Hotărârea nr. 1002/2009

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARI LA SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU, CORP B ȘI CORP C, ORADEA”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 15 de ani a spațiului situat în Oradea, P-ța Independenței nr. 39 în Corpul C etajul 2 din Cetatea Oradea în favoarea Federației Patronilor Bihor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.145.181 din 15.06.2009 prin care Consiliul Local al municipiului Oradea - Primăria Municipiului Oradea propune darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 15 de ani a spațiului situat în Oradea, P-ța Independenței nr. 39 în Corpul C etajul 2 din Cetatea Oradea în favoarea Federației Patronilor Bihor

În temeiul art. 36 alin (2) lit. e), alin (6), lit. a) pct.19 art. 45 alin.3, art.124 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 15 de ani a spațiului situat în Oradea, P-ța Independenței nr. 39 în Corpul C etajul 2 din Cetatea Oradea în favoarea Federației Patronilor Bihor.

Art.2. Se aprobă participarea municipiului Oradea în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui ”Centru Non-Profit de Susținere a Afacerilor” alături de Camera de Comerț și Industrie Hajdu-Bihar și Federația Patronilor Bihor, în calitate de partener, proiectul fiind înregistrat sub nr. HURO 0802 / 108.

Art.3. Se aprobă încheierea unui Contract de Comodat între Municipiului Oradea și Federația Patronilor Bihor pentru a asigura darea în folosință a spațiului în Oradea, P-ța Independenței nr. 39 în Corpul C etajul 2 din Cetatea Oradea în care vor fi menționate :

  • •     Drepturile și obligațiile părților;

  • •    Durata contractului de comodat;

  • •    Obligațiile privind reabilitarea spațiului;

  • •    Obligativitatea menținerii destinației spațiului;

  • •    Utilizatorii spațiului dat în folosință gratuită.

Art.4. Se aprobă mandatarea primarului municipiului Oradea pentru a semna Contractul de Comodat după ce acesta va fi elaborat prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională,

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -        Instituția Prefectului din Județul Bihor

  • -        Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -        Direcția Economică

  • -        Administrația Imobiliară Oradea

  • -        Federația Patronilor Bihor, prin grija Direcției de Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pasztor Sandor

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 17 decembrie 2009

Nr.1002

Hotărârea fost adoptată cu "24" de voturi "pentru" și 1 vot abținere