Hotărârea nr. 1003/2009

privind acceptarea donatiei domnului Porumb Dumitru Dan, reprezentand suprafata totala de 115 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 156975 si 155845 inscrise in CF156975 si CF 155845 Oradea, situat in Oradea zona str. Movilitei, cu destinatia de “

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației domnului Porumb Dumitru Dan, reprezentând suprafața totală de 115 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 156975 și 155845 înscrise în CF156975 și CF 155845 Oradea, situat în Oradea zona str. Moviliței, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 62769/14.12.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 115 mp. teren identificat cu numerele cadastrale 156975 și 155845 înscrise în CF156975 și CF 155845 Oradea, situat în Oradea zona str. Moviliței, cu destinația de “drum public”,

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.792/31.10.2007 și planșei 05/U-circulația terenurilor, avizată favorabil de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, se propune lărgirea străzii Moviliței la profil transversal de11m (5,50m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform ofertei de donație imobiliară cu nr. 905/14.07.2009, domnul Porumb Dumitru Dan, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 115 mp., teren identificat cu nr. cadastral 156975 și 155845 înscrise în CF156975 și CF155845 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația domnului Porumb Dumitru Dan reprezentând suprafața totală de 115 mp., teren identificat cu numerele cadastrale 156975 și 155845 înscrise în CF156975 și CF 155845 Oradea, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   D-lui Porumb Dumitru Dan, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

Oradea, 17 decembrie 2009                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr.1003 SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu “unanimitate” de voturi “pentru”.