Hotărârea nr. 1004/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spalatorie auto, cafe-bar si spatii anexe in regim de inaltime Parter cu spatii de parcare in incinta, str. Louis Pasteur nr.69, nr.cad. 19125 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, cafe-bar si spatii anexe in regim de inaltime

Parter cu spatii de parcare in incinta, str. Louis Pasteur nr.69, nr.cad. 19125 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 139475 din 14 decembrie 2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, cafe-bar si spatii anexe in regim de inaltime Parter cu spatii de parcare in incinta, str. Louis Pasteur nr.69, nr.cad. 19125 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.2402/04.08.2009 la solicitarea beneficiarilor Bala Aurel cu sotia Aurelia, in scopul determinării condițiilor de construire si amenajare a unei spălătorii auto, cu spatii anexe (vestiare, grup sanitar) si cafe-bar pe strada Louis Pasteur nr. 69, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Teritoriul luat in considerare este situat in intravilanul localității, in zona de nord-est a orașului, in zona colinară a orașului, pe

strada Louis Pasteur.

Amplasamentul studiat este situat in cadrul unui rezidențial existent compus din locuințe individuale in regim de inaltime cuprins intre P si P+2, zona fiind cunoscuta ca fiind valoroasa din punct de vedere al amplasării in cadrul orașului.

Terenul destinat realizării obiectivului in suprafața de 1355,0mp, identificat cu nr.cad. 19125 inscris in CF nr.157709-Oradea se afla in proprietatea beneficiarilor Bala Aurel cu sotia Aurelia. Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona C2, zona de servicii si comert ce deservesc zonele rezidentiale.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, existând posibilitatea de racordare la acestea. Alimentarea cu căldura se va realiza prin centrala termica proprie .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire spălătorie auto, cafe-bar si spatii anexe in regim de inaltime Parter cu spatii de parcare in incinta, str. Louis Pasteur nr.69, nr.cad. 19125 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire si amenajare spălătorie auto cu spatii anexe (vestiare, grup sanitar), cafe-bar si locuri de parcare aferente funcțiunii, in

incinta;

 • -   regim de inaltime propus: Parter;

 • -   din punct de vedere al încadrării in contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare si conformare a celui de al doilea corp de clădire propus pe parcela, inclusiv realizarea acceselor si organizarea circulației in incinta, conform prevederilor din planșa U02- Reglementari, cu respectarea prevederilor din aviz nr.93.818/15.09.2009 al Direcției Tehnice-Serviciu Urmărire Execuție Lucrări - Comisia Consultativa pe Probleme de Circulație si Transport Rutier in municipiul Oradea :

 • -   construcția se va amplasa pana pe mejdia stânga;

 • -   se vor amenaja minim 7 locuri de parcare, aferente funcțiunii, in incinta;

 • -   accesul auto si pietonal in incinta, inclusivlaparcaje, se va face directdin str. Louis Pasteur;

 • -   POT propus =29,37%, CUT propus =0,29;

 • -   echiparea cu utilitati se va realiza prin racordarea la rețelele existente in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Bala Aurel cu sotia Aurelia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  - Instituția Prefectului județului Bihor

  Oradea, 17 decembrie 2009

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Pasztor Sandor

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.1004

  SECRETAR

  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

  Ionel Vila