesar lărgirii străzii Prunilor se va înregistra la Cartea Funciara având destinația de drum public, in proprietatea Municipiului Oradea;

Asigurarea utilităților: se va realiza alimentarea cu apa si energie electrica prin racord la rețele existente in zona, iar canalizarea va fi rezolvata prin rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Laslo Nicolae si Laslo Maricica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1005


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.